KROXII\A MIASTA POZKA:\IAw latach 1591 i 1;)92, a mianowicie 7fi osób i 105 osób, najmniej w 1588 roku - bo 22 osoby, i 1577 r. - 26 osób. Skąd przybf\yała ludność do POZllania? Z jakich osiedli przenosiła się do tego centrum handlowo-przemyslowego? Na to pytanie odpowiedź nie będzie zupełnie dokładna. gdyż materjał źródłowy w tym wypadku nie jest kompletny. Na 1.0li5 osób \Vpisan'ch do ohywatelstwa znamy miejscowość pochodzenia tylko u 751 osób. Przy 314 nazwiskaeh pisarz miej!<ki nie zaznaczył pochodzenia. Gros przybyszów rekrutawało się z osad miejskich, skąd przyhyło 508 o s ó b; z osad zaś wiejskich przeniosło się 243 o s ó h, co czyni 22,8% o g ó ł u przyjętych. Liczba osób przybyłych z miast stanDwi 47,7% wszystkich przyjętych, a H7.7% znanych ze swego miejsca pochodzenia, czyli przynajmniej co drugi przybysz pochodził z miasta. Należy również nie zapominać o szlachcie, która osiadala dość licznie w Poznaniu, przyjmując prawo miejskie. \V poszezególnrch okresach 5-letnich przybyło: I (157H-1580)9 osób, czyli 4,7% ogółu przyjęt'ch, II - 9 (4,4%), III - 10 (5,2%), IV - 14 (4,8%), i V-lO osóh (5,0%), czyli liczha przybyłej do Poznania szlachty w y n o s i 52 () s o b y, c o s t a n o w i .4.,8% o g ó ł u przyjętych do prawa miejskiego. Była to przeważnie szlachta wielkopolska, i to nietylko llajuhoższa, lf'cZ również i magnaci. Przejdźmy obecnie do osad miejskich. z których przypływ do Poznania b'ł największy. Na czoło wszystkich miast wysuwają się dwa miasta śląskie, a mianowicie V; 1'0 c ł a w, skąd przybyły 24 o' s o h '. i G ł o g o waz 22 p l' z y b Y s z a m i. Dalej idzie Gdailsk, a z miast wielkopolskich prym wiedzie Z h ąs z ń. Z innyeh większych centrów handlowych polskich przyhyło: z Krakowa - 9 osób. Torunia - 9. \Vilna - 7, Lwowa i 'Va1'szawy po 5 osób. 'V liczbie 30 miast najwaźniejsz'ch polskich zuajduje się 19 m i a s t w i e I k o p o l s k i c h i 5 ś I ąs k i c h. Na 751 osób o znanem pochodzeniu najwięcej osób przyhyło z Wielkapolski, ha 358, c z y I i 33,G%, to zu. Y. wszystkich przyjętych. Po 'Vielkopolsce najliczniej reprezentawan- jest

Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1933 R.11 Nr2/3

Czas czytania: ok. 4 min.

Śląsk, z którego przybyło aż Hi8 o s ó b czyli 15.8% ogółu przyhył'Ch. Co było powodem tego masowego przenoszenia się ludności śląskiej do Polski właściwej? Ruch ten emigracyjny wywołany był przeludnieniem i społeczno - gospodarczemi zmianami form życia. - Słaby natomiast był napływ ludności z innych stron Polski. Z Małopolski przybyło 12 osób, Mazowsza - 19, Pomorza - 30, z Rusi Czerwonej - 9 i z Litwy 8 osóh.

Tablica l.

,Gr

(t1f)

81

iJD

¥!]

LII

t/>

61Jo' 15

(Slo 1.

m. ,5 łDO

Z poza granic Polski i Śląska przyhyło najwięcej osóh z Niemiec - 77 osób (7,2%), dalej następuje Szkocja, z której przyjęto 10 osóh (0,9%) i W] o c h Y z 9 osohami (0,9%). Przybysze z \Vłoch - to przeważnie murarze, przynoszący do Poznania nowe formy budowy stylu Odrodzenia, Szkoci natomiast - to element kupiecki, uchodzący z kraju z powodu prześladowań religijnych. Ohywatelstwo miejskie przyjął Grek, pochodzący z wyspy Kefalonji. (r. 1590, fol. 67. "Jacobus Barketinn Graecus de [nsula Cephalonia"). Z Czech przyhyło 4. z 'Węgier' - 1, Francji - 1, Szwecji - 1, Niderlandów - 4, Belgji - 2. O b c Y c h z z a g I' a n i c y, nie licząc Śląska, przybyło 147, czyli 13,9%. Z powyższych danych widzimy, że głównym ośrodkiem, skąd napływała ludność do Poznania, - t o m i a s t e c z k a i w s i w i e l k o p o l fi k i e, o r a z Ślą s k. Nieznaczny tylko procent przypada na resztę ziem polskich i zagranicę.

Tablica 2.

Ilość przybyłych \\' okresach 5-letnich.

<= .... <= .... <= I <= co co <='> <='> <= => "';' .... "';' ":" ....-. . E "'7 -- UlI C;; -- =-r- ca co <='> r ....

Ilość przybyłych Średnia roczna :J7,8 f(),4lSD :n,H 57,t

HIH :J9,(il O(i:> t2,6

Tablica :3Pochodzenie nowoprzyjętych.

<= .... <= .... <= <= ..c:: . -= co co <='> <='> <= <= :s: "';' "';' ....-- -E "'7 c: ; .... ..." -- -- -- =-- "".- :s: .>; r- co co <='> <='> r- . E & t::! CR CI.

Z miast I 82 I 76 I 98 1 144 ; lOS I ;)OH Ze wsi 30 30 t2 82 )9 243 Suma obywa tel i , 112 I I o znano miejsc. I lOG I 140 2iti !' 167 '751 Bez pod, mip.isc. 1 77 I 9\:i 49 Gl :JI :H4 Hazelll 1 18!J I 202 I IR!J 287 198 IlOf;-) 216

I (j I :J:: IIj 1

70,5 29,5 lIKI"/oi7,7 22,8

Powyższy artykuł jest częścią publikacji Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1933 R.11 Nr2/3 dostępnej w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku. Właścicielem praw jest Wydawnictwo Miejskie w Poznaniu.
Do góry