POZNA N A HENRYK WALEZJUSZes) UlanDwski, str. 222, KDściół kDlegjacki św. Marji Magdaleny stał na dzisiejszym Nowym Rynku. W r. 1802 usunięto Dstatecznie pozostałe po nim ruiny. (9) Mniej więcej 700 wieczDrom według dzisiejszego. liczenia czasu.

Kronika Miasta Poznania: miesięcznik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1925.05.31 R.3 Nr5/6

Czas czytania: ok. 4 min.

O) UlanDwski, str. 2'2.2.

71) Orzeiski, str. 162; NDaiLles III, str. 520.

2) UlanDwski, str. 2'22'. Oi.zeIski, str. 162.

7:1) KDściDła ŚW. DDroty w PDznaniu nie wymieniają nam żallne .ródła; zdaje siQ, że KDpiilSki, autol' zapiski, miał na myśli Iwściół św. Ba,rhary, leżący 1'0 >:trDnie Chwaliszewa tuż przy mDście naLl ramieniem Warty, łączącym Chwaliszewo. z t. zw. Ostrowem Tumskim. .. 4) UlanDwski, str. 222.

[,) ZDb. zapiskę pDd 66); Załęski, tom I, str. 210; X. Bygailski, Kg. Jakób Yvujek z Wągrówca...., str. lS. 76) Orze1ski, str. 162.

,,) HeiLlenstein, str. 51.

78) lVIoshach, str. 96. Wielki post przypadał na 214 'lutego.. 79) Ol'zeIski, str. 162.

80) Acta Capituli PDsn. 1573/4 (recte 1573/7), str. 53 ,,(30 styozn. 1574) Ipt"cesslo S. R. l\!ts pro Brzeszniozki. ...Ibidem cum Sacre Regie l\!til:! intClpres et cancellarius GalIicus ah sua S. Regia Mte apud domino-s petehat, ,)uatenus ipsi in hDC nDVo. ingressu pro debitD et censuetuLline regum aliqualiter moJeralldD statuta sua; etc. ex aJlisque plurimls et magnis causis et ratiDnibus per eundem Regie :Mtls intel}Jretem in DmtiDne sua pDsiti8 et allegatis egregium et venerabiIem dominum .JacDbum Brzesznic,zky calJ(,niCmll possessiDne canDnicatus qUDad receptiDnem et installatiDnem privatum pro vero et IegitimD nDhili aa ecclesiam sU8Óperent, volentes deIioerate S. R. Mti rel:!pDnSUm dare obtenta gratia, apud eundem dDminum interpretem R. MUs decreverunt humiliter rogandam Regiam l\!tem, ut possint circa statuta regni, ecclesie, prO'vinchtli,a et capitularia, iurata et usitata, a Hegie Mte conservari et data infDI1lla,tione reverendis dDminis decano, sdlnlasticD, Srzemensi et Pczeuensi archidiaconis, quam dDmini canDniei PO!IlOl'sky et SzaJek eonscribere debent, eDsdem ad Racram Mtem Regiam [ castrum PDsnaniense pro gratla petenda et excusatum deputaverunt...".

Sprawa X. BrzeżnickiegD Dmawian:1 jest w pDwyższej księdze jeszcze na >:tr, 27, 32, 35, 43, 68, 72, Draz w pDprzedniej, z iat 1568--73, na fol. 111, 1]2, 133, 149, 184.

8]) OrzeIski, str. 162-67, (tłumaczenie CZęŚCiDWD według Spasowicza); lIIanowski, str. 222/3. W zaczepkac,h swych i napastliwycih wycieczkach przedw ZygmuntDmi AugustDwi przebrał ZIJąs.ki stanowczo. słuszną miarę. Trudno sobie wytłumaczyć, CD go. do. tego. skłDniłD, gdyż, jak sam zaznacza (Ol'zeIski, str. 1(5), nie miał z niebDszozykiem królem nigdy do. czynienia.

>2) OrzeI.3ki, str. ]67.

83) OrzeIski, str. ]68.

8 ł ) Orzeiski, str. 167.

fl\) MOSIJaClh, str. 96.

KRONIKA MIASTA POZNANIAf6) OrzeIski, str. 167. 1'7) OrzeIki, str. 167.

1'8) Zob. !\8), Nr. 89; tn,kże dYI>lom "Poznail A. 313" (Are,h. Pallstw.

w Pozn. - Dep. m. Poznania). W związku z wyjazdem posłów miejskich na koronację toją także wydatki pod 98), Nr. 72, 90, m. S!J) Ulanowski, str. 22;3, Nr. 700.

:I/)) OrzeIski, str. 167/8, 173/4.

{'l) l)rzcIski, str. 173/4; Noailles II, str. 415/f>.

fJ::) OrzeIski, str. 177-82. (3) Dyplom "Poznań A. 314" (Arch. Państw. w Pozn. - Dep. m. Pozn.) O) Dyplom "Poznań A. 312" (Areh. Pailstw. w Pozn. - Dep. m. Pozn.).

9:;) Dyplom ,.Po'znań A. 313".

{III) Dyplom "Poznań,.A. 315" (Arch. Państw. w Puzn. - Dep. m. Pozn.).

97j Ac,ta Cons. POSli. '1573-77, ' tol. 80-283 v. Zob. także GG).

!\e) Cale. Fun. 1572/3 i Cale. Posn. 1573/4. (Arch. Pailstw. w Pozn. _.

Dcl'. m. Pozn.). Są to racJhunki ruczne miaRta Poznania; podwójnI' z każdeg'o roku, a mianowicie prowadzone bieżąco, zamykane cu tydzieil, i rzeczowo, welUug- rodzaju dochodów wzgl wydatków, zestawione na pOll:,tawi\' rachunków hieżących po zamknięciu rocznem. Dzielą się na dccholly ("verf'PI,ta") i rozchody ("exposita'" hth "e'htradita"); każt1y dzia,I osohno foljUIVallY. Ze względu na to, że' objaie'ilia do pozycyj rachunku bieżącego, kt6re 7asadniczo cytujl), nieżHvse "i;ą dosłownie rÓW1\!' ohjaRnieniom llo pozycyj rachunku rzeczowego, pi'Z-yta,c.zam także ostatnie, lc('z tylko IV wypadku. gdy uzupełniają one ohjaśnienia du pozycyj raehunhu hieżącego. Oba objaśnienia umieszczam tedy równolegle obok siebie. po lewej - pozrcjc bieżące, r-o. prawej - rzeczowe. Hok rachunkowy 1572/3 trwa od 12 września 1372 do 15 września 1573, zaś rok rachunkow)T 1573/4 od tegoż unia do 17 września 1574.

C a l C. P o s n. 1 5 7 2/3 - W Y Ll a t k i.

Nr. 1. fol. 2Ov. (1-7 czerwca 1573) "Auriga civitatis vt'hbat 1l0miJlllllI Poniethowski, L1lim iret in GalIiam, '1'j.!.7V2-"ł Nr 2. fol. 21. (8---14 czerw.) .,Complltavimll sum:ptus atque extractita pro elec,tione R R. Mtis in itinere hinc inde Warsmwiae facta per specta biles dominum proeonsulcm et clominmn :I(h"ocat,um faciunt flor. 297 gr. 11%". Nr. 3. (15-21 czerw.) "Tybicinis in adventnm legati regis Franciae t ybi-cinantiLus fI. 1 gr. 12". Nr. 4. fol. 23. (29 cZ3rw.-5 lipca) "Pro vino reverendisRimis epicopo et abbati, serenissirni regis eIeeti Poloniae oratoriLus, in adventum eOl.um f'uRnaniam per spectabilem ma/!'istratum Poznaniensem donato expoRuimus n. 14 gr. 16". Nr. 5. "A vectura materiae a(l aedificia sacerclotum S. Stanislai. ('um equi civiles cum nuntiiR aI invitau(Ium RPrenisHimum rege,m Poloniae eIectum missi erant, exposuimus fI. 1 gT. 18"consumpsit, dum ruI Miedzirzecz

Powyższy artykuł jest częścią publikacji Kronika Miasta Poznania: miesięcznik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1925.05.31 R.3 Nr5/6 dostępnej w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku. Właścicielem praw jest Wydawnictwo Miejskie w Poznaniu.
Do góry