KRONIKA MIASTA POZNANIAstarszy spis znany pochodzi z r. 1569. Oba te spisy z XV i XVI wieku są wciągnięte do innych ksiąg miejskich, pierwszy znajduje się w aktach ławniczych 2), drugi w aktach radzieckich .<). Osobną księgę zaprowadzono dość późno, dopiero w l'. 15.5, a zapiski ciągną się aż po rok 1793. Przyjęcie do obywatelstwa odbywało się \\'ellług uświęconych tradycją reguł. Każdego, który otrzymał "ius civile", wciągano na listy przyjęć. Oprócz na7.wiska nowoprzyjętego wpisywano też jego imię, nieraz trlko samo imię i zawód, któremu się poświęcał, nadto także nazwę miejscowości, z której POdłOdzi!, a w koi}cu nazwiska mieszczan już osiadłych, którzy UlIpowiadali za protegowanego wohec miasta.

Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1933 R.11 Nr2/3

Czas czytania: ok. 2 min.

II. P r a \\' o m i e j s k i e i wał' u n kij e g o o t r z r - m a n i a. Miasta średniowieczne cechuje pewna wyłączność, która objawia się właśnie tem, iż przywileje i prawa miejskie służą tylko tym, którzy jako obywatele weszli w skład tego drobnego ustroju społecznego. ściśle też określano warunki, pod jakiemi obcy mógł nabyć prawo obywatelstwa. Obcy, starający się o przyjęcie w poczet ohywateli miasta, musiał przynieść ze sobą z miejscowości, z której poehotlził, m e t ryk ę u r o d z f' n i a. którą w Poznaniu nazywano "testimOltium honesti ortu s", "liUerae genealogiae", luh "litterae legitimi ortu s". oraz ś w i a d e c t w o m o r a I n o ś c i ("litterae bonae conservationis"). Poświadczenie takie wydawała zwykle rada miejska. wladza kościelna lub zwierzchność gminna, w których to miejscowościach przybysz się urodził luh bawił ostatnio 4). Proszący o przyjęcie musiał być synem ślubnego. ma/żel}stwa. Gdy zaś ktoś był z niepraw ego łoża, a starał się o prawo

2) Acta iudicii bannitii H42-144a. fol. 4 i inn,; fol. 77-80.

3) Acta Consul. 1569, (bruljon) fol. 2.

4) r. 1a81. fol. 37. ..."postquam s,:,i honesti ortus et bonac COI1servationis litteras cx Bohemia autelltice produxisset ex magistratu Pragensi expediat......; r. 1620, ...,.pl'oductb authenticis Iitteris sui legi t. Ol'tus ac llLanumissionis actis castrens, Syrad......

Powyższy artykuł jest częścią publikacji Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1933 R.11 Nr2/3 dostępnej w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku. Właścicielem praw jest Wydawnictwo Miejskie w Poznaniu.
Do góry