MATEHJALY DO IIISTOR.JI SZTUKI WIELKOPOLSKIEJ

Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1933 R.11 Nr2/3

Czas czytania: ok. 2 min.

1U72. Cf.: G l' e g o l' i li S B li cl o w i c z - .) 1673. Cf.: Vcnceslalls Smith (I\) - G r c g o r i li S ł3 li cI o w i c 7.. 1674, Cf,: G r e g o r i li S B li d o w i c z Venceslalls Smith (K).

1G.;). Cf.: G l' e g o r i li S B li d o w i c z - Venceslalls Smith (K).

11)7H. Cf.: Jacob (!) Jar'oszcwicz (I) - ? lH77, Cf,: Joannes ,Jaroszewicz (I) - :\lathias Gercth (K). 1678, Cf,: Venceslalls Smith (K) - Joann es Jaroszewicz (I).

Hi7g. Cf.: Albert Jabłoński (I) - Jaroszewicz (I).

1GO, CI.: AlbertlIs ,Jabłoilski (I) - Jan Jaroszewicz (I).

1(j81. Ci.: \Ihel't Jabłoński (I) - :\£atthias Ge1'eth (K).

168;!, Cf.: Albel't Jabłorlski (I) :\[atthias Giereth (K), 1(j8:t Cf.: AlbertlIs .łahłoński (I) - Andrcas KlIłiw,;z (1).

1(8434) Cf.: Albert liS Jabłoński (I) - Andl'cas Kulinsz (I).

lU87>, Ci,: Albertus JabłOllski (I) - And1'eas Kulinsz (I). 1liriG, Cf,: Albertus Jabłoński -_Andl'eas Schmith (K), 1(j87. Cf.: Andcas Kulnicz (I) - Andreas Schmith (K), 1H88, SI.: Albertus Jabłoński (I) - A 1 b c r t u s Jar o c k i (!).

lH89, St.: Albel'tus Jabłoilski (I) - Andreas Smith (K), 16(10, St.: A ł b e r t u s J a l' e c k i - Carolus Bandcl (I).

1U!H. Cf,:.\ l II e r t li S .J a l' e c k i Joannes l;el'eth (K).

Hi92. Cf,: .\ndl'eas Schmit (K) - ,JoanneR Gel'eth (K).

1 Grt:}. Cf.: A l b e I' t u s ,'a r e c ki .Joannes (pr()th (K), 16H4. ? '? WIJ. '!., 1li96. Cf.: AncIrcas Schmitth (K) Andr'eas KlIlnh;z (I), lU!)7. Cf.: A l b e r t u s Jar e c ki - Andrcas Potuszyński (I). lli!!8, Cr.: A l b e l' t u s J fi r e c k i -. Jormns GCl'eth (K); 1!3!ł!J, CI.: \ l b e r t li S Jar e c k i - Andl'eas Schmith (K).

1700. Cf.: Amlreas Schmith (K) - (Anrlrcas) Culnicz (I" (13. l. 1701), 1701. Cf,: (Andl'eas) Smith (K) - Andrcas KlIhlicz (l).

170;!, Cf.: Andrcas I\ulnicz (I) - A I b c r t li S .I a r e c k i.

170;). Cf.: A l b c r t li S Jar p c ki - Andreas I\ulnicz. (I).

170t, Cf.: A l b e r t u s Jar c c k i - Andl'eas Kulintz (l).

1703. Cf.: '1"! 170(i. Cf,: Alhertus JabłOllski (I) - Joanncs GCl'ct (1\), 1707. Cf.: \1bcl'tlls Jabłoiiski (I) - Joannes Gicrpth (1\.) 17mL Cf.: Andr'ea. Smit m) - Joannes Gel'eth (I\\.

1709,35) Cf.: ?? 1710, Cf.: .t 't

3<) ..f'ollfinutlliu Imll'lenti 1II,,ist..atIl8" (.\. C. 16R3-1H4, I'. 1177,

35) \\ tym roku gra:iow;:\I:J.. w PtJznaniu zaraza.

Powyższy artykuł jest częścią publikacji Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1933 R.11 Nr2/3 dostępnej w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku. Właścicielem praw jest Wydawnictwo Miejskie w Poznaniu.
Do góry