KRONIKA MIASTA POZNANIA

Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1933 R.11 Nr2/3

Czas czytania: ok. 3 min.

XII-lIrO. Quo(łlibet quartuali frah'es coutuberuale::; ad sessionem pel' selliOl'es ilHliceudam conveniant, bonum onlinem contuberllii sui pl'OmotUl'i, in !fua sessione quilibet confratl'um utl'iusque aI,tis per tymphiones unum ali arcam commllnem pro necessitatibus contulJl'rnii contribuf'I'f' obligabitur. Quod si vcro ad sessionem indictam venir'e neglexerit vel l:Onstitlltalll semel pro sempel' taxam solvere renuerit, toties quoties COnLl'aVenerit, poena duarum marcal'um mul. etabitul', XIII-tlo, Si qui::; ex confratribu:s aIteJ'ius operi (lPtraheret vel confratrelH suum in aliquo opel'e cil'cumvenil'et, pro tanto au su poeumn quin(}uaginta marcarum solvere compelIatur, cui poenae et JIIe subiacebit, qui aIterius confr-atris contractum opus per se vel per su hoJ"Clinatas persona s ad se avocaverit. Tali quoque poenae subiiciathl' et ilIe, qui a.lterius socium anis ad se revocahit ac quibusvis J}ersuasionihus abducet. XIV-to. Si qui::; ex confratribus detractorium aliquod vel scommaticulIJ l:ontm confratrem SUUIll dixerit et id ipsi in cuntllb,H'uio IIJ'oLatum fuel'it, po"nn deceIn marcarum puuiet.ur.

XV-to. Quod si aliquis sodalitium nobiscum non habcns in praciudiciul1l iul'ium nostl'ol'UIJl artem pictoriam vel sculptol'iam, qua publice qua pl'ivatirn, cxcrcerc ausus fUCl'it, talis pracvio con::;ensu nobilis ae spectabili<; mag-istratus sequestr'andus veniat ope/'umque sequestratol"UnI medietas nohili et spectabiIi magistl'atui una, alt.era contuhernio nostro ccdat. XVI-to. Quod si statuaris exigente operl' suo lignifahri socio indigebit, licitUJ" ipsi erit sine omni contnttlictione talem cOllducel'e. XVII-IlIo, Quando aJiquis confratrum vocante Domino fatis cedet, tali omnes confratres assistel'e teneantUl', Cui si ob tenuitatem fortuna e fUllebrales expcnsae non sufficient, contubcl'l1ium ex commllni arc:! pl'O cOlIIIigna ""pultura supplementul1l dabit. XVlII-vo, Dum al'tis pictOl'iae sive sculptoJ'iae tym aJiquis suscipietur, łll'O inscriptione sui decem t.YIllphones ex Ilunc IlaJ'e abligahitur, totidem et pJ'o emancipatione sui enumeratUl'us. XIX-no. Quod si :ctliquis in praeiu(licium contuhemii uosLl'i aliquir] aftentare pJ'aesumeret, talis ad nobileJII et spectahilel1l TIlagist.ratum defferendus veniat, ex quo pl'O qualitate deIicti cOlTespondens ['ocna eXJletatu/', XX-UlO, Quod si post fa ta aIicuius confratris nos tri vidua reIiquatur, tHIi pl'O cOlllligna sustentatione ejusdeUl socii a contubel'llio dahunt, dummodo rectam et virtuosam ducat vitmn, qUOll si vel'o conditionpm status sui mutave/'it ncquaquam eodem favore Iwudchit. XXI-mo. Acatholici ucquaquaUl ad seniOl'es officium pracsententuJ'.

XXII-clo, Quod si aliquis artiuIll nostl'3m venin.t hur Posnaniam cum suis opel'ibus illaque divendere pnletenrlel'et, talis sine contuhel'llii n03tri consensu id lllinirne facel'e audebit, quocl si malitiose atteutar'et, nobiIis et spectabilis magistl'atus Posnaniensis eo in lHl>SSU IH'otectio ex petatuI'.

XXIII-tio. Si aIiquis in hac civitate aIiquando rcppriatur. nesciens aI'iem pictOl'iam, sed soluIll morlo lH"ofessionem suam in cleauratione altaJ'ium et aliorum opcrulll continua re praetelldat sodalitiumque nobiscUlll intral'e velit., talis onmibus contlitiollibus supm expl'essis satisfacel'e teneatUl" insnpel' IWO incapacitate elabol'andOl'um speciminum quinquagintn tYlllphones nd cistalll contubel'lwlpm cxsolvcre erit aclstrictus, XXIV -to. Nullus ml'nsatorul1l audebit opus elabOl'al'e arti sculptoriaIi competens, sub poena cOllfiscationis ejusdem opel"is, ad quam effpctuandnm authOl'itas 110bilis et spectabilis magistr'atus implombitlU'. ec etiarn mural'iis licitum el'it picturas ad solos pirtOl'es pel'1inentes exel'cel'e, XXV-to, Si aliquis tyra in artibus 1I0>stris liberalibu>s, taIlI pictOl'ia quam et sculptol'ia, edoctionem sui pmetent!eret, ta lis exspimto uno anno et sex septil1lanis sel'\'itii sui literas legitimi ortus in con. tubel'llio praesental'e stl"ingatur. Quod si vero rontingat rnagisu'um, aput! quelll taIis tyra servitia sua pt pdoctionelll artis inchoabit, fatis cedere tlebebit, taIis tYl'O non apud viduRm, vel'um apud alium magistr'um edoctionem sui continuare. Actum in praetorio die et anno ut supra. [Fel'ia sexta p, f. San(.tOl'um Fabiani et Sebastiani mart}TUm pl'Oxima die sc. :!;3-tia mengis .Jallual'ii A. D. 17;13],.

(d. c. n.)

Powyższy artykuł jest częścią publikacji Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1933 R.11 Nr2/3 dostępnej w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku. Właścicielem praw jest Wydawnictwo Miejskie w Poznaniu.
Do góry