KROXIKA IIATA POZNANIA

Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1933 R.11 Nr2/3

Czas czytania: ok. 2 min.

Po.tępiając akcję Vo.gta postanowili zebrani prowadzić teatr polski w dalszym ciągu po.d zarządem własnym i wylu'ać w tym celu swych przedstawicieli, l<.tórzy mieli tworzyć dp'ekcję teatru. Instrukcje dane wyhranym szły w tpn kierU1lkU, ałJ-: 1) zhiPl'ać fundusz dodatkowy na prz'sposohienie tymcza-.

sowe jakiego budynku, 2) ściągnąć li,;t' i pieniądze na ahollamellta przed 1 października b. r., 3) zająć się hez zwło.ki lIajęciem i wyrestaurowalliem budYlIku na teatr przeznaczonego, 4) postarać się o specjalnego zawiadowcę teatralnego., którenby rodem będąc z \Vielkiego Księstwa, mógł być władzo.m za dTektora grona artystów polskich przedsta wionym 3), nakazany b'ł Po.spiech w pracy, tak, żeby już z Nowym Rokiem 1844 r. móc w Poznaniu nowy teatr pol:5ki utworz'ć.

'Vyhrani na zebraniu w liczbie 7 nazwali, się "Opieką Teatralną". Celem sprawniejszego działania rozdzielili oni swoją pracę, tworząc dwa \\Tdziały, mianowicie administracyjn' z :\Jaciejem :\Iielżyilskim, Karolem Marcinkowskim, Józefem Szułdrzyilskim i 'ViIdenem oraz estetyczny z Władysławel11 'Vężykiem, J. Rymarkiewiczem i J. KRadeckim. Stale prezydjującym obrado.m Opieki b'1 \VI. \Vężyk, stalym, sekretarzem Radecki. zaś kasjerem WiIden.

Główną tro.ską dyrekcji było. zrazu zagadnienie finallsowc.

Sądzili niektórzy, że mo.że uda się uzyskać na przedstawienia po.lskie lmd'nek teatru niemieckiego, coby pociągało za So.hą. li tylko opłatę czynszu dzierżawnego., w ogólności przecież zda. wano sohie dobrze sprawę, że jest to bardzo \\'ątpliwe, że raczej liczyć trzeba się z ko.nieczno.ścią najęcia nowego gmachu. - W tym celu gromadzo.no skrzętnie potrzebn' fundusz, któr' już " sierpniu wynosił przeszło 6.000 tal., sumę na o.we czasy znączuą

,3) 'WI. Wężyk znaniu - str'. 52.

Histol'ja sicdmio-ruit'sięcznego teatru \\ Po

Powyższy artykuł jest częścią publikacji Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1933 R.11 Nr2/3 dostępnej w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku. Właścicielem praw jest Wydawnictwo Miejskie w Poznaniu.
Do góry