Z RUCHU WYDAWNICZEGO

Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1933 R.11 Nr2/3

Czas czytania: ok. 5 min.

Monulllcnta IlofbaueriaJl a, Acta, quae ad vitam S, Clementis :\1. IIofbauel' rcferulltur. Fasciculus sextus. Toruniae 19:32. 8°, str, 18:>,

Dr, S t a n i s ł a w K a s z t e I o - w i c z "T I' a g i c y d o h y b c z k s z t a I t u", studjum krytyczne, wydane w Krakowie jako III tom Bibljoteki Gazety Literackiej, dotyczące ekspres,ionizłllU - a w szczególnoci ekspresjonizmu poznaiiskich "Zd rojowców".

CZASOPISIA.

1\ r o n i k a ". a I' s z a w y, l\ficsięcznik. \,"yriawnictwo l\Iagish'atu ",to!. nI, "'arsza wy. Rok VIII (19:32), zeszyt 11-12,

S a m o l' z ą d :\1 i p j s k i. Dwutygodnik. Organ Związku Miast Polskich, Rok XnI. \Yarszawa 19;33, i'\ l', i zawiera m. i.: .\r.

Porowskiego "Zmiana ustr'o,ju -samorządu terytorjalnego a zatwierdzenie budżetów samorządowych", Dl', "'ładysława Dalbora "T\ompetcncje organów kołegjalnych w projekcip ustawy samor7.ądowej". \Vacława Ga.ipwskiego ..Obniżka cen", Nr. 5: Dr, Tadeusza Przeorskiego "Rola zakładów w administl'3cji komunalnej i ich formy ustrojowe", Inż. \Yłodzimicrza Rabczewskicgo ..Inwestycje wodociągowo-kanalizacyjne w miastach Polski a Liga :\"arodow", St. Zbrożyny ,.Konwcrsja długo.' terminowych pożyczek komu

nalnych". 1\'1'. (j: :\1. Porowskiego "Gospodarka miast w świetle budżetów miejskich na r. 1932!3:ł i wykonania budżetów za lata ubiegłe", St. nudziilskiego ,,1\'a marginesie postanowieil o egzekucji przeciwko związkom komunalnym". r, 7: Zygmunta Pawlaka "Nowe rozporządzenie o budżeto\Vości związków komunalnych", GL "Ustrój Nowego Yorku". Nr.!:\: "Ustawa z dnia 23 marca 1933 r. o częściowej zmianie ustr'oju samorządu terytOl'.ialnego", Nr. 9: Dr. \Vł. Dalbora "System biurowości w urzędach komunalnych", Zygmunta Pawlaka "l\'a nUll'gilwsie nowego rozporządzenia o kasowości i rachunkowości związków komunalnych". l\'r. 10: Inż. \Yłodzimiel'za nabczewskiego "Inwestyc.i e \Vodociągo\Vo-kanalrzacyjne w miastach polskich a Liga Narodów", Leona Kul'O\Vskiego "Zagadnienia dostaw i robót na rzecz skomercjalizowanych przedsiębiorstw puhlicznych", l\'r. 11: Alek",andra Kroilskiego \,Samorząd tery torjalny, a społeczeństwo polskie w latach 191R-19;ł3", Dl', Tadeusza Przeorskiego "Char'aktel' pra wny stosunku służbowego pmcownika gnJinnego".

\" i a d o m o ś c i S a m o r z ą d o - wc. Dwutygodnik. Organ Biura Samorządowego Komunah1f'go Związku Kredytowego \V Poznaniu, Pismo przestało wychodzić. Ostatni numel' t, j, 5/1i zm\'iem m. i.: Dl', \Yłarlysława Dalbom. histOl'ję Biura Samorządowego (1. 7, 1!):!7 -1. 3. 1933), artykuł p, t. "neforma Samorządu" oraz kilka słów od p. Prezydenta m. Poznania z okazji zlikwidowania wydawnictwa, '

D z i e n n i k Z a J' z ą (1 u "\1. Ł o - cIzi. Dwutygodnik. \Vydawca: Zarzą(l :\1. Łodzi. Rok XV. 1933.

NI'. 4 zawiera m. i.: Prof. Dr.

Tadeusza Hilanowicza "Teoretyczne pogłądy na genf>zę samorzqdu a :polityka paJistwa w w stosunku do samorządów".

\Y i a d o m o ś c i A li m i n i s t I' ac y j n e m i a s t a 1\ a t o w i c. nok V. Zeszyt 1-2 i 3-4. P I' a s a. Organ Polskiego Związku \Vyc1awców Dzienników i Czasopism. \Varszawa, Rok III/IV, zesz. 12119:12 - 1 i 2/1933.

W i c i W i e I k o P o ł s k i e. :\1 i esięcznik poświęcony sztuce i kulturze. Nr, 3 zawiera m. i.: Stanisła wa Hclsztyńskiego "Zapiski rodziny o Janie I\asprowiczu", Alfonsa Szyperskiego "Geograf ja tałentów wielkopolskich", Anieli KochIcrówny "Józef Łukaszewicz" (\V GO-tą rocznicę), .Jerzego Dostatniego "Li. sty z regjonów (z Poznania) Juźnia pracy rcgjonalnej". Nr.

4: Stanisława I1ełsztyilskicgo "Przedwojenny ciąg młodzieży wielkopołskie.j do Krakowa", Józefa Birkenmajera "Z Poznania", Dr. Andrzeja :\Vojtkowskiego "Przyczynek do lat dzieo cięcych Jana I\asprowicza". NI'. 5: Alfonsa Szyperskiego "Geograf ja talentów wielkopolskich".

"K u I' j e I' P o z n a li s k i" zamieścił m. i. następujące artykuly: Dr. Tadeusza Grabowskiego "Poznań i romantyka" (nr. 113 z 10, III,), Janusza Staszewskiego "Historyjki reg,jonalne (Imieninowe kłopoty prefektowej poznal'lskiej) (nr. 129 z 19. III,), Jana Iroziilskiej:W 3 artykuły z cyklu "Pozmui i plastyka" (w nr. 115, 147 i 149 z 29, 30 i 31. m.).

"Z historji zmagań mieszczaństwa poznańskiego z zalewem żydowskim [Żydzi \v Poznaniu przed rozbiorami Polski] (nr. 199 z 30. IV.), Antoniego Chocieszyńskiego "Norwid a Poznal'l" [\\- 50-tą rocznicę zgonu] (nr. 235 z 23, V,), Dr, KazimiCl'za Tymienieckicgo "Bronisław Dembiński" [W 50 - łecie pracy naukowej] (m', ZG9 z 14. V1.).

"D z i e n n i k P o z n a 11 s k i" zamieścił nJ.i.: Dr, \V, B. "Pieśniarz Wielkopołski" [Roman Wilkanowicz] (nr, 82 z !), IV.), J, Bocheńskiego ,,\Viosna u Wyczóła" (nr. 84 z 11. IV.), Dr. W, B, "U \Vładysława Marcinkowskiego" (nr. 98 z 28_ IV.), l\I, Wicherkiewiczowej ,;VVizyta krołewncj polskie.i" [Z dawnych dni Poznania] (nr. 109 z 12, V.), Dr. \V. fi. "Porta dziennikarz" L \,"ywiad z redaktorem Dyonizem Królikowskim] (nr. 114 z 18. V.), Dr. A. ;\1. Skałkowskicgo "Bronisław Dembiiiski" [\V 30lecie pracy naukowej] (nr. 135 z 14. VL).

"Nowy szereg

K u I' jer" wyjątkówzamieszcza ze zbiorów

Stanisława Latanowicza, dotyczących Poznania w historji i łegpndzie, a mianowicie w nr. 90 z 19, IV. - 100 z 3D, IV. oraz 129 z 7. VI. - Nr. 115 z 19, V.

zawicra fdłjcton "Skarby \V bramic" ["'śród malarzy i rzcźbiarzy poznaiiskich].

"P o s e n c I' T a g e b I a t t" zamieścił m, i. następujące artykuły: Alfrcd Loake "In dcl' \Vawcl-Stadt" (nr. 52 z 4. nL), Georg Brandt "Ein aItes Posensches Paradc-Biłd" (nr. 56 z 9. nL), anonim e "Da,.; grosse Theatcr in Posen" (nr. 70 z 25, IIL).

"z O t c h ł a II i \V i e k ó " .. zcszyt 3 zawicl'a rozpraw J. Kostrzewskiego p. t. "Osiedle z młodszego okresu rzymskiego na obszarze Poznania".

"II o I I a 1''' - kwartalnik czeski, wydawany przez Stowarzyszenie czeskich artystów - grafików w Pradze. Nr. 4 poświęcony jest głównie pro f. 'Leonowi \Vyczółkowskiclllu i zawif'l'a m. i. artykuł docenta Pniwersytetu Warszawskiego dl', )1. Tretera p. t. "Lcon \Vyczółkowski" oraz Ludwika Pugeta p. t. "Ten jenz si hraje" ("Ten, który się ba-_ \Vi") - w tłumaczeniu Zclenk& Svobody z Poznania,

Powyższy artykuł jest częścią publikacji Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1933 R.11 Nr2/3 dostępnej w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku. Właścicielem praw jest Wydawnictwo Miejskie w Poznaniu.
Do góry