ZAPISKI

Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1933 R.11 Nr2/3

Czas czytania: ok. 1 min.

1. P r a c a K. :\1 a r c i n k o w k i e g o n a d t e a t I' e m p o z n a ń !" kim.

::5tosunek :\'rarcinkow:skiego do teatru - sprawa stałej "ceny polskie.i w Poznaniu - t. zw, tratr siedmiomiesięczny - projekt społki teatrahwj - dyn-keja - sprawa finansowa - zamierzenia art ystycznp dyrrkcji - zabicgi o koncesję i walka z Beurlllannem - roła Jarcinkowskiego w projektowanej akcji teatralnej, "I sztuki piękne, pisze w swojej monografji o Karolu Marcink<?w!"kim Dr. J, Zielewicz, o ile cywilizacyjną doniosłości swoją wchodziły w organiczną pracę narodową, mogły liczyć na poparcie :\Jarcinkow!"kiego moralne, jak tego dowód mamy " historji usiłowań o scenę narodową w Poznaniu" J). Marcinkowski zasadniczo nie był wielkim lubownikiem teatru. Chodził on na przedstawienia, chodził podohno nawet często. atoli robił to, zdaniem wspomnianego biografa, tylko dla przykładu, bo wiedział, że :-poglądają na niego setki, jeśli nie tysiące ócz rodaków. Co innego jest jednak własne upodobanie, a co innego objektywny rzut na sprawę, która dla polityki narodowej posiadała naówczas znaczenie doniosłe. Marcinkowski rozumiał to dobrze. Kiedy w latach 1842 - 44 sprawa teatralna nabrała w Poznaniu dużego rozgłosu. kiedy społeczeilstwo polskie domagało się słusznie stałego pol!"kiego teatru, i on przystąpił do współpracy z właściwą sohie energją i wytrwałością. Razem z prz'jaciółmi, w szczególności z :\Iaciejem Mielżyńskim i Józefem Szułdrzyńskim, "którzy w każdej pracy publicznej obok niego stawali", praco,vał nie!"trudzenie nad uskutecznieniem wspomnianegQ prohlemu, który już od szeregu dziesiątek lat,

1) Dr. J. Zielewicz - 2ywot i zasługi Dr, Karola IVrarcinkowski('(}, str. 5:!.

Powyższy artykuł jest częścią publikacji Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1933 R.11 Nr2/3 dostępnej w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku. Właścicielem praw jest Wydawnictwo Miejskie w Poznaniu.
Do góry