KRONIKA MIASTA POZNANIAsed quonialll spniOl'es fraternitatul1l onmiuIll diIigPlIter a nobis ,mo ac totius communitatis nom in e petehant, ut cum ipsis melius 1I0ti essen t :vil'i ad iuvanclam consilio r'empublicam ac guheJ'nal1l1um fraternitatuni onlines, ut ipsis norninare viros quatuor pel"lllitteremus, ex quibus quatuOl' viJ'iR nominatis deinde consulatus c1uos, quos magis reipublicae .idoneos iudicaret, eligeret, ac senionnll iUl'atOl'umque 1'0testatel1l iBis confelTet; nos volelItes reipublicae ea 1I0minatione I1Ingis consultum ess!', pel'missi!1lus peJ'mittimusque pl'af'fatis onmibU8 et singulis fraternita.tibus, ut posteaquarn novlls consulatus fuel'it singulis 1mnis institutus, eo ipso die ipse fl'atel'nitates haheant liheram facuItate])} unaqucquc ad donJul1l senioris sui iUl'ati cOlIvcnire et iBis, Dei tiOlOl'e pro oculis hahito, amore odioque quovis postposito, vil'Os quatuOl' nOl1linent }Jreconsulique ac com;ulatui in scl'iptis offeI'ant. Qui si idonei riomino pl'econsuli ac consulihus ad guhernandam fn,tel'nitatem ilIam ac consulenctam I'empuhlicalll videhulItUl'. co::,.;ul'ltus duos ex eisdel1l viris quatuor nominatis confil'met. llancque cOlIstilutionem ad beneplacitum Ilostrum successOl'umque nostl'OI'UIJI volumus dUl'atul'am. - .\ctum feria quarta in cl'astino festi PUI'ifieationis :\ł aJ'iae anno DOili ini miIIpsimo Iluingentesimo quinquagpsilllo secundo (=:3 lutego 15:>2 l',) - .\rch, P. w Poznaniu. :\Iisc. Posn. XV. 178).

Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1933 R.11 Nr2/3

Czas czytania: ok. 8 min.

N:lzwi:"ka. ł1Hłhuzy (J-Z('źhia.rz)") IltHlane !'5ą (hukiellI roz!"tI'Zeloll)'lH. 1 - OZłI&z:.. intruJiatol'C)w. H: - konwiarzY4 L - lud\Yisal"zYa t. - :O;hUłit'11"'(Jr('. Cf. -- Cnnirifu8ol'CJ'O.

1574. St:umifusores: O III a II P i c t o I' - Albertus Stannifusor.

1:)75. t.: O III a n p i c t o l' - .racobus Stannifusol'.

1:i7G. St.: O m a n li s p i c t o r - Foelix StannifusOl'.

1577. 81.: ./acobus Stannifusor _. fi m a n P i c t Ol', 1:,78. SI,.: Jacobus konwisarz - Stanislaus Puzdel'nik (-).

1579. St.: ./acohus Stannifusor - :\1 a t h a e u s P i c t o l".

15RO. St.: ./ncobus Stannifu80r _. :\ot a t h a e u s P i c t o I'.

1581. SL: Daniel s1annifusor - David Introligator.

1;'i82. St,: Jacobus Kostrzewa (K) - Andreas Chrząsscz.

158:1 S1.: David łibromm compactoT' - A]] d r e a s C h" 7. ą S S C z.

t:'i!'1. St.: Jacobus konwi szarz -- J o a 11 n e s C z i ę s ki. 1ZIS5. 8t.: .Jacobus lwnwyszarz -- :\'1 a 1 h i a s 1\1 a I i a r z, 1586, St.: Jacobus Kostl'Zcwa (K) - A n rl r c a s C h r z ą s c z.

1587. St.: Jacobus I\ostrzewa (K) - A n d r e a s C h r z ą s cz.

1588. St.: xl a t h e u s P i c t o r -- David Introligator.

1:1!'9. Calltrifuf'ores: .J acoJms Cantl'ifusol' - M a t h, :\ł a I i a I" z.

(l5!}O) 31) Cf.: Jacobus I\ostr'zewa (K) -- xl a t h i a s I a l i ar z.

3J) Z powudu JJOŻ:II"U4 ktÓr)' w roku 1590 znJszczył część ]nia1a. a Inił1.l1owicie dzjelni('ł żydowską, IliJłnol"łlą stronę R).nku, 1.11ic \\-:"iclką, ulicę \Vroniecką i zewskąJ ł-łrZł"SUnif:to W)'hOf;)' InZ)'p:łdające na jesieiI roku 1590 113 WiUSllt: łn'z)'zlego' roku.

15m. 81.: Daniel Stannifusor - .J o a n n e s P i c t o r.

1f>92. SL:!VI a t h i a s P i c t o r - Fn\f1ciscus Kamiensky (-).

15!J3, CI.: Daniel Cantrifusor - :\1 a t h i a H P i c t o I'.

l;)!H. St.::\1 a t h it e u s K o s s i u r :..- Daniel StannifusOl', 1;)!J5, Cf.: .Jacobus I\ostrze\\'a (K) - \I a t h. Ii o s s i o r.

159(j, CI.: Daniel Stannifusor - AlłJel'lus Rofigiszer.

159i, S1.: Jacohus Kostrzewa (K) - Daniel tallnifusor.

1;)!JH. St.: Jacobus Kostl'zewa (K) - Alhprtus Hocłgisser.

1J9!J, St.: Daniel StanlJifusor - Alhertus Horłgisser.

(!liOO) 32) St.: G a b r i e I !VI a I i a l' z - t\lhertus Ludwisa rz.

1601. SL: Danieł konwisarz - .Joanne>j Intl'oligator, 11;02. St.: Daniel Stannifusor -- G a b t- i e I :\1 a I i ar z.

160:!. S1.: Baniel Stannifusor - Joanns Introligator.

(1601),33) S1.: ,Ioannes Introligator - G fi b r i e I :\1 a I i ar z.

Hill!). S1.:Joallnes Intl'oligator - G a b r i e I P i c t o r.

1 (j(J(j. Cf,: Danieł konwissarz - JOaJmes Wiosło (I).

1(;07, CI.: Daniel Sretel' (I\) - Jommes Wiosło (I), 1(j(1H, Cf,: Daniel konwisal'z - G a b r i e l :\1 a I i ar z.

1(j1l9, S1.: Daniel Cantrifusol' senior - JORnnes Intr'oligator.

Hill1, St.: .Joannes \Viosło hltroligator - S t a n i s ł a u s K o s s i 0}' o w i c }J i c t o r.

11.;11. Cf.: Lucas Pictor - ChristOphor'us SZllicer.

1(iI2. St. (; a h I' i e l P i c t o r - Daniel CantrifusOl', 1IH3. St,: ,Joannes Wiosło Introligator - L u c a s C h r' i s t o p h o w i c P i c t o r.

1611, St.: Danieł konwissarz - S e b a s t i a n u s S z n i c e 1'.

1m:), Cf.: C h I' i s t o P h o I' U S 8 z n i c z e r z - .Jacobu:s kOIl\\'is::;arz.

Hi1(j, St.: Daniel Szr'eter (I{) - L u c a s P i c t o r, HH7. CI.: .Jacobus l\anatly (K) - S t a II i s l a u s K o s s i o r.

161. S1.: L u c a s C h r i s t o P h o w i c z - Jacobus lianady (K).

l1J19. St.: L u c a s C h r i s t o f o \\' i c - C h I' i s t o P h (' r u s H (' rł e 1. 1620. SL: .Jacobus Ka.nady (K) - L u c a s C h r i s t o p h o w i c.

1621. St.: C h r i s t o P h e r u s S n i c e r z - Ull'icus Intl'oligatOl'.

1(j2. St.: Jacobus Canady (K) - C h r i s t o p h e r u s S n i c e r z.

Hj23, S1.: J o a n n e s II o f f m a n - Thomas Mossz (L?).

W:?,I, St.: C h r i s t o P h e r u s Ił e d e ł l - .Joanes Hoffman.

HiZ5. St.: .Jacobus Canatly (I\.) - L u c a s C h r i s t o p h o w i cz.

Hi2(j. St,: .Jacobus Kanadei (K) - C h r i s t o p h o r u s H e d e l ł.

1627. St.: Christophol'us Hedell - Gaspar Hak (K).

1628. CI.: L u c a s Kry s t o P h o w i c z - Caspar Bok Konwiszarz.

>O) '\''l.JłlQ' IIJ'z)'I,adaj'lcc l'łlcz'ltck lutego 1601 r, 33) '\')'błlr' IIJ'ZHJa,l"j'lce tlzieJi 25 t:rezJli:ł Hm:) J"na je:-.it..... rok.. rwo przef'luuił:tłJ z )Jowudu zarazy )Ja na j{'if1"1 1604 ],OlI ]nzesllllito z lWwłJdu zarazy D"

KRONIKA MIASTA POZNANIA

16ZH.

1630.

16:31.

1()32.

1633.

1G:H.

1635.

1():36.

1637.

16:3X.

1639.

16U.

161-1.

16{2.

Jacoblls Kanadei (K) - .racobus Malarz.

J acoblls Kana.dey (K) - C h r i s t o p h o l' U s R e d e Ił.

J ac, Kanady (K) - J a c o b u s s t e p s e n p i c t o r.

Jacoblls Kanadi (K) - C h l' i s t o f o r u s Ił y d e r (I) J a c o b li S S t e f f a n -- .racobus Kanadej (K).

J a c o b li S S t e p h a n - J o a n n e s S z p a r.

? ?

1643, 16H, 16{j.

1646.

16.7.

1G8, 1619.

1650.

Hi51.

1652.

1653.

1654.

1655, Hi56.

1657, 1658.

1659.

1660.

1661.

1662, 1663.

1664, 1665.

1600.

1667.

166.

1669.

1670.

1671.

Cf.: Cf.: Cf.: Cf.: Cf.: Cf.: Cf.: Cf.: .J a c o b li S S t e p h a łl - David Krigier (-).

U,: Jacobus Kanady (K) - Mathias Witke (-).

Cf.: Jacoblls Kanady (K) - Gregol' Langner.

Cf.: Jacobus Kanadey (K) - J ac o b u s S t e p h a n.

Cf.: J a c o b S t e f f a n - Balcel' Bayel' (K), Cf.: J a c o b li S S t e p h a 11 - BalthazaI' Baiel' (K).

Cf.: .J o a n n e s ::3 z p a I' A li S Z P u l' g e r G I' e g o I' i \I S L a n g n e r.

Cf.: BaIthazar Beicr (K) - Christophorlls (!) Lagner (!).

Ex pictoribus: .J o a n n e s A li S S P a r - BaIthazal' Beier (K).

Pictores: Balthasar Beier (K) - J a c o b li S S t e p h a n i.

Pict. et Cf.: J a c o b li S S t e p h a n i - Balthazar Beier (K).

Pictores: .J a c o b u s S t e p h a n i - G r e g o r i li S L a n g n er.

Cf.: .1 a c o b u s S t e p h a n i - Chr'istopho1'us Jurga (K).

Cf.: .J a c o b u s S t e p h a n i -- Chl'istophOl'lIS GeOl'ge (K), Cf,: Chl'istophOl'Y GeOl'ge (K) - J a c o b u s S t e p h a n i.

Cf,: J a c o b u s S t e p h a n i - Chl'istophorus George (K).

Cf.: G r e g o r i u s L 7. n g n er - Simon Kosche (L).

Cf.: '! ? Cf.: G r e g o l' i u g B u d o w i c z - .J a c o b li S S t e fi h a n i.

Cf.:? ? Cf.:? ? Cf.:? ? Cf.: G r e g o l' i u g B u d o w i c z - Simon Kosche (L).

Cf.: Chl'istophorlls (!) Budowicz - Simon Kosche (L).

Cf.: G r e g o l' i li S B u d o w i c z - Petrlls Dornhofer (I).

Cf.: G l' e g o r i li S B u d o w i c z -- Simon Kosche (L).

Cf.: G r e g o r i li S B u li o w i c z Simon Kosche (L).

Cf.: G l' e g o r i li S B u d o w i c z Simon Kosche (L).

Cf.: G l' e g o l' i u s B li et o w i c z Simon Kosche (L).

Cf.: G r e g o l' i u s B u d o w i c z Simon Kosche (L).

Cf.: Simon Kosche (L) - Venceslaus Schmith (K).

Cf.: G r e g o r i li S B li d o w i c z - Venceslalls Schmith (K).

Cf. Venceslalls Schmith (K) - Simon Kosche (L).

Cf.: G r e g o r i li S B u d o w i c z - Venceslalls Schmith (K).

Cf.: Venceslaus Smith (K) - G I' e g o r i u s B li d o w i c z.

Cf.: Venceslalls Schmidt (K) -- G r e go r i u s B li d o w i c z.

Powyższy artykuł jest częścią publikacji Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1933 R.11 Nr2/3 dostępnej w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku. Właścicielem praw jest Wydawnictwo Miejskie w Poznaniu.
Do góry