KROIKA IL\STA POZANL\

Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1933 R.11 Nr2/3

Czas czytania: ok. 3 min.

skliwego ojca. Prawie cztery dziesiątki lat pracy o.piekUllczej zapisały śp. Józefa Jasiilskiego w trwałej pamięci obywatelstwa jako męża ofiarnego. i dla sprawy publicznej dobrze za:służOinego. Dodając działalność w Magistracie i Uniwer:sytecie o.raz prace około podniesienia polskiego, przemysłu farmaceutycznego i drogeryjnego, otrzymujemy piękny wieniec zasług, które Zmarły zaskarhił soJ)ie w mieście naszem. Osohiście był to mąż wielce szanowany przez w:-:zystkich, pogodny zawsze, bogaty w przyjaciół, których zjednywał sobie prawością charakteru i żywością umysIu do o.statnich lat. Cześć Jego pamięci.

3. Śp. J a I' o s ł a w L e i t g e b e r.

Dnia 22 maja 1933 zmarł śp. Jarosław Leitgeber, urodzony w Poznaniu 18 listopada 1848 jako syn po.wstańca po.lskiego Józefa Leitgebra, kupca poznailskiego. Ukończywszy gimnazjum św. J\Ial'ji Magdaleny, odbył praktykę księgarską u hrata rieczysława, i drukarską w Lipsku, wrócił w r. 1873 do. Poznania i założył tu drukarnię wydawniczą, \V 1'. 1884 nabył księgarnię Qd brata Mieczysława. Drukarnię i działalność w.dawniczą zlikwidował krótko przed wielką wojną. Księgarnię zdał w r. 1921 na syna Zygmunta. Gdy ohowiązki zawodowe mniej go ohciążały, zajął się śp. Jarosław Leitgeber intenzywllie pracą społeczną, głównie jako prezes księgarstwa wielkopolskiego, oraz twórczością naukowoliteracką. W ruchu wydawniczym był śp. Jarosław Leitgeher jednostką przodującą, na polu literatury ludo.wej pionierem. Interesował się głównie piśmiennictwem dla ludu i pracami teologiczno-reJigijnemi, ale wydawał pozatem jeszcze dzieła, naukowe nieteologiczne, jak pisma i przekład Szekspirowskich dzieł dramatycznych Jana Koźmiana, pra,ce genealogiczne i hiograJiczne Teodora ŻychJińskiego.. Wydał prace kościelno-hh;toryczne ks. Edwarda Likowskiego, muzykologiczne ks. Józefa Surzyńskiego, dzieła ks. "-ład. Cho,tkowskiego. Litera,turze ludowej dał tak wielką ilość książe.czek, - które niosły myśl i słowo polskie pod każdą strzechę i wiel

ką narodowi przysporzyły karzyść, - że trzeba będzie zestawić osobno bibljografję wydawnictw Jarosława Leitgebra i chociażby przykładowo oznaczyć ich rezonans w spałeczeństwie, ahy cennej tej pracy oddać pełną sprawiedliwość. Spałeczną pracę wydawniczą uzupełniała działalność Zmarłego bardzo wybitna w Ojrganizacjach księgarskich, w organizacji kupiectwa i innych zrzeszeniach, jak w Tow. Pomocy Naukowej im. Karola Mareinkowskiego. Śp. Jarosław Leitgeber hył i wydawcą i twórcą, pisarzem.

Za młodu już zestawił hibljografję dzieł polskich regjonalnych za lata 1860 do 1872, później pod pseudQnimem Jana Tworzymira pisał niektóre dziełka dla ludu, a w końcu pracowitego. żywata zajął się dziejami kupiectwa poznańskiego i księgarstwa wielkopolskiego. "Z dziejów handlu i kupiectwa poznańskiego. za dawnej Rzplitej Polskiej" wyszło w r. 1929, dalszy ciąg dzieła tegOj drukuje nasza "Kronika". Pracę nad dziejami księgarstwa przerwała śmierć. Z wielkim żalem pisma nasze żegna :-:wego współpracownika, przy końcu Jego życia pozyskanego. Zgasł mąż, któremu społeczei1stwo polskie wielką wdzięcz-.

ność zachować jest zobowiązaue. Cześć :Jego. pamięci. Z. Z.

KRONIKA WAŻNIEJSZYCH WYDARZEŃ

30 kwietnia do 7 maja Targi Międzyna.rodowe.

27 maja oh chód 100-lecia urodzin śp. Balesława Dembii'lskiego. 30 maja odsłonięcie tablicy pamiątkowej ku czci śp. Anieli Tułodzieckiej w kościele św. "Vojciecha.

7 kwietnia 100 - lecie księgami "Rehfeldsche Buchhandlun g". - 3 maja odsłonięcie na cmentarzu jeżyckim pomnika paraf jan poległych w latach 1914-1920. - 6 maja założenie Cechu Samodzielnych Szczotkarzy na Województwo Poznailskie.16 maja nadał :\ilagistrat złaty medal miejski "Za pracę i zasługi" w dziedzinie społecznej Bolesławowi Ziętkiewiczawi, znanemu obywatelowi poznańskiemu. - 21 maja 275-lecie Cechu Czeladzi Garncarskiej. - 21 maja 30-lecie Stow. Młodzieży Kato

Powyższy artykuł jest częścią publikacji Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1933 R.11 Nr2/3 dostępnej w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku. Właścicielem praw jest Wydawnictwo Miejskie w Poznaniu.
Do góry