KRONIKA 1\1IAST A POZNANIAdjum miało lektorów trzech, nie było wszakże spel'jalizacji ani podziału pracy, każdy miał przejść cały kurs z swoimi uczniami. Właściwie lektorzy powinni hyli poświęcać cały swój czas pracy nauko.wej, raczej szkolnej, nie mieli się zajmować niczem innem, byli nawet zwolnieni od wspólnego chóralnego. nabożeństwa. W rzeczy samej wszelako często oddawali się pracy duszpasterskiej, zwłaszcza kazywali. Większą część kazall panegirycznych bernardyńskich właśnie lektorowie mieli na sumieniu. Że nasz GamaIski także często i chętnie występował na kazalnicę, dowodzi jego. tytuł kaznodziei generalnegO', m. i. miał urzędowe łacińskie kazanie na kapitule skępskiej r. 1713 4 ). Niezawodnie wśród tych kazałl znalazło się też niejedno. pan.egiryczne, atoli drukowanych z jego nazwiskiem niema. R. 1713 kapituła skępska wybrała go definitorem, od tego czasu należy do zarządu prowincji '). R. J 717 mianowany komisarzem generalnym na prowincję ruską, odb'ł jej wizytę i zakończył kapitułą w Sokalu w czerwcu tegoż I'Oku U). Po ukończeniu dziesięciolecia wykładów został jubilatem r. 1719 7 ), co mu dawało osobliwsze przywileje, było zresztą zwykłą karjerą lektorów. Prawdopodobnie, przestawszy nauczać, objął teraz gwardjaństwo w Skępem 8). Kapituła kościańska r. 1722 wybrała go. prowincjałem"). l'rząd ten piastował przez zwykłe trzechlecie a zamknął go. kapitułą w Skępem, rozpoczętą 23 czerwca 1725 pod przewodnictwem komisar:ł-a .Marjana Paszkiewicza z prowincji małopolskiej l0).

Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1933 R.11 Nr2/3

Czas czytania: ok. 2 min.

4) X. Kantak. Ironika Bernardynów bydgoskich, Poznaii. 190H.

180, 172.

ro) Talllże 172, \Vłocławek nr. 12, 8i. 6) Golichowski N. Pru'd nową epoką. Krakó\v 1899. 180.

7) X, Kantak tamże 179, O łektorach jubilatach. Holzapfel H.

IIaudbuch d. Gesch, d. Franziskanf'r-Ordens. Freiburg 1909. 1:>9 sq.

8) X. Kantak tamże; przy wyborze 180 na prowincjała Kronika nazywa go b. gwardjanem skępskim, a to gwardjaiistwo da się tylko pomieścić w rzeczonych łatach. ' 9) Tamże oraz Listy prowincjałów wielkopolskich 1713-29, rk.

bez nagłówka i sygnatury, własność p, Swinarskiego z Poznania, któ}'emu za użyczenie składamy podziękowanie: 40 v.

l0) Listy 69 v.

Powyższy artykuł jest częścią publikacji Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1933 R.11 Nr2/3 dostępnej w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku. Właścicielem praw jest Wydawnictwo Miejskie w Poznaniu.
Do góry