KRONIKA MIASTA POZNANIAwinien hył zwiedzić podczas swego trzechlecia. Teraz Gamabki przystąpił do takiej wizyty. \V jego. własnpn kOliwellcie lubawskim spotkała go przykrość: nagalliony Cyperski w twarz uderzył prowincjała, że znaki pozostał', gwardjana swego chciał zażgać. Było to w lipcu r. 1724. J esieni tegoż roku spełnił się dła Bernard'nów ceł wieloletnich zabiegów: odzrkali konwent torUl1ski, ongi do Franciszkanów pruskich lIależąey. a przez blisko dwa wieki przez luteranów zajmowan'. Dnia 7 grudnia uro.cz'ście wprowadzo.no Bernardynów w posiadanie klasztoru i kościoła. Na to przejęcie zebrało się okolo 100 hraci z sąsiednich konwentów. Oczywiście obecny byl przedewszy-;tkiem prowincjał GamaIski i jemu to. wręczono klucze. Z ('.dehraniem kościoła. łączyła się uro-cz'ście obchodzona <'ktawa Niepokalanego Poczęcia. \V styczniu następnego r. 17Z;) l;amalski Qdbył kanonkzną wizytę nowo. odzyskanego konwentu. Zamykając urzędowanie Gamaiskiego kapituła sk{'pska wybrała go kustoszem prQwincji, co dQwodzi, że bracia byli zadowoleni z jego rządów 12). Osiadł teraz, dOll1yślam się, w kOIlwencie skępskim, który sobie szczególnie hył ulubił i ,...- którym zak0l1czył prowincjalstwo.. Na te lata przypada zapewne 'pracowanie książki w ohronie czarownic. Jako ojciec prowineji należał ciągle do definitorjum t. j. do zarządu. Nic występuJe wszakże w sprawach pro\vincji w tych latach, za to pilnie krzątał się około. Skępego. Posżek cudowny :\'Iatki Boskiej przyozdohił klejnotami, złotem i srebrem, kosztowne aparall1ellta sprawił do. kościoła. Cał posesję klasztorną opasał lilUrem. Umarł w Skępem w kwietniu r. 1733. Nekrolog nazywa go. mężem wielkiej uezoności, gorliwym i lubian) m iektor<)m, we,;;Qłym i erdecznym człowiekiem 13). Przechodzim' teraz do rozhioru ksiązki GamalsRiego. Nie jest ohszerna, wszystkiego liczy zaledwie kart 20 uiepaginowaarch. Nie rozbiera też przedmio.tu w całej rozległości i ugrali i

Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1933 R.11 Nr2/3

Czas czytania: ok. 2 min.

12) Annales III 1094.

13) Nekrolog w [\l'onice pozna.ilskiej Bernardynów, l'k. Tow.

Przyj. Nauk pozn. 218, 414. Na napisanie książki w tym czasie wskazuje tytulatura eksprowincjał.

Powyższy artykuł jest częścią publikacji Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1933 R.11 Nr2/3 dostępnej w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku. Właścicielem praw jest Wydawnictwo Miejskie w Poznaniu.
Do góry