Z\PISI\:Iniem, IZ nie, są one potrzebne nad Notecią, ho kraj za tą rzeką jest już całkowicie opanmvany, a zresztą w Chełmnie stoją siInf' zakłady francuskich dywizyj dragonów. \Vogóle Glhlzialy polskie były słabe i rozrzucone 8), tak, iż w Poznaniu jedyną reprezentacją wojska polskiego były: rada gospodarcza picehoty, rada gospodarcza jazdy i aJ'tylerji, gwardja narodowa, oraz odIlziały 2 p. p. i 4 p. p. Bez wielkich zmian doczekał sil,) \Vrezcie Poznań przybycia na stałe do garnizonu 11 p. p.7), oraz oddziałów z legji północnej. Oddziały te miały pełnić na miejscu służhę i do:"konalić się w rzemiośle wojskowem. Z tych czasów zachmvał się ł'Dzkaz gen. Dąhrowskiego, skierowany do dowódey załogi polskiej w Poznaniu gen. Kosiilskiego 8). Hozkaz ten jest ciekawy ze względu na to, iż pozwala Ilam zaobserwować jaką była dyscyplina wojskowa w tym czaie i jakie były dążenia gen. Dąbrowskiego, Pisze on do l{osh'lskiego temi słowy: "Proszę Cię Generale, abyś ostro przykazał regimentovii tutejszego garnizonu, jak tylko się śeieIllniać zacznie po odbitym eapstrzyku przecytać rolę kompauji, przy czem przytomnym być powinien kapitan, luh komenllant kompanji, z liależącemi do niej oficerami. O brakujących żołllierzach przy przeczytaniu zameldować szefoiwi bataljonu natychmiast, a nazajutrz. raport uczynić dlaczego żołnierzy hrakowało.

Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1933 R.11 Nr2/3

Czas czytania: ok. 2 min.

8) Bibljoteka Narodowa w \Vanszawie, colI. aut. 10. t. XIII. l;i.

Stan wojska w departamencie p07.l1ańskiem 7. 27!V 11\07 r. Pułki piesze były już przenumerowane i zamiast poprzedniej numeracji od 1miały od 9-12. Z wykazu tego wiemy, że z 9 p, p., mającego zakład w Lesznie na mipjscu pod komendą kpt. l\ipl'ski('go, było 4/2;)1 (4 of. i 251 szer.), w {Tjściu 1/123, w lazarecie -/40; 10 p, p. zakład \V Iłogażnie pod komendą kpt. IłogaIińskiego 2/45, w Poznaniu 1/144, nad Xotecią 2/200, w lazal'ecie -/40, na urlopach 1/4; 11 p. p. zakład \V Hawiczu pod komendą płk, Korytowskiego 6/161, w lazaJ'pcie Id-l; 1, p. p. zakład przedtem \V - Gnieźnie (1j/V) - tpraz \V Poznaniu pod komendą kpt. l\osmowskicgo 2/104, w Drezdenku :3/1(j4, w lazarecie -J:!5; 5 p. j. zakład w Ko:;cianic pod komendą szefa szwadronu Sokolnickiego 8/246, detaszowanych 3/40, w łazarccie -/12, na urlopip 1/-. 7) Kronika m, Poznania, \\'iIlaumc, o. c. t. VIII, str. 88 nast.

8) Bibljoteka Xarodowa \V \Varszawie, colI. aut. 210, t. LVII f. 7.

Poznań 15/X 1807.

Powyższy artykuł jest częścią publikacji Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1933 R.11 Nr2/3 dostępnej w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku. Właścicielem praw jest Wydawnictwo Miejskie w Poznaniu.
Do góry