KRONIKA MIASTA POZNAIA

Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1933 R.11 Nr2/3

Czas czytania: ok. 3 min.

też na tle zawodo\vej amhicji pO/między poszczególnemi hractwami lub też J13 tle zgoła osobistern pomiędzy członkami cechuNiesnaski wewnątrz cechu, których czytelnik znajdzie sporo w rozdziale o malarzach poznaiJskkh. doprowadziły wreszeie w r. 1',32 do odłączenia bractwa malarzy i rzeźhiarzy od ceehu wspólneg'o. Bezpośrednim powodem tego hył spór, który się toezył przed radą miejską pomiędzy malarzem i obywatelem poznailskiJn Franciszkiem Ludwikiem Fridericym i starszymi ('echu, ławnikiem Józefem \Volnkim i Fryderykiem Hart ma!leJU 2).

2") 1\ie znamy właściwego poelłoża ani też początku t.ego sporu.

Z przebiegu rozprawy dowiadujemy się, że malarz uzyskał wydanie dwóch wyroków zapadłych zaocznie przeciw niemu; równocześnie musiał on zapłacić 2 grzywny na rzecz inst.ygatora publicznego. Co się zaś tyczy sprawy g-łownej, to uważa Fridericy, że nie może być zmuszonym do połączenia się z wymienionemi bract.wami, ponieważ takie Ilołączenie sprzeciwia się wolnemu zawodowi malarzy i rzeźbiarzy [ex quo arti suae liberali derogaret.ur] i obst.aje przy żądaniu rozłączenia hract.w. Rada m, Poznania po wysłuchaniu obydwu stron odłącza wobec tego 1'0 wieczne czasy hract.wo malal'zy i rzeźbiarzy od cechu introligatorów, konwisarzy i ludwisar'zy, ponieważ malarze i I'zeźbi.arze słus7.nie żądają ro7.lączenia, bo przez to ustaną spory międz} hractwami. Ze względu zaś na t.o, że cech introligatOl'ów, konwisarzy i ludwisarzy żali się, że przechowywanie przywilejów królewskich naraża go w obecnych niepewnych czasach na znaczne wydat.ki, rada m. Po.r.nania poleca bractwu malar.zy i rzeżbiarzy, aby dalo zadośćuczynienie wymienionemu cechowi stosownie do or7.eczenia wybranych w tym celu deputat.ów. .Jako deputatów wyhiera rada m. Poznania wójta lichała CzemIlil1sl\lcgo, rajcę :\iIacieja Hzepeckiego oraz notarjusza miejskiego, polecając im, aby udali się do cechu introligatorskiego i t.am w myśl wydanego przez radę wyroku dokonali rozłączenia wymienionych bract.w. Ponadto mają owi deputaci wybrać dwóch posesjonatow, jeunego malarza i jednego rzeżbiarza, dla przejęcia skrzyni cechowej (A, C. 1732-1734, 1'. 17:32, fol. 27: "Intel' introligatores, stannifusores, Ilictores et alios decretum"). - Burmistr.z i rada m. Poznania wybierają z po':;ród czt(rech kandydatów, przedstawionych przez bmctwO' malarzy i J-zeżbiar'zy dwoch st.arszych nowo utworzonego cechu malarskiego, i to malarza Wacława Graffa jako pierwszego, a rzeźbiarza Franciszka Brombachera (GroIlIllbacher) jako drugiego (A. C, 1732-17:H, l' li32, fol. 62). <

Nowo utworzony cech malarzy i rzeźhiarzy otrzymał równocześnie nowy statut, który zapisano do akt radzieckich (A. C. 1730-1732 (IJrułjon) p. 520-531 oraz .\.. C. 1732--173, r. 1733, fol. lU i nąst.). Po odłączeniu bractwa malarzy i rzeźbiarzy pozostawali odtąd w spółrl'm cechu introlqgatorzy, konwisarze i ludwisarze (Statut z r. 1732. A. C. 1730-1732 fol. 5li i nast.) , lecz tylko do 1'. 1779. Na własne życzenie odłączono w tymże roku introligatorów od konwisarzy i ludwisarzy i nadano im nowy st.atut. 1.'akże bractwo kOllwisarzy i ludwisarzy oltrzymało wtedy nową ustawę (Dep. konw. B. 2. - oraz Varia 3 b. 8(i1, Arch. P. w Po7.!1aniu).

J ak długo się utrzymał powstały w r. 1732 samodzielny cech malarzy i rzeźbiarzy, nie wiadomo. \V czasie działania Komisji Dobre,go Porządku, za czasów Stauisława Augusta, cechu malarskiego już nie byłos p i s s t a I' s z Y c h c e c h 0\ W Y c h. Na czele wspólnego cechu introligatorów, konwisarzy i malarzy stali starsi cechowi. Co ł'oku wybierał cech czterech kandydatów, z pośród których magistrat zatwierdzał dwóch starszych (seniores) 29). Ci składali przed bunnistrzem prz'sięgę, stąd też zwano ich przysiężnymi (iurati) 30). Odnośna uchwała magistratu, która pochodzi z roku 1552, brzmi riastępująco: PlebiscitulIl de elegenrlis qU:tttuOl. vil'is, 1552.

Nos pl'Oconsul et consules civitatis Posnaniae significamus testatumque facilllus universis, quia cum fuisset in ea civitate antiquitus recepta consuetudo, posteaquam consulatus nova electio fuel'at inslituta, nos prerlecessoresque nostr'i libel'am faCllltatem haheant seniorcs uniuscuiusque fratcrnitatis eligendi quicunque ma.gis idonei l'eipublicae consulendae ac etiam fratenlitati illi preesse virlehantul',tl) ,Jak to wyrażnie zaznaczuno "' ł)otl\nowieniu o utworzeniu w8pólllego ct'cbu 2łołników. malarzy, hafciarzy i aptekarzy z dnia 7 gl'udnia l4R!' roku, słarSZ"l"h cecho".yelo wybierala dawniej wyląeznie rada miejska.

SD) Por. odnośne zapiski w aktach l'adzieckich powtat'za h: tu stala fnrmula z:łczynaj:\ca się od 8łó": - "famn,łi seniores a confratcrnihm et eOlltuh{,l'niis in ('a n<tłidatoi nfJmillati et IJCI' SIJPcłabilern consulatum iuxta Incrern £'t Mntil.uam conuetudill('m elecli ele:'.

Powyższy artykuł jest częścią publikacji Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1933 R.11 Nr2/3 dostępnej w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku. Właścicielem praw jest Wydawnictwo Miejskie w Poznaniu.
Do góry