KRONIKA MIASTA POZA);"IA

Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1933 R.11 Nr2/3

Czas czytania: ok. 3 min.

"Prz'sięgam Panu Bogu "Vszechmogącemu to wsz'stko jest przeczytane chcę trzymać, pełnić i wykonywać według największej możności mej. Tak mi Panie Boże pomóż i Syna jego święte umęczenie" H).

III. S p i s y p r z y jęć z xv w. i r. 1569. Zanim przystąpię do omówienia pochodzenia ludności z lat 1576-1fiOO, muszę się również zająć spisami z przed tego okresu, które zachowały się do naszych czasów, by, choć w części tylko. mieć obraz stosunków z XV. w. Łącznie tu omawiać hędę spisy z lat 1443 do 1445 i r. 1569.

"V latach tych, to znaczy 1443-45 i 1569, przyjęło prawo miejskie 186 osób, czyli średnio rocznie 46,5 osób1 5 ). Na 186 nowoprzyjętych, miejscowość pOl'hodzenia zllamy u 63 przybyszów, z czego na Wielkopolskę przypada 45, na inne ziemie Polski fi oraz ze Śląska także 6 - razem 57, czyli 30,6% ogółu przyjętych. Na zagranicę przypada tylko 3,2% (6 osób).

Do jakich rzemiosł przynależą owi nowoprzyjęci ? I tu.

podobnie jak w ostatniem ćwierćwieczu XVI w., na pierwszem miejscu z pośród wszystkich przemysłów stoi przemysł skórniczy, który reprezentuje siłę 26 ludzi (27,R% znanych zawodów, a 13,4 % ogółu przyjętych). Po przemyśle żywnościowym idzie

14) Patr'z księga PI'ZYJęC. varia 58, str. 1, 15) Tablica L 1\I i e j 8 C e p O c h O d z e n i a,

:>:> "'" łO O> o;jlt:>o> .z "'" "'" .... <:o >.

Ziemie: "'" "'" "'" lt:> "'f<:o "'..... .... ...... .... .... G":>lt:> Cl2.

:::I""'.... t!:>.

00."'" ....'... '" ol'-< o-p.. f\Vielkopolska 1:3 9 I 10 13 45 :!4,:! Inne ziemie Polski - 1 1 4 6 3,2 Śląsk 1 - 2 3 (j 3,2 Czechy - 1 I - - 1 0,5 'Vęgry 1 1 - - 2 1,1 f'iemcy 1 I - 1 I 2 1,1 Włochy - - - 1 1 0,5

Bez podania miejscowo:;ci Suma

:37 I 5:3

29 I :W I ił 4:3

27 112:3 109 1 186

6u,2 1O()0f0przemysł odzieżowG-tkacki z 11 osohami (11,7% i 5,6%) 16). Na przemysł żywnGściowy przypada: 8 rzeźników, 5 piwowarów i słodGwników oraz 1 piekarz. \V przemyśle odzieżowo-tkackim reprezentGwani są krawcy (6 osób), czapnik (4) i płódennik (1). Do przemysłu skórniczego zaliczyłem: 7 szewców, 7 kuśnierzy, 4 garbarzy (w tern 3 białoskórników), 3 rymarzy, 4 siodlarzy i 1 rękawicznik. \V przemyśle metalowym pracGwało 5 iglarzy, 3 złotników, 1 zegarmistrz i 1 kotlarz. Z przemysłu drzewnego znamy 4 nowoprzyjętych bednarzy i 3 kołGdzieji, a z hudowlanego 3 cieśli i 2 garncarzy. Do innych przemy:,,;łów i zawGdów przynależą: 3 powrożnicy, po 1: papierniku, introligatGrze, golarzu, mydlarzu .oraz 2 muzycy i 1 sługa. Na handel i komunikację przypada: 1 kupiec ("mercator", "kowffman"), 2 kramarzy, 2 aptekarzy, 5 budników i handlarzy - przekupniów oraz 1 woźnica.

IV. p G C h o d z e n i e p r z y h Y s z ó w. \V lataeh 1576 do lIiOO uzyskałG prawo obywatelstwa 1.005 Gsóh, czyli średnio rocznie przyjmowały "ius civiIe" 42 osoby (42,6). Największą ilGŚĆ wpisanych wykazują lata 1591-1595, zapisano bowiem w tym okresie aż 287 nowych obywateli, czyli średnio rocznie 57,4 USGby, w innych zaś latach średnio CG roku przyhywało 37,8 dG 40,4 osóh. Jeżeli chodzi o poszczególne lata, jak tG zresztą widać z wykresu, to najwięcej przyjętG do prawa miejskiego

16) Tablica II. P o d z i a ł z a w o d ó w.

"" I ..;..<:< ...o; . mo::> ...o; o:! o:! t' .-< <:o Nazwa przemysłu: M "" ON !p.

...o; .-< ::: P< L:; .... UJ. o::> :::--, .... N ;..; 2 s.

Przemy:;ł żywnościowy I 5 I 9 I 14 I 14.9 7,0 " odzieżowo tkacki 10 I 1 I 11 I 11,7 3,0 " skórniczy 20 I o I ;W I 27,() 1:3,4 " metalowy 8 ;2 lO I W,lj 3,1 " drzewny 7 - I 7 I 7.3 :3,6

" budowlany Inne przemysły i zawody Handel i komunikacja .

Suma obywateli o znan, zawodach Suma obywatPli o niezn. zawod.

Razem . .

;2 :3 1 9 S :3 lit :3: S() 11) I H7 I HJ

,) 10 11 !H 1112 WG

3,4 10,() 11.7 100"/0

.) o ;;1 5.0 48,0 ;)2,0 100"/0

Powyższy artykuł jest częścią publikacji Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1933 R.11 Nr2/3 dostępnej w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku. Właścicielem praw jest Wydawnictwo Miejskie w Poznaniu.
Do góry