KROKIKA :\IIASTA POZNAIA

Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1933 R.11 Nr2/3

Czas czytania: ok. 2 min.

ską reprezentacją uaszej armji w garnizonie poznat'J.skim. \V !>tyczniu artylerja odeszła do Warszawy, oddział zakładowy uległ likwidacji, tak, że przez pewien czas nie b-ło w Poznaniu repre7entacji naszego wojska. Z koilcem grudnia 180G r. przybyły do tego miasta cztery kompanje piesze z pułków polskich, formujących się na obszarze departamentu poznat'J.skiego 3). Nastąpiło to na skutek zarządzenia guhernatora \\'ojennego Poznania gen. Lieberta, który uznał konieczność powiększenia garnizonu tego miasta przez oddziały wojska polskiego. Stan taki trwał aż do maja. \Vtedy to howiem w dniu 2 przybył do POZllania gen. Axamito.wski, major łegji dla zorganizowania rezerw i gospodarki legji. Nie. mógł się jednak zaraz zai)l'ać do roboty, gdyż jak w:spomina w liście do gen. Dąbrowskiego 4), "feta 3 maja, która tu trwała do dnia wczorajszego (C maja) przeszkodziła COr więcej skutecznie zrobić, bo panowie od kamer i inni przybyli na tę fetę, kołeją obiady i uczty dawali, a przeciąg czasu między temi bardzo tu był n.jeczynn'll1 w magistraturach, z któremi mam do czynienia". \V tym czasie owe cztery kompanje wróciły do regimentów, albo zostały wysłane nad rzekę Noteć, na skutek specjalnego rozkazu marszałka Berthier. Wiem' z listu Axamitowskiego 5), że w oddziałach wysłanTh nad tę rzekę było 810 żołnierzy z piechoty i 200 z jazdy. Oddzialy te nie miały żadnego dowódcy, dłatego też wśród nich panował pewien nieporządek. Axamitowski, chcąc temu zaradzić, OIddał je pod rozkazy kpt. Rogowskiego z 4 p. p., którego wysłał do Bydgoszczy, ,.żehy był przy generale JH''gadfrancuskim Ligibelaire, mieszkającym wygodnie w Bydgoszczy, mającym komendę nad wspomnianemi oddziałami i zupełnie indeferentnym na nieporządek w jakim są te oddziały utrzpnane i na dezercję już wszczętą". Pragnął Axamitowski, ażeby te oddziały zostały ściągnięte do POZllania i w tym celu nawet pisał do Dąhrow-;kiego, ażeby zwrócił się on do Berthiera z przedłoże

3) Gazeta Poznailska 1807. Nr. 1.

4) Bibjoteka Kal"Odowa w \\Tarszawie. coll, aut. 210, (l\orespondellcja gen, Dąbrowskiego) t. XIII., nr. 48. Poznali 7/V 1807, 5) Bibjotcka l'Iarodowa w Warszawie, colI. aut. 210. t. XIII, 48.

Poznaj l tZ/V 1807.

Powyższy artykuł jest częścią publikacji Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1933 R.11 Nr2/3 dostępnej w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku. Właścicielem praw jest Wydawnictwo Miejskie w Poznaniu.
Do góry