PRZYJĘCIA DO PRAWA :\HEJSI\IEGO W FOZ:\JANIP (157()16001

Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1933 R.11 Nr2/3

Czas czytania: ok. 2 min.

TabIi ca iI lo?' ć s z I ac h t Y P I' Z Y j In U j ąc (' j 1) "I' a \\" o m i f' j s kic.

<= .... <= .... <= <= co co en cn <= <= .... '"-:' '"-:' '"-:' .... . . 5"7 = r- co cn r

Szlachty przybyło . . . . . , !-J I 9 "/0 w stosunku do ogołu. .'" ,7 I i,4 I :>,2 4,8

10 I 52 5,0 I 4,8

Tablica 5.

I lo ś ć o b y wat e I i P o z n a n i a, p o (' h o ci z ą c y c h z ]5 m i a s t II a jw 11 Ż n i c.i s z y (' h z a g r a]l i c z n y c h (]576-](iOO).

Nazwa miasta

I Ilbć I usob

Nazwa miasta

I Ilość osób

Razpnl 1 l 1 l 1 1 :2

No I'ynl ber'gj a Frankfurt nacI Odrit AlltwPI'p.ia Brun:<wik Embcłen Kolonja DfI'zno Ra tyzhona

(j 5 ; 2 2 2 2 2

Szprota wa Augsbul'g Berlin .

Frankfurt lIad :\IeneJll Lipsk Lubeka :\Iagdeburg

Tablica (i.

I I ość o h Y ','vat e I i P o z n a n i a, p o c h o ci z ą c y c h z :30 najważnif'jszych miast polskich śląskich (1:>7G--IGOO).

Nazwa miasta I Ilop I Nazwa miasta I Ilość osob osób I I I '''rocła", 24 Chotlzież II 5 (aogowa 22 Lt:czyca 5 (clańsk 20 Lwow I 5 ZhąszYJl I 12 I Pobicdziska 5 I\l'aków 9 Śmigieł I 5 Lwów"k 9 "'larszawa 5 TOI'WI I 9 I Buk 4 Chwaliszewo I 7 Grodzisk 4 l{lecko I 7 Kurnik I, Świdnica 7 Lignica I \Villlo 7 I Pniewy 4 I\ościan I 6 Szamotuły I, Świ"hbd,zill I (j I Kcynia : \Vągrowiec li Pvzdry I :3 "'schowa li Śi'oda' 3 I I Razcnl I 220 217

Powyższy artykuł jest częścią publikacji Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1933 R.11 Nr2/3 dostępnej w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku. Właścicielem praw jest Wydawnictwo Miejskie w Poznaniu.
Do góry