KRONIKA MIASTA POZXANIAho!\al11 solventUl'. Cum "ero el'udicionis annos eplebit., duos anno peregl'inal'i tenebitur, l\Ia'ister nunquam plures habebit. (liscipulos quam duos. Praeter'ea nuIlus ex mag-istl'is in praeiudiciulll aIteI'ius famulum, socium, iu\'enem ab altero seducel'e ad seque aIlicere debebit sub poena sex librarum cerae ir'l"emisibiliter persolvenda: nihilominus t.amen ipsull1 dimittet Hec in servitio suo retinebit.. Keque etiam ulIus ex magisł.r'is socium ullum suscipiet, qui nondum iustalU a priori magistro accepit. dimissioncm,suh carlem poena. Socii, qui aliundc huc advencrint., non ibi, ubi ipsi volucrint., labombunt, sed ubi ilIis magistri praescripserint assignave!'intque, Po-:tquam vel'!) eorum aliquis laborem fuer'it. adept.us, duas int.egms hehdoma.Lias apud magistnlm lahomre debebit. QuoLl si vero ipsi apuc] eundem magislrum labonll'e dispIiceat., poterit dimissionel1l accipel'e apud nlagistrumque alium laboml'e. Si auleIII uItra duas hebdomada.;; labOl'averit el pCl'egrinari vellet, lunc non statim a magistro suo dcsccdet, scd dp disccssionc sua magistrum cluabus hebdomadis ante cCl'liorum facere debebit. (Juod si cel'O in hebdomada proptcl' aliquol fcsla trcs saWm dies lahoriosi supprfue!'int, tunc sociis IIIagistri nonnisi dilllidium salarii septirualis sołvent. Si V('l'O ex his {'tiam dienl aliquem socius lIeglexel'it, poenam incUlTet.. Similiter ante' solernna fest a, ante rUIIldinas socii dimissionelJl petere, magisll'l illis eallClem concedere ante t.alia lel1lpOl'a non potel'unl, sub poena qualuor libł"'U'ul1l cente, Qui vel'o a magistr'o suo dimissionem peliCl'it eandemquc obtinuerit, debet integl'um quartuale in f,eregrinalione consumere, posteaque l'everti et apurl mngistr'ul1l laborare poterit. Debent autem omnes socii honpsle SP gel'lrc apud magistros suos.

Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1933 R.11 Nr2/3

Czas czytania: ok. 4 min.

Pl'imo nemo sociol'um labo!'iosum diem pl'O festo usurpa."p sihi po-" tprit, neque alium sociuIH a lahore suo persuasione aIiqua seducel'c, ut in talwrnam potacionis gratia vel ociandi causa excant, de ind!' ul antc teltlpus a labore suo non discedant, hoc enim essel cum damno magistl'i. Qual'e quoties hl eommisel'int, toties erunt puniemli salal'io septirnanali. IJeinde nuIlus eOl'um all(lebit unquam extra dOl1lUm magistri sui pernoclal'e, sed selllpel' in lernpore cubitum se confelTe debehit, sub poe na salal'ii sui septirnanalis. (Jui vcro sociol'llm dam aliquid sihi łaborare pracsul1lpscrit.

cit.ra concensum nHl/.dslrat i sui, hoc ipsi quod laborabit magistl'is Hedpere liberuIll erit.

XOI1 dehp.nf etiam s()cii- discipulus seu I;rones secum abtlucel'e vel cunl illis aliquid commune habere, ne sit confusio, sed discl'illlen iutel' soeiuIH et diseipulurnlJiscipulus pl'O quolibet. excessu scut.ica castigar'i, socius vero salal'io septima"ali punil'i debebit. 1\on debent etiaIII socii apud inertem seu artis huius expel'tem ultra duas hebdol1ladas labOl'are et hoc nonnisi summa aIiqua exigente necessitate, sub honOl'e aI'tifici sui. Non audebunt eHam ipsi sibi J1I'i\"ahm laborenl quaerere vel openls suas CUIll inertibus coniun, gere, sub poena sex łilJl'al'um cel'a€. :\Iagistri vel'O nonnisi secundulll ordincm socios susciperp dpbebunt. Qui quidem apud magisu'os suos debent ad candelal1l incipPl'e lahol"ru'e a festo Raneti t\(ichaelis ad rlimidiulll quadł-agesimae. Socim', qui cum magistro suo in inimicitias aIiquas devcnerit, ob quas dlrnissionern petere et pel'egl'inari satageret accidatque ut intel'ea tempOl'is rursus reconcilietur" tunc poterit apud eurulem magistl'um laborar'e: mulctam tamen sociis reponere tenebitur salarium nirnirum SUUI1l septimanale. Qui vero socius altel'llll1 ad pel'egrinacionem persuasione sua pelIexel'it ambo mulctar'i debent. salario septimauali nihiIomi"us tamen libel'urn illis es to singulis apud magistl'OS suos labOl'are, Susccpturn V('l'O ab ałiquo laborem alter aIteri nulIo astu, dola vel terneritate aIiqua prael'ipiet, lIequI' in mel'catum aIterius sese intrud et, suI> poe na pl'O al'bitrio nostro, dimielia eius nobis parte altera in praetorium, tel'lia in contuberniul11 nostl'llm pel'solvenda, Secus tarnen intelIigimu de labol'e, quem aliquis ex cerUs causis perficere nequeat, vel eum]em sponte sua dimittat, vel plus iusto in labore immoretur; tunc ('nim liberum crit aIteri alicui ]aborem hunc suscipere et pel'ficere. Si 'lUtem acd(lat, ut aliquis magisł.t'Ol'um contuber'nio nostro et civitati rpmmciar'e, ae se alio confprrc velIet: posteaquam cuperct rursus in contubel'llio nostl"o magistri nomen obtinere, is in contul.el'nium duas nHlI"CHS pecuniae per80lvet, ad novam tamen al'tificii rlClllonstnltionetll non el'it astrictus. Quod si vel'o alius aliquis ex alia aliqua civitate huc advenerit et domilicium hic loearc in contubel'nioquc nostl'o esse voluel'it, is tpncbitur in contubcrnium nostrum decem marcas pecuniac pcrsolvero. Debeut autem singuIis qual'tuaIibus anui magistri et socii co nvenil'e ibique magistl'i gmssul11, socii "Vero singuli dimirlium grossi in carbonam dabunt. POITO volumus omnibus iis vendendi facultatem in civitate hac esse intenlictam, qui in suburbiis civitatis huius vel alibi habitantes ius ciyjtatis et contubernii artis huius non suscepel'unt, exccptis tamen nundinis. Si enim aliunde attulerit ałiquis tapecias tabulas vel papYI'UIII pIctam, quod vergel'et in damnum aI'tificii huius, id seniOl'es praesentibus sPl'vis nostris aceipere venditori poterunt. l\Icrcatus

Powyższy artykuł jest częścią publikacji Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1933 R.11 Nr2/3 dostępnej w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku. Właścicielem praw jest Wydawnictwo Miejskie w Poznaniu.
Do góry