KRONIKA MIAST A POZNANIA

Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1933 R.11 Nr2/3

Czas czytania: ok. 2 min.

3. G a r n c a r z e. (figuli) pochodzili w większej swej częśd z Wielkopolski, bo 11 i jeden ze Śląska (Kłoda" a). 4-5. S z k l a I' z a (vitreator) i s t ł' Y c h a I' z a (laterifex) wymieniają regestry t'lko po jednym. Pierwszy pochodził z \Vielunia, drugi z Orlowa. g) D o i n n y c h p I' Z e m y s łów zaliczyłem: powroźników, mydlarzy, introligatoró\'v, papierników, golarzy, grzebieniarzy, miechowników i kamieniarzy. 1. Liczni są p o w I' o Ź n i e y (funifiees). Na 10 znanych nam z pochodzenia (przybyło ich 12) na Wielkopobkę przypada (j (Osiecz na, Łobżenica, Kurnik, Skwierzyna, Toruń, Środa), na Śląsk 4 (Głogowa 2. Zgorzelice i Greifenberg). 2. 1\1 Y d l a ł' z e (smigmatores) pochodzili: po jednym ze Żnina i Zielonej Góry (Śląsk).

3. I n t I' o I i g a t o rów (introligatores, eompactOl'es librorum) przybyło 5. Poehodzili oni: z Płocka, Chwaliszewa 2 oraz ze Śląska 2. 4. P a p i e r n i k ó w (współcześnie zwani: kartownikami, po łac. chartarii) znamy 6, z tego lla Polskę przypada 4 (\Vilno. Kraków, Keynia, Torui1), oraz dwóeh na Śląsk. Do papierników zaliczyłem równie.ż pergamenistę. 5. G o I a I' z y (barhitonsores) notują listy przyjęć 3, z tego 2 pochodziło z Gdailska.

6. G I' Z e b i e n i a I' z y (pectinatores) przyjęło prawo miejskie czterech; trzech pochodziło z 'Vielkopolski (Mosina, Pniewy, Łowicz). 7. 1\1 i e c h o W n i k ó w (perarii, peratores) znamy dwóch.

Jeden pochodził z Ratyshony.

8. K a m i e n i a I' z y (seulptore'S lapidum) przyhyło trzeeh 9 0 Poznania. Pochodzili oni: z Fryzji, Śląska i Cylichowy.

h) H a n d e I i k o m u n i k a e ja: Tu należą: kupcy, krojownicy sukna, winiarze, księgarze, aptekarze i woźnice. Do kupiectwa poznańskiego zaliczyłem: k u p c Ó w w łaś c i w y e h (mercatores), k I' o' j o W n i k ów s u k n a (pannieidae), w i n i a I' z y (oenopolae), a p t e kar z y (pharmaeopolae, apothecarii), oraz k s i ę g a I' z y (bibliopolae, revenditores librorum).

!2!24

Powyższy artykuł jest częścią publikacji Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1933 R.11 Nr2/3 dostępnej w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku. Właścicielem praw jest Wydawnictwo Miejskie w Poznaniu.
Do góry