I\RONIKA MIASTA POZNANIA

Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1933 R.11 Nr2/3

Czas czytania: ok. 4 min.

Tablica 7.

O b r \\' tłt e I e p o z n a ił s c y wed ł u f.{ m i (' j " c a p o c h o cI z e n i a

I - c::::I-c::::I _ _ _ _ _ _ CL:Ci:CI.CI.CL.

I Wiclkopol';ka 56' 29,(i I i9 24,2 7G' , 40,1 1071 37,3 70i 35,3 :35S! :33,6 Małopolska 2 1 1,1 41 2,1 2 1,0 1 1 0,3 3 1 l,J 12 1,1 l\Iazom,;zc l H,J 2 1 1,0 3! 1,5 !< 2,8 j, 2,() 19' 1,8 Pomorze 81 l,3 5 2,6 5 1 2,5 9 1 3,1 3 1 1'J :30 2,8 Ruś Czcrwona 1 0,5 21 1,0 2 1,0 2 0,7 2 1,0 91 U,8 Litwa 2 1,1 2 1,0 / - - 1\ 0,3 3 1,5 8 1/,7 Ślt\sk 20' 10,5 23: 1l,1 ;W: 1;),4 56! 19,4 40! 20,1 168: 15,8 Zagl'aniCa -,--. , 1-- - -r- -,- -1Kraje' Rz. Nipl1l. 10 5,:3 LO 5,0 (ii 3,1 221 7,7 29 14, 77' 7,2 Prusy -I _ \ -1 3, 1,5 -I 2 1 1,0 51 0,5 Czechy i :\'101'. 1 0,5 1 O,;) 1 1 0,5 1 0,:) 4 0,4 Włochy 3, 1,G I 3, 1,5 2 1,0 li 0,3 9 1 0,9 Węgry -I - 11 0,5 _ _I - \ 0,1 Francja _ I - 1: 0,5 0,1 Szkocja I 1 0,5 :3; 1,5 2 1 0,7 4 2,0 10 0,9 'ja I 1 =1 j 0,5 0,3 I I II 8:} "",oo'landy -I - 2: 1,0 -I ; ' 0,7 , O,, 1: 81 4,3 ł =1 - ł 7! 3,G 1! : 11 : 3 ;: Bez podania I I I I I I \ miejscowości 77! 40,7 !JuJ 47,2 4!Jj M,9 (H! 21,;) 31 15,7 314, 9,;) Razcm 1189; lOO'/c2(}211O{)fl/oI189: 1{)0"/ o 1287i 1U0"/,,1198; 100"1011 06;); 100"1.

Ziemie

<= <= ":" r

-= C>...

V. Po d z i a ł z a w o d o w y. Poznail XVI wieku, jak widzimy z tablicy nr. 8 - podobnie jak we Lwowie 11), hył - głównem centrum przemysłu skórniczego. Na 70li howiem Iłowych obywateli, których zawód jest nam znany, na gałąź tego przemysłu przypada 21,8%, to zu. przeszło jedna piąta część. Na drugiem miejscu stoi przem'sł żywnościow' z 20,8%, dalej idzie przem'sł odzieżowo--tkacki - 14,2%, metalow' - 10,7%, hudowlany - 9,3%, na handel i komunikację przypada 8,3%, inne przemysły 6,1%, drzewny, reprezentowany przez 4,2%, w kOllCU zawody wolne, i Ulll słowe - 3,8% i służba 0,8%. Omówię obecnie każde z zajęć szczegółowo, podając liczbę miejsce pochodzenia przy każdpn zawodzie.

17) GiIewicz: l. c, str, 410.

a) P l' Z e m " s ł ż y W n o ś c i o w y : 1. Na pierwszem miejscu stoją ł' z e Ź n i c' (Ianiones, lanii), których w omawianym okresie przybyło aż 63, co czyni 8,9% przyb'szów, znanych nam z zawodu, a 6,0% ogółu przyjętych. Skąd przybyli oni do Poznania? Największa część rzeźników pochodziła z \Vielkopolski, bo aż 42, co na liczbę 50 znanych z miejsca pochodzenia stanowi '84%. Z poszczególnych miasteczek wielkopolskich przeniosło się: z Grodziska - 4, ZbąszYllia '- 4, Lwówka - 3, Babimostu - 2, Kurnika, Śródki.

Kłecka, Buku, Śmigla, Mielżyna, Sulmierzyc, SkwierzYllY, Słupcy, l\losiny, Krobi, Opalenicy po 1. Z miasteczek wielkopolskich pochodzi razem 25 rzeźników. Z poza \Vielkopolski przybyło: 2 z Pomorza (Tuchola i Starogard), oraz 2 z Niemiec (1 z Berlina). 2. p i e kar z y (pistores) prz'było ogółem 23. Z Wielkopolski 11, Śląska 3. Pułtuska, \Varszawy, Gdailska i Torunia po 1. Z miast wielkopolskich przeniosło się: z Gostynia, ŁęCZTY, Kalisza, Śmigla i Kostrz'na po 1, reszta tj. fi przybyło z osad wiejskich. 3. Osobno poczyniłem podział na c u k i e l' n i k ó w (pistores dulciarii), których wpisano do prawa miejskiego fi. Na liczbę tę znamy miejsce pochodzenia tylko 2, którzy przybyli ze Śląska. 4 i 5. Poważną pozycję w przemyśle żywnościowym zajmują s ł o d o w n i c y (braseatores) oraz p i w o war z' (hraxatores) zw. także "farbiwodarni". Słodowników przybyło 41, piwowarów 13. Z Wielkopolski pochodziło 2li nowyeh przybyszów, oraz ze Śląska 2. Piwowarów znamy tylko fi z miejsca pochodzenia, którzy przybyli z Wielkopolski. 6. M ł Y n a r z a (moliłor) znamy tylko jednego, który pochodził z Koninab) P l' Z e m y s ł o d z i e ż o w y i t k a c ki: Do tej kategorji przemysłu należą: krawcy, czapnicy, sukiennicy (tkacze), płóciennicy, postrzygacze i pasamonik. Nie zaliczylem tu krojowników sukna (pannicidae), gdyż ci należą

Powyższy artykuł jest częścią publikacji Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1933 R.11 Nr2/3 dostępnej w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku. Właścicielem praw jest Wydawnictwo Miejskie w Poznaniu.
Do góry