KRONIKA MIASTA POZNANIAlickiej Poznai1-JeŻFe. - 25 maja obchód lO-lecia Towarzystwa polsko-czeskiego w Poznaniu. - 7 czerwca 100-lecie istnienia wyższej szkoły BellO\v - Knothe. - 14 czerwca obchód 50-lecia doktoratu prof. Uniwersytetu PoznaIlskiego, dr. Bronisława Dembitlskiego.

Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1933 R.11 Nr2/3

Czas czytania: ok. 4 min.

\V kwietniu powstał nowy klub literacki, w którym połączyły się dwie grupy młodych poetów, nowelistów i krytyków literackich, "a mianowicie "Loża", grupująca się swego czasu dokoła pisma "Życie Literackie" oraz "Prom", wydający dotąd pismo pod takąż nazwą. - W początku czerwca powstała nowa grupa artystów-plastyków pod nazwę "Twór". - 9 czerwca wznowiono kabaret autorski "Różowa Kukułka" pod dTekcję. artysty-rzeźbiarza L. Pugeta. W ubiegłych miesiącach urządzono następujące wystawy: W Towarzystwie Przyjaciół Sztuk Pięknych wystawę "Plastyki", wysatwę obrazów "Loży Wolnomalarskiej" z Warszawy oraz w'stawę Stoarzyszenia Czeskich Artystów Grafików imienia Hollara. - W salonie przy placu Wolności 14 wystawę grafików warszawskich "R,t". - W Muzeum WielkopoIskiem w'stawę czechosłowackiej grafiki stosowanej i pięknej książki oraz wystawę "Obrazków Święt'ch" przy wspólpracy Tow. Miłośników Grafiki.

Z w'bitnrch obcokrajowców bawili w Poznaniu w kwietniu 1933 r.: prof. uniwersytetu w Bratyslawie, dr. Franciszek Zakovec, który w'głosił cykl wykładów o sztuce czeskiej; dr. Franciszek Seracky, prof. psychologji na uniwersytecie w Pradze oraz dyrektor Centralnego Instytutu Badawczego dla Psychotechniki - wygłosił odczTt o badaniu psychologicznem abiturjentów i studentów szkół wyższych; w okresie Targów misja sowiecka oraz inni gości zagraniczni; w maju w'bitny dziennikarz helgijski, dr. Leon Arras, redaktor "Gazet van Antwerpen; generalny sekretarz Rad' Kupiectwa Republiki Czechosłowackiej dr. Anthropius oraz przedstawiciel Krajowej Rady Spółek Zarobkowych w Pradze p. Michalek - obydwaj przemawiali na akademji, poświęconej polsko-czeskosłowackim stosunkom gospodarcz'm. Z okazji ohchodu lO-lecia Tow. polskocr.eskiego ha wili w Poznaniu goście czescy z ministrem dr. Girsę,

na eze.Je. - W dniu 2 czerwca podejmowało miasto przedstawi'Cieli władz miejskich Paryża, a mianowicie: przewodniczącego paryskiej rady miejskiej bar<Hla de Fontenay, jego zastępcę p. Levee, sekretarza rady miejskiej p. Boulard oraz p. Loliee, {)sobistego sekretarza przewodniczącego. - Rektorem Uniwersytetu Poznailskiego wyhrano profesora dr. Stanisława Rungego.

Z m a I' l i: Ś. p. neczysław Eichstaedt, długoletni profe::;or Pai1stwowego Konserwatorjum Muzycznego w Poznalliu (9. V.); ś. p. Jan Cynka, radca miejski, honorowy członek Magistratu (18. V.); ś. p. Jarosław Leitgeber, znany księgarz i w'dawca (22. V.); ś. p. Józef Jasii1ski, długoletni ..adra miejski (5. VL).

Dl'. H e I e n a S z a f ]' a n Ó w n a - "P l' z y C Z Y n k i d o h i s t o r j i badali flory poznal1s k i ej". Bihljoteka "Kroniki :\liasta Poznania" nr. i. Pozmu1 HI;!:!. l'\akładclll :VIagistratu stoI.

m. Poznania, f'tr, 40 + 3.

T Y m o n T e l' ł e c k i - "L i s t y t u r f! c k i e Ił y s z a l' (l a B e l' - w i II S k i e g o do "'lad. Bent- , kowskiego i Karola Libelta ". Poznań 1933. Odbitka z "Kroniki :\Iiasta Poznania", str. :32.

Dr. \Vladysław Dalbor - "N o w y u s t l' Ó j s a m o l' z ąc1u w \Vojewództwach Poznańskiem i POl11ors k i e m". Ustawa z dnia 23 mal'ca 1933 l'. Z wyjaśnieniami zasadniczych zmian ustroju i objaśnieniami prawnemi, PoznaI1 m:J::I. str. 1:)7.

Aniela I{ophlprówna "Z o f j a T u ł o d z i e c k a p i 0nierka ruchu znwodowe g o w \V i e l k o P o I s c c". \Vydawnictwo Stowarzyszenia "Służba Ohywatclska". Kraków 1933, str. 24.

\V a n d a J a n k o w s k a - "Z nsłużona \VieJkopołanka Aniela Tułodziecka". Poznań 1933. str, 7.

I\azil11ierz KieJ'ski "D z i e s i ę c i o ł e c i e T o w a - J'zystwa Polsko-Czechosłowackiego w Poznan i u", PoznaI1 19:33. str, 48.

Ks. S t a n i s ł a w Łuk o m ski.

Biskup ŁomżYliski - "A r c yh i s k u P S t a b l c \v S ki", kartki z jego życia i działałności. Pozmui, \Varszawa, \Viłno, Luhlin. f'tr, 1:)6 + 2.

Adam '\Vrzosek - KaroJ :\1 a r c i n k o w s k i w powstan i u I i s t o p a d o we m" (Odhitka z Archiwum Histor.ii i Filozofji :\Iedycyny oraz Historji auk Przyrodniczych - tom XU) PoznaI1 1!J33. str. 37,

Ks. K a m i łKa n t a k - "U c 1'n a l' d Y n i P o ł s c y T o m. l. 14;)3-1372". Nakładem pr.)winc.ii połskiej O, O, Bernardynów. Lwów 1933. str, XXIrI -+- :r!ti.

Dr. B o ż e n a S t e I In a c h o \V - s k a - "R o k o b l' Z ę li o \V y n a P o In o r z u". TorUJi 1!J:ł3. \Vydawnictwo Instytutu Bałtyckiego. str. X + 271.

Sprawozdanie Związku Fahrykantów w Poznan i u za rok 1932. str'. 2li,

Powyższy artykuł jest częścią publikacji Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1933 R.11 Nr2/3 dostępnej w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku. Właścicielem praw jest Wydawnictwo Miejskie w Poznaniu.
Do góry