KRONIKA MIASTA POZNANIA

Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1933 R.11 Nr4

Czas czytania: ok. 1 min.

ROCZNIK XI

N U M E R 4.

.J a I' o ,o; ł a w L e i t fi,' e 11 e r.

Z DZIEW\\' HANDLFhUPIECT\\.\ POZAKmGO. CZJ.<:Ś(: II.

c z a S) P I' li S P o ł li d n i o w )' l' h \\' a I' s z a w s k i e g o.

Księstwa

(1793 HU;)).

(Ciqg tlabzy)

Ż)'dzi, dzięki uprz) wilejowaniu przez królów polskich, poparciu magnatów i szlachty, wytrwałości. oszczędności w życiu. zabiegliwości i solidarności plemienuej, chociaż z lirugiej strony dla nagannych sposobów zarobkowania, zwyczajów i obyczajów, gnębieni byli i prześladowani, wzrośli Zl'zasem w liczhę i dostatki, stanowiąc poważną konkurencję dla kupiectwa chrześcijańskiego. Tem niebezpieczniejszą była ta konkurencja, ie Żydzi nie przebierali w środkach, ab)' cel osiągnąć '.7). Spodziewało się Bractwo Kupieckie, że now)' rząd pruski nie odmówi mu poparcia i dopomoże w zwalczaniu uiemiłf'j konkurencji żydowskiej. która coraz dotkliwiej dawała się we znaki kupiectwu chrześcijmlskiemu. \V tej nadziei, wkł'ótce po zajęciu Poznania przez wojska pruskie, wysyła Bractwo do króla Fr. \Vilhelma II. petycję, w której obok innych dla kupiectwa poznańskiego pożądanych postulatów, nie omieszkało także poruszyć sprawę ż)'dowską, żądając ograniczenia Żydów w handlu.

M) O Żydach w Poznaniu oraz działalno13ci Bractwa Kupieckieg-o w zwalczaniu konkurencji żydowskie] w dawniej::-;zych cza::-;ach pisałem obszerniej w mej pracy: "Z dziejow handlu i kupiectwa poznaji.skiego za dawnej Rzeczypospolitpj Polskiej", str. 70-1O!ł.

Powyższy artykuł jest częścią publikacji Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1933 R.11 Nr4 dostępnej w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku. Właścicielem praw jest Wydawnictwo Miejskie w Poznaniu.
Do góry