POZNAŃ A HENRYK WALEZJUSZszym ciągu tekstu), zdążył Lanssac pDinfDrmDwać .MDnluc'a, przebywającego w Koninie, a więc DddalDnegD Dd PDznania cDnajmniej D dwa dni drDgi, t€n I.aś zllążył jeszcze przed 2 marca DdwDlać się do sejmiku w Sl'Odzie, na co także jeszcze cDnajruniej dalszy jeden dziei] pDliczyć należy. 2) O braku tej Iegitymaeji poselskiej Lanssac'a wspDmina GhDisninTUl1Shi, str. 248-..rJO.

Kronika Miasta Poznania: miesięcznik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1925.05.31 R.3 Nr5/6

Czas czytania: ok. 4 min.

3) DO' przyjazdu Lanssac'a i pDwsl-ałej stąd następnie afery DdnDSI się następujący UJitl,)p laudum śred'lkiegD 'l dnia 2 marca 1573, zapisany w ]nsci.. PDsn. z r. 1573 (Archiwum Pai]stwDwe w PDznaniu, sygnatura: 1'0'znań Nr. 922) na fol. 181: "A ) sz thesz dniDw thych niedawnv przeslych przyiechal ze I<'ranczyiei czlowipk iakisz zaczny, ktDry szię pDslęm krolia franczuRkiegO' y hratha yegD mianuie bycz, alie ysz dO' PDznania, nikomu szię nieDpDwiedzyawszy, thak urzędDwi pana starosczinemu y mieiskięmu, w miasthD y w pewną g'ospadę wiachaI, dlia kthDry, aby mu beła z urzęndu dana" niepDssilał, al]]i D sZDbie znacz dał, yesth od urzęndu pana staI'asCziuegD dO' nauki thak ich ruezi panDW yako y wszegO' ryczerstwa na thym seimiku będączych napomniDn, ze by w gospDdzie swey y s]ugami swemi thak szię zatrzymał a D szobye y sprawach swych dDstateczną sprawę dał. PrzethD deputDwani szą jegO' mcz pąn casteHąn caliski s panem Jąnęm ZhDrówskim, starastą DdDlanowskim, 3Jhy imil,)niQm wsythkiegD thu seimiku thę przyczynI' thego upomniellią S]DWY y SpDsDbęm ktęmu przynaliezączym dostatecznie dali y IhD DhmDwieli, wziąwszy Dd niegO' wiadDmDscz dDstateczną, CZD by zacz heł y' w ktDry by sposDb thu przyiechał, ysz gdzieby bel paslem własnym, uCZCZiWDSCZ pDwinną yako kazdęmu kazdegD pana ehrzesczhnskiegD dziacz mu szię bęllzie, alie yednak, zeby sludzy y inni yegD Umk szię zachDwali, yakDby ani chDdzęnia barw IPrzespieczneg n ani thesz ubiorDw im Ill€Zwyklich a1bD brDni w miesczie ku uzywanin nienalieznych nieuzywali". 4) ChDisnin-TuI'ski, str. 162.

5) Jest tO' PiDtr BDbDIecki, któregO' przed i pa 2 marca 1573 napotykam jakO' podstarDstę poznańskiegO' (Archiw. Państw. w PDznaniu: Re,s. PDsn. 1569-78, sygn. PDznań Nr. 1398, f Dl. 387v j 390).

6) Poza 3) także Choisnin-Turski, str. 162, i ŚwiętDsława Ol'LeIskiegD bezkrólewia ksiąg Dśmioro, 1572-157'6, wydane przez Knnt,ze'gD w Script. ref. PDl., tom XXII, Kraków; 1917 (źródłO' tO' cytuję nwstępnie: Orzel:ski), str. 31. .

7) Choisnin-Turski, str. 161/2, i NDa.i!les, Renri de VaIois et la PDIDgne en 1572 (cytuj!; następnie: Noailles), tDm III, str. 241. ") ChDini]]-Turski, str. 145 i 160; NDailIes III, str. 241.

9) POl'. 3), także Orzeiski, str. 31. T\vielxlzenie Chotsnin-Turskiego, sir. 162, że sejmik wysłał Dbu kDmisarzy z naganą dla pDdstarDsty, dając im zg-óry, a więc nawet przed otrzymaniem wyników śledztwa, do ktÓI'7CgO ich przecież upDważnił, pDlecenie uWDInienia Lanssac'a i N Dailles'a Draz przeprDszenia ich za zdarzenie, jest zgDła nieprawdDpDdDbne. lU) CIlOisnin-Turski, str. 162.

KRONIKA MIASTA PÓZNANIA

11) NoaiIle,s III, str. 241.

12) Acta advoc. Posn. 1572-74 (Archiwum PailRtw. w Poznaniu -- Depozyt miasta Poznania), fol. 296/7. "Mandatum domini legati seronissimi regis Franciae. Caspal' Goski, phillosophiae, medicinae et astl'oIogiae doctor, civitatis Psnaniensis in rcgno PoIoniae jlldex et advocatus. univel'sis et singulis cuiscunque status, gl'arlus et praeeminentiae sive dignitatis fIlerint, dominis gratiosiHSilIIlis, amici" et fautol'j,Ims Oh8el'Vamlam pu:st offitiorum meonm. et benevoIcllciae commendacionem. Te8tatllm faÓD pl'aesentibus, qllod Cor:tm offido mPo personalitel' comparens illustris, spectabilis et magnificus dominu8 Egidius N oalianus. abbas Insulae et sancti Amandi, consiJiadus sel'enissimi et chris,tianissimi regis Franc,iae et supplicum libello rum in aula regia magister eiusl1ue maiestatis regiae ad omnes ordine incliti rogni PoIoniae legatus, omni meliori forma iuris fecit, constituit et solenniter ol'dinavit in ,mos Iegittimos plenipotentes et mandatarios nobiles et egl'egios viros Joannem de Verdus et Gwidonem DeIbeno ibidem prasentes, dalls et confel'ens eisdem utrisque coniunctim et cuilihet eorum seOl.sim plenam et omnimodalll farultatem ad acteptandum (!), Ievandulll et perÓpienclum certam sUlllmam pecunial'wn per nobilem dominum Joallnem de 'Walcok (właściwie Vulcob), serenif<simi imperatol'is christianOl.um nomine Iegati asseSSOl'em, sllae ilIustri magnificenciae mittendam tum et aliam qllamcunqlle summalll peeumarum ad Sllam illustrem magllHicellciam undecunque et quocunque modo ac l'atione spectantern et pel'tinentem, de pel'ceptis vel'O et levatis plenarias et sufficiente:s quietaciones facien(1j ae onmia et singula in acteptandis et pcrcipiendiB eisdem summis pecllniarum necessarta et oportuna faciendi potestate pIellissima, etiam Ri talia intervenerim, f/uae spcciali et expl'esso ad id mandat') indigercllt. Pl'omisit siquidem sua iIlustris magnificcncia id ratum, firmum et gratllm se habiturum, qlliCqllid pel' dictuB pIenipotentes et mandatol'ios suos conillnctim vel quemcunque eOl'um seol'sm factum, gestum et constitutum fuerit. Harum quibus sigillum iuLlicii mei est appressum tcstimonio litermum. Datum et actum Posnaniae in regno PoIoniae die vigesima mensis Martii anno a Chrito nato mil1esimo quingentessimo septllageimo tertio". 13) W dostępnych mi źródłach nie znajduję o nim żadnej wzmianki.

14) Pomocnik Monluc'a; wspominaj go Choisnin - Tl.ll"ski- na stronach 103, 128, 132.

15) Wymiellla go w takim charakterze Choisnin - Turski, str. 7.

1'6) Choisnin - Turski, str. 174.

17) N oailIes II, ;;tr. 316.

18) Orze Iski, str. 97: NoailIes nI, str. 373.

19) Ulano wsk i, Akta kapituł z wieku XVI, tom, I, cz. I, w Acta hist.

rest gest. Pol. iłl., tom XIII. Kraków 1908 lcytuję nast.: Ulanowski), Sir. 220, NI'. 6H9.

20) OrzeIski, str. 104; tłumaczenie częściowo wedIlIg f;pasowicza: Świę.

tosława z Borzejoc OrzeIskiego bezkrólewia ksiąg ośmioro, tom I, PetersuUl'g 1856 (cytujQ nast.: Spasowicz), str. 117.

Powyższy artykuł jest częścią publikacji Kronika Miasta Poznania: miesięcznik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1925.05.31 R.3 Nr5/6 dostępnej w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku. Właścicielem praw jest Wydawnictwo Miejskie w Poznaniu.
Do góry