PRZ1:JĘCIA DO PRAWA MIEJSKIEGO W POZNANIU (1:J70----1600)

Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1933 R.11 Nr2/3

Czas czytania: ok. 6 min.

1. K U P C ó w znamy 9. Prz'jęto w poczet obywateli dwóch kupców z Niemiec, 2 ze Śląska, 1 z Małopolski (Sącz), 1 z Budziszyna i jednego Szkota. 2. Kro j o w n i c y s u k n a poehodzą wyłącznie z Polski, a mianowicie z Łowicza, Krakowa i Buku. 3. W i n i a r z e rekrutują się z poza granic Polski (Wrocław, Frankfurt nad Odrą), oraz jeden ze Śląska (Lignica). 4. A p t e kar z r prz'brło z Polski 3 (Borek, TorUl1, Warszawa) i jeden z Kolonji. 5. Ohywatelami Poznania stało się też 5 k s i ę g a I' z y.

Dwóch należy do Wielkopolski (Rogoźno, Ohorniki), i dwóch do Śląska.

li. \V o ź n i c e (veetores). Na 20 znanych ze swego pochodzenia, na Wielkopolskę przypada 17, z Mazowsza 1 (Ciechanów), ze Śląska 1 i z Prus także jeden. Do handlu i komunikacji należy 41 przybyszów, znanych nam z pochodzenia. Z Wielkopolski pochodziło 23, ze Śląska 6, z zagranie)' 7, a z reszty Polski 5 nowych przybyszów. i) Z a w o d)' w o I n e i u m y s ł o we: 1. B a l w i e I' z r (chirurgi) prz'było 12; 9 znamy z miejsca pochodzenia. Gdańsk dostarczył aż 5 balwierzy, Norymberga 2, Wrocław 1 i Chojnice 1.

2. Do grupy mu z y k ó w 7aliczyłem: 2 organistów (organarii), lutnistę, trębacza i muzyka, pod takiemi bowiem nazwami występują oni w listach przyjęć. Porhodziłi wyłącznie z Polski. 3. M a I a I' z y (pictores) mamy 4. Byli to: Jan Cieski z I{rakowa, \Vineenty Frenczel z Magdeburga, Gabl'jel Ćwikieł z ChwaUszewa i Andrzej Stuss z Elbląga. 4. M i n c e. I' z (monetae cusor) przyjął również prawo miejskie, zapewne sprowadzony przez miasto. Był to: Krzysztof Tsaken z Goslaru. .

5. S o ł t Y s i (sculteti) wymienieni są. cztery razy. Pochodzą wszysey z wsi wielkopolskich. Ogółem biorąc najwięcej przybyszów należących do zawodów wolnych pochodziło z Polski, t. j. 16 nowych obywateli, jeden tylko ze Śląska, a 4 z zagranicyi3 :; - .

.; t:> ...... ::1J' ;::I a

:<Ito:

'0 OL o ot:> '.n :LI' N U

::: -+" rn

C)

:::

..o C2 N

'-<

P., :::

";jc: :::

:<I -e o P-.

KRONIKA MIASTA POZNANIAmON03s(elm ą"J;u11pod ';fOIl

.... C) Q ° ::.

p...

:q;JA13AZ.Id II;JPHSAZSA\

A\QPOA\BZ q;JAUBpOd

009I-9WT

..... s:: CD t:> ° p...

,11;JA1 3 fAZ.Id q;JPHSAZSA\ A\QPOA\BZ q;JAUBpOd

009t-9(;T -+" I q;JA13AZ.Id q;JPHSAZSA\ £1

A\QPOA\BZ q;JAUBpOd

-+" s:: CD Q ° p...

6<}T-16T q;JA13AZ.Id q;JP1'łSAZSA\ A\QPOA\BZ q;JAUBpOd

06!n-98T q;JA13AZ.Id 1{;JPHSAZSA\

-+" s:: CD t:> A\OPOA\BZ p... q;JA:uBpod I 8T--18T -+" I II;JA13fAZ.Id q;JPHSAZSA\ t:> I 8 I .\\QPOA\BZ p... q;JAUBpOd

081-9L9l rn jj: >, N EJ CD z I:: P.,

, 1C: oc r- -' o OO-LQC'\J ...... - ..-<

""""qci":G'ico Ó C'I

C'loo....C'I -..:i....-4ó-..:i' _ C'I....

.... ""'" ....

OCr':Jł-'"'O: Ol.!"J£-C\I ....

ci- -

-.::tI _Oc.ol C'f cD Ó ..;' C\I C'\I

C\) MOt-l(:) C'\I.......-Io O<:':JO"" ci ci "';-lfi G'i ....

C'I C'I <:o r£ ro.,-;-r-: ..-< .... C'I

c.o c.o lC'I C'J .... 00 <:O<:':JooC'l -r-1ci" ..-< ........

5- 6 C'I .... C'Ic.o t:\Il.!"J"I""'4<:O C'\J C\I C\1

00 -i"0>0 05 oolfiooC'i .... ..-<

"'1""""4 c.oOCr':J 10" c-f -4 ..; C\1 "'1""""4 <:'1 "'1""""4

-.::tI r--OOc.o C"':)....-!

oo<:o c.ćr:ci

1.!"Jr-c.o 05 óC'iG'i"'; C\I .,..... C\I

C\ILQ C\I "'I""""4C"\1....-4

-i" C'I <:':J

'" (;', 05"';

<:':J..... ci cD

<:o <:o ""'"

........ o L.J r-:-i ..,;

000> <:':J cilfi 05oo O> .....

O"" "" ci"'; Ó .....

.... cD 1ri" ..... ....

<:o <:':J o C'I...... <:':J

C'J oc: oc cil

000> oo ....

<:o _ O> .....

'oo:tIl => -.£ C'i

........ .... 0505

O> O> <:o

00"'1"""'1 :o ,ci ł:'J' c-i

O.... <:o Or.

.....

..,....j-.:tl 1C:>

.....

.co .<ó

<:':J 00

O> ""o >: . s:: . jj: >,l:;> s:: CD jj:'N ';:3jj:7's::rn; s:: >, '1:1 :<I C) ::: N >.... "O .

-N o ..o N oS. S o .

.........-..!::::: s:::: -,-, Q) .....--.-.,----.

Wr.n.Ul_'7j::::::i_N._ Ult:= ,.>,t:> ..c_ "' O ?<:::d P.,"'."dS:: .. ,,.... .. - .. t:> '1:1 t:> o a..c Q)I:)Q)Q,) 1t s:. (l..s::::a: -N ..oo .- .- a .-E p... ::-. p... oH';!: N Ul

;;1

I co <:o ció ó

.... <:o C'Icil

I

""I C\1 .,...;

....."" ...,;.,...i

00 <:':J

I

I

LQ...2... -

C'I <:o c:J-i

<:':JC'I

<:o "" ......6

.... O> G'ió

<:':J..-<

<Ó :Dci ol< <:':J 8ol< :=> o ..... <:o o (

C> "" -

;} '" .... C'I gol< :=> :=> .... <:':J ..... ..... <:o ..: <:o

'co 00 "" O> .....

I< <:'i o o ..-<ol< o o .... O>

<:':Jt::" O> 00 "" .: ol< <:':J g .....

<:o .c;; <:ool< o :=> ..... "'" 00 <:0<:ol r:£" <:o 00 ..... 'Ol< <:':J g .....

I< o S .co <:':J ..... C'I 00 ""

....C<J <:o o C'I ol< 8 ..... o o ..... o ..-< .....

O> 0>.... 00o-d 0:i .0 .

a=::: N - d ..cN..c od Os:: P=< 8j [;J ';:; Ul Ul

Tablica 9.

p o d z i a ł z 11 W o II o w y p" 7. Y j 111 U j ą C) c h o h y wat c I s t \V oc z ę Ś Ć s z c z c l!: ó ł o w a.

. } I t f PrPJllysł żywnościowy.

- ---- o """ '::> '<0 o o ..... ci . ó 00 00 O> O> o o 00 0::00 1<0 '<0 """ """ <:c <:c >,....; o:: . '"O.

.... - .... - .... .... '"O o.

Rodzaj zawodu I I I I I I o P-a <:c - <:c ..... <:c <:c P- ..c .... 00 00 O> O> .... C':! 2 1<0 1<0 """ 1<0 .<0 '<0 ol< 0<:':> .... .... .... ..... .... .... ->, HI:: I 20 I I RZf'Źnicy 11 11 11 10 6: 8,9 I 6,0 50 Pipkarze 9 2 I - i 8 23 :,2 2,4 18 Słodownicy 5 I 13 5 HI H 5,!< :,3 41 Cukicmicy '2 1 I - l 6 0,9 0,6 6 Piwowarzy 2 I l li 2 l: 1,8 1,; 1:3 J\łłynal'7.l' - l 1 O'> 0,1 1 - - - ,

Razcm I 29 I 34 ;W I 2(i I 32 I 147 I 20,8n8 I 105

Przcmysł odzieżowy tkacki.

I I Krawcy i, 9 , 3 lt I "I 35 4,9 3,3 24 Czapnicy 2 3 2 2 13 1,9 1 .") 11 ,Sukicnnicy 2 2 13 8 3;) 4,9 ;,: :3S Płócicnnicy , 4 2 3 ;) / l I 14 2,0 13 1 12 Postrzygacze - 1 1 2 0,3 0:2 2 Pasamonik - - - - l 0,2 0,1 1

Razem I 12 17 22 I 26 I 23 1100 I 14,2 I 9,4 Sj

Przemysł skórniczy.

I I I I I I I Szcwcv 5 8 5 11 fi 35 4,91 3,3 28 Kuśniprze I 3 3 9 10 26 3,? 2,4 22 Garbarze 8 2 6 1 22 3,1 2,1 13 Czcrwonogal"lJ. - 5 3 6 14 2,0 I 1,: 11 Białoskórnicy 6 :3 7 5 1 22, 3,1 2,1 17 Farbial'zc :3 1 1 \ 2 1 8 1,1 n,8 6 Rymarze :3 4 - Z - 9 1,6 0,8 6 Zamcsznicy 2 3 1 1 1 i I 1,1 0,8 ł 6 Paśnicy - 1 -2! - .i 0,8 0,5 6 Siodlarze 1 - 1 - 0,3 O'> '2 ,R ęk:nvicznicy - , - - , 1 , - 0,1 (.;11 1

Razem I Zli I 31 I 25 I 41, 30 1153 I 21,8 I 14,4 I 118

7.

Powyższy artykuł jest częścią publikacji Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1933 R.11 Nr2/3 dostępnej w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku. Właścicielem praw jest Wydawnictwo Miejskie w Poznaniu.
Do góry