POZNAŃ A HENRYK W ALEZJU:-;Z

Kronika Miasta Poznania: miesięcznik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1925.05.31 R.3 Nr5/6

Czas czytania: ok. 4 min.

21) Warschauer, Die Chronik der Stadtschreiber von Posen. Poznań 1888 (cytuję nast.: 'VaTschauer), str. 73. NI'. 98, wymienia wprawdzie wszystkich trzech jako posIów miejskich, wysłanyeh na :sejm 110 'Varszawy. Ze jednakże pisarz ławy miejskiej Baleer, który, jak wynika z op. cit., str. XXYU, nazywa się Polentowski, nie jest posłem.. lecz może' być tylko towarzyszem lub pomocnikiem pierwszych, na to znajdujemy dowód w 'Vierzbowskiegol Uchańsciana (cyt. nast.: 'Vierzbowski), tom II, str. 277, gdzie tylko ci dwaj wymienieni są jako posłowie miasta. Uboczroe tylko wspominam, że Balcer Polentowski nie jest - wbrew przypuszczeniu 'Varschauera (op. cit., str. XXVIII) - duc,hownym, znana jest bowiem jego żona, Małgorzata Grod:dclm (Acta scab. Posn. 1569-80, fol. 150v - Arch. Państw. w Pozu., depozyt miasta Poznania). W umieszczonym na końcu niniejszej praey pod 98) zbiorze zapisek, pochodzących z miejskieh ksjąg- rachunkowyoh, znajduje się ,pod: NI'. 2 zapiska, odnosząca się do pobytu posłów miejskich na elekcji w Warszawie. 22) Warsohauer, str. 73, Nr. 98; NoaiIles III, str. 244.

23) Urzelski, str. 99.

24) Wierzbowski II, str. 277.

25) W-a.rschauer" str. 73, Nr. 99. Redagując tę zapiskę, musiał autol' Jej mieć przed sobą odpis protokółu €lekcji, wniesioneg-o do metryki lwronnej, a wciągniętego nastQpnie do dyplomu, jaki Henryk W' dniu 16 marca 1574 wystawił dla Poznania (zob. 96). 'rekst tegoż protokółu jest bowiem czę{;cicwo dosłownie przeęty od owej zapiski w księdze. 26) Warschauer, str. XXVIII.

27) Zob. 98) Nr. 1; OrzeIski, str. l33.

28) Zob. 98) Nr. 3.

29) Zob. 98) Nr. 4.

30) Orzeiski, str. 131 i 137.

31) Mosbach, Wiadomości do rlziejów polskich z Archiwum Prowincyi Szląskiej, Wrocław 1860 (cyt. na8t.: Moshach), str. 81.

32; Znane nam są dwie jego enuncjacje (przezdziecki, JagielIonki polskie, tom IV, str. RR i Ehrenherg, Urkunden uw! Aktcnstiicke, str. 345), w któl"y ch twierdzi, że na podróż do Francji zg'odził się dopiero po długieh lecz, daremnych wybiegach i to mniej na skutek prośb, jak z powodu nakazu i pogróżek senatu i stanów. Są one jednak zbyt mało przekonywujące, aby zmienić mogły nasze zdanie, że zdecydował się na wyjaz(l z motywów o)Jc.rtunistycznych. Jeżeli bowiem, mimo lichego - jak pisze - zdrowia i czekających go z powodu podróży tej znacznych wydatków, dla któryeb nawet zabiegać musiał o pożyc,zkę pieniędzy, zdecydcnval ię na ową podró, musiała ona przedstawiać lila niego zbyt ponętne i kuszące widoki, aby siQ jej móc wyrzec. Początkowa jego odmowa była więc z pewnością tylko )}OWrlla i udana, w gruncie rzeczy bowiem musiała mu podróż ta byC bardzo na rękę, inaczej nie ryzykowałby swego zdrowia i nie narażał się na koszta, przekraczające jego siły. 33) Zob. 98) Nr. 5; Choisnin - Turski, str. 279.

34) Zob. 98) Nr. 24.

KRONIKA MIASTA POZNANIA

35) Zob. 98) .Nr. 30--32. Przyjm-:d jego kładę n:t 16, piątek, lub 17. sobotę, z powodu, że dano mu do jedzenia ryby, a więc pORtną litraw!); także OrzeIski, str. 137/8.

36) Zoh. 98) Nr. 44--46. Z podanego już pod 35) powodu kładę przvjazd tego posła na 6, piątek, lub 7, sobotę. P,7) Rękopis Nr. 5198/1 BibIjoteki Jagielloilskiej w Krakowie p. 1.: "AnnaIes Collegii Posnaniensis 80c. Jesu" (cyt.. nast.: Annal. Coll. Posn. 8. .J.), fol. 6v: "Prirlie !dus .Januarii (scH. r. 1574) RamhoIetus. regis Ga'!liae Ipgatus, honorifice in collegio habitus ol'at:onibusque et calminibus a stutliosi, est exceptus". 38) OrzeIski, str. 133.

39) Noailles II, str. 383 i 387.

40) Zob. 98) Nr. 6.

41) Zob. 98) Nr. 7-9.

42) Fragmenta I (Archiwum Pailstw. w Poznaniu - Depozyt m. Pozn.): ,,(1;; paźdź. 1573) OhIigatio Joannis Glazer erga magistratum Posnanien8em. Przed zacznye shwną ra.lą poznanską stanąwsi obHcznie slawny Jan Glaser, zIothnik, myeBsczanyn poznansky, sdrowy na umysslie y na czielie będącz, dobrowolnye y iawnie zeznaU, ysz z' rąk od zacznie sIawnich panow Jana Golembia, rayc,ze, Jana Grodziczkiego, lawnika, y 'Voycziecha Są.deczkiego, przyssieznego, szaffanów myasta Poznanya, pollniossll y dobrze naliczonich przyąIl zlotich trzista moneti y liczbi poIsl,y, po 30 gT. polskich kO'zdi zloti rac,huiąc'Z, na robothe mydnice y znaliewką srebrnich tribowano rohothą poellia wizerunku przczen na karczie porlanego. ktorą myrlnicze y z n:J.liewką obyeczuie, przirzeka y zwpissuye ssie statecznie y pilnie zrobyoną oddacz timto panom s,zaffarzom do rąk ich na dzien S. Lucii blisko przissli bess wsseliakieh daIssich orlwlok, omyesszkanya y naymnieyssego przerlluzenia sub poena confiscationis omnium bonorum suOI'um y pod, ssiedzenyem w wyezi albo ynssim \vyezienyem wedlug woly y zdanya uczcz:iwego urzędu myeiskiego". Acta cons. Posn. 1.574/5 (bruljon), fol. 13v (Archiw. Pailstw. w Pozn. - Dep. m. Pozn.): ,,(13 stycz. 1574) Recognitio JOałmis Glazer de 100 florenis. Ibiflem conStitUtl!S personalit-er famatus Jommes Glazer sponte liberefjue recognovit se ad lahorem pelvis argenteae et gutturnii alias naliewky percepisse a sper.t.abilibus tlominis J\fathia Szoldra. consuIe, Joanne Grotlziczky. scabino, et Alberto ;są.cleczky, dispensatoiribus ciyitatis Posnaniensis, ł'lorenos centum pecuniarum per grossos triginta PoIonicales computatos." Kwit' powyżzy odnosi się niewątpJiwie do 2 rat po 50 złotych, pobranych przez Glaspr'a w styczniu 74-go r. (Por. 98) Nr. ,56 i 57). Pozatem 0<1.. noszą slię do dalszyoh rat pod 98) Nr. 35, 38, 8-1 i 92. 43). Zob. 98) Nr. 71, 74-76, 79, 85--88.

44) Zob. 98) Nr. 39-42, 48-54, 64.

45) Zob. 98) NI'. 43 i 47.

46) Zob. 98) Nr. 11, 12, 14-20, 22, 23, 25-29, 3;1, 34, 36. 37.

47) Zob. 98) Nr. 10, 21 i 66.

Powyższy artykuł jest częścią publikacji Kronika Miasta Poznania: miesięcznik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1925.05.31 R.3 Nr5/6 dostępnej w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku. Właścicielem praw jest Wydawnictwo Miejskie w Poznaniu.
Do góry