KRONIKA MIASTA POZNANIA

Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1933 R.11 Nr2/3

Czas czytania: ok. 4 min.

I-lIlO, Ut quolibet quartuaIi cOllfratres harum artium, pictoriae \'ideIicet et sculptol'iae, sacl'o sauctum sacrificium missae fiel'i cllrellt, cui omnes in civitate pl'aesentes confl'atres, ni causa m legitimftm ah.sentiae suae dederint, adesse teneautur. I,)uod si vero nullam absentiae suac rationem sufficientcm dederit, iu solutionc unius mal'cae IllUlctetur, II-do. Curabunt iidcm fratres pingi imagincm mncti Lucac Evallgelistae, artium sual'UIU singular'is patl"Oni, cujus festivam diem debita. solemnitate qua tlltelaris sui celebrabunt, et ad normam anteceSSOl'um i;:uO!'um earunderll al'tiulIl liberaIium rnagistr'O!'um ternIJore publicae devotionis eandeIII imaginellI sallcti patl'Oni ad unulll colIocabuut a Itar'e , post quam vero consueta devotio et solelllnitas finietUI', dictam imaginellI sancti majoris conservationis ergo apml seniOl'em primUlll eal'ulldem al'tium collocabullt. I1I-tio. Pro sustincndis aut cm obscquiis circa [Jl'aCaSscl'tas 80lemnitates obeunrlis eruIlt duo iuniol'es, ex ar'te videlicet pictoria lInus, altel' ex sculptorifi aI'te, qui, ne cultus rIivinu" negligatul', attelldent, quod si vero aliquem ex confmtribus dicti uniti contubernii a solitis devotionibus absentari contingat, talis vel tales in session e cOlltubernaIi poena secundum vota confratrum concludenrla mulcteutUl', quac quod si gravaminosa fucrit, licitulIl Cl'it grantto ad nohil('m et spectabilem magistr:atum R decl'fJto contuberllali appellal"e. IV-to. Antequam v<,ro aliqllis artium pradatarum p<'I'itUS sodalitium in contubel'nio eodem suscipere voluel'it inprimis et ante omnia. tam literas legitimi ortus sui, quam et cdoctiouis et capacitatis suae pl'OdllCel'e teneatUl', non alitel" nec alias ad sodaIitium suscipiendus. Insuper integro uno anno conCUl'l'ens ad sodaIitium apu(l magistrum edoctae artis suae łaborare sit adstr'ictus, quo finito pro pdmario ingl'essu ad contube['nium nostl'llm decem tymphiones ael'al"io contubernaIi infene tenebitUl', quod si vel'O per unum integl'ulll annum, ut łH'aemissum, labol'al'e apud Ilwgistrurn al'tis SURe l'eIlllel'it centum tymphiones ad arcam contubernalem importm'c obIigabitur. V -to. Cum vcro sodalitium nostl'um ingl'essus fUCl'it, autequ:lm pl"O confratl'e et magistl"O al'tis edoctae pel' contubel'nium pl'OmulgetUI', in vim pl"Obabilitatis bene prłoctae artis teIlebitur p i c t o l' pillgeJ'e imagines binas, primam sciIicet Beatissimae l\'Ial'iae Vir'ginis cum verbo incarnato .Jesu Chrislo Domino, ałteram passionis ejusdern ])0mini J'l<ostri .Jesu Christi cum omnibus requisitis et Iineamentis. S t at u a l' i u s autem sive sClllptor teIlpbitUl" ełabO!'ał'e cl'ucem cum duobus latronibus in altitudinem dual'um ułnal'ulll, sirniłisquoque altitudo sit et in opel'e pictoris, VI-to. Postquam autem is idem praetendens sodalit ii nostri, sive Hle picto!' sit sive 8culptor, iniuncta sibi specimilla al'tis elaboravel'it.

teneatul' a<lil'e seniores contubel'nii pl"O tempO!'e existentes ab iisdem

(lue expetere indictiollem sessionis !'ontuherllialis. in qua eadem sppciminH artis edoctae per se daborata (quae non in propl'ia sua residentia, vI'urn apud seniorem contubel'nii elaborare tenebitur) praesentabit, cil'ca quarn praesentationem, postquam capacitas ejusdem pel confmtres contubel'nales sufficielll declarabitul' et .iudicabitlll', in lIIagistruTTl artis pl'oTTlulgetur et suscipiatul', VII-mo, Quod si vero praetenden!S sodalitium nosh'UlU in sodam vitae filiam pictoris vel statuarii dueel'e inten!leret, dimielium tantulIImorlo cOllstituti ingressus solvere teneatm" qua pl'ael'ogativa Iihertatis gaUflebunt tam filii Illagistrorum al'tis nostr'ae, quam et illi socii, qui I'elictas viduas demortuorum confratrum nostl'ol'um in socias vita.e ducere intendant, quod non tantullll11odo ad cOllstitutum, tam I'PSpctu illgt'eSsus, qualtt et aliorurn onerum. pretium vel'llm et mi elaboranda specimina aI'tis extendi debet. VIIl-vo. Dum vero cOllfratres contubel'llii Ilostr'i elabonltmn per IJI'aetelJclentem sodalitii nostr'i specimen artis, in qua. se exercuit, Hppl'Obałmllt, appl'ob'1,tus is idem praetenrlens sodalitii, sive sit picto!' sive sculptor, centulll tymphiones ad arcam contubernałell1 pro necessitatiLus contubernii dare tenebitur. Dum auteIll iniunctum sibi specilJlen elaborabit et delienahit ('?!) pel' tractUlll illius temporis tel' eum visitałmnt duo commagistr'i. per contubel'llium assignandi in 01'dille, ad examinalldum tale 8pecimen bencve, an male l'laboratum fuerit, quod si vero iucapacitas aliqua vel elTor in lineamcntis et 8pecimine ilIo apparucl'it in vim mulctae eluelIdo CITorem sccundulIl exigentiaul en'oris, non tarnen e"\:tO!'sive, proportionatam poenam arl arcalU connfmnem contubel'llalem infel'e teneatur.

IX-no. Socios plUł'es quam duos nuIIus magistr'OI'um habere audeat et hoc tantummodo ad deaurationem alicu,jus operis, non vero ad I)ictut'am. Hem pueros plut'es qualll UllUIll Hlocel'e ac inscl'ibere nuIIus ruagistrorul1l audebit. Si quis vel'O I'egulam huius puncti transgTessus fuel'it, in sessione contubel'nali iudicandus poenam arhitl"llem suhihit, saha appeIIatione ad nobilem et spectabilem magistl"atull1 l'esel'vata manente. X-mo. His itaque in contubcrnio praemissis, intra spatium quatuor septimanarum per duos contuben1ii nostr'i magistl'Os nobili ac spectabiIi magistnrtui Posnaniensi praesentandus, susceptionem sui ad ius civiIc prorurabit. ' XI-mo. Ne autem pel' pluralitatem confratrum nragistrol'llm contubernium nostr'um in ł1ac urbe depaupet'etlll', plures ad sodalitium nostl'um non admittantul', pmeterquam quinquc pictores et t.res scułptores, quod si vel'O adiuvante Deo plUł'es artium nostl'arum magistr'i in hac urbe sustental'i possent, nuIIa ohstante contradictione [łrlmittalltlll'.

Powyższy artykuł jest częścią publikacji Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1933 R.11 Nr2/3 dostępnej w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku. Właścicielem praw jest Wydawnictwo Miejskie w Poznaniu.
Do góry