KROXIKA \UAST.\ POZNAXIA

Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1933 R.11 Nr4

Czas czytania: ok. 3 min.

bycia kuracji, przeprowadzenia illtereSÓ"\ spadkowych, sprzpdaż' towarów zagraniczn)'ch lu" llah)"cia krajowyeh lla w)'wóz M). Każd)" uprzywilejowany Ż)"d, który dla sposobu życia chciał oieść, winien był u Kamery wpierw postarać się o pozwolenie z podaniem, jakie zatrudnienie sobie obrał i miejscowości, gdzie osieść zam'śla. Bez pozwolenia Kamery nie było mu wolno zmieniać miejsca zamieszkania i zatrudnienia,

\\')Thodzę.c z' założenia, że wszelki handel tylko w miastach winien hyć uprawiany, mieli Żydzi, mieszkający na wsi i tam handel utrzymujący, do Bliast się wyprowadzić. Zanim jf'dllak termill co do tego będzie oznajmiony, pozostawiono im prRwo handlowania we wsi, lecz celem kupna nie wolno im hyło chodzić po domach i tylko to nabywać, co ludność wiejska sama im prz)'lIif'sie, a produkta nabyte mieli nie w miastach zag-raniezll)"Ch, lecz w krajowych sprzedawać. Równie sprzeda'YRĆ dozwalał regulamin Ż)"dom na wsiach tylko do gospodartwa potrzebne rolnikowi, zwykłe narzędzia żelazne i niezbędne towar)" kI ótkie, lIatomiast handel towarami korzennemi, jpdwalIlIemi, wełniallemi i illnemi materjałami łokciowemi, winem i art'kułami zh)'tku b)'ł im zakazany. \Vzbroniono im też dawania piwa lub wódki na kredyt lub w zamian za produkbl "iejskie, trut111ienia się lichwę. i włóczenia się po dworaeb i chałupach dla IlRbpvania lub zbycia towarów. Żyd, któryby przeciw tym zakazom wykroczył, podlegał surowym karom, bliżPj w rpgulRminie oznaczonym.

"U) Szczpgólową in::-;trukcję, wydaną przez rząd de dato Berlin 12 marca 179 1'" jak wedlug niej mają postępować urzędy celne i podatku kom;umcyjnego w Prusach Południowych i Nowowschodnich \V sprawie wystawiania legitymacyj na pobierane opłaty celne (Geleitsscheinp df'S zu erhf'IJenden Geleitszolles) od Żydów obcych, przybywajcych do kraju. podaje Sammlung der Edicte, Mandate etc., str. l56u do 1:J9:!.

Ponieważ w '1rz)'szlośd według regulaminu wszelki handel, tak I'hrześcijanom jak Żydom, tylko w miastach będzip dozwolony, żadną miarą na ,,'si, więc Żydom, którzy IWllsens na handel otrzyma.li, '''prawdzie ,,,ol no JJędzie tak samo jak chrześcijanom hRndlować. Rle. że dotąd każdy pl'Rwie Żyd albo całkowicie Hlho częściowo obok swego zawodu halllllem i szaehrowaniem się trudni, więl' odtąd w każdem mieście tylko t)'lu Żydów, ilu z niell obok chrześcijmlskich kupcó,,, i kramarz)' lIędzie mogło ntrzymać siQ z handlu, konsens otl'Z)'mal; mają. Któr)'hy ZRŚ oddRwał się zawodowo handlowi, fi konsensu lIie otrzymał. tpn po(llpgał karze konfiskat)' znalezioll)"ch u lIiego towarÓw; za trzPl'1ełl1 przekroczeniem tracil konsens i z kraj II ustąpić musiał. Gll) H'raz kat'('zm) w miastach i na wsiaeh po większej nęśei są w rękach Ż)'dów arendarz)', powiada regulamin, wolno to wprR \\"/Izie i na potem będzie, leez arendarzom nie wolno żadn)'1Il handlem się trllfłnić i takie t)'Jko towal') t)'zymać, ktllrf' 110 pot)'zelJ)' podróżn)'ch koniecznie są potrz/'lJne. Tn ,,,a l') " te winni jed)"nie z pobliskil'!1 miast brać, a względem zapłacollego pooatkll od l))'z)"l'hodu mają się legitpnować zaświadczeniami UI'ZęrlU celnego. Nie wolno także z t'ch do pożywienia slużąeych tOWaJ'ÓW wieśniakom sprzedawać, roby ci do domu lwali, Jeez tylko to. co zaraz w karczmie pożpvać będą. Piwo i wódkę żadną miR)'ą poddanpn ]Ja kredyt luh za produkta w zallliaH dRWRĆ nie \\'01110. Kto przeciw temu w)'kl'ocz)", hędzip karallY i "kRrżp; o swoją pretensję nie może. Dla położenia tam)' lichwiarstwu, które wielkie krzywdy el!rześcijanoll1 l'z)'ni, regulamin wzbraniał Ż)'dOln dll'ześcijailskiej ludnośei pieniędz) lull produktów inaczej pożF'zać jak J))'zed zwie)'zcllllościę. sądową, a tej obowiązkiem będzie haCZ)'Ć, CZ)" ]Jożyezaję.l')' rzecz rzetelnie i zupełnie odebrał lub odhierze. O długi prnvatllie zaciągnione i umow)' względem pożyczki, lIiezawRrte sądownie. wiprz)'ciel Ż) dowski pozywaldłużnika. chrześcijanina prawa nie będzie miał, lecz dług na r'zpCz SkRrhu przepadnie, a wierzyciel drugie t)'Je za karę zapłaci, a gdyby przy tem o lichwę przekonany Lyć mial, utrat}! JI)'otekcji i ustąpieniPIn z kraju będzie ukRrRn-.

Powyższy artykuł jest częścią publikacji Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1933 R.11 Nr4 dostępnej w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku. Właścicielem praw jest Wydawnictwo Miejskie w Poznaniu.
Do góry