KRONIKA MIASTA POZNANIA

Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1933 R.11 Nr2/3

Czas czytania: ok. 2 min.

Swiatowit = Światowit. Rocznik pOswlęcony archeolog'jj IH'z('ddzif>jowej i badaniom pienvotIlPj kultury polskipj i slowiaiu;kiej. \Varszawa.

Szeroko = szerokość.

Tackenberg: Die \V3ndalen = Die \Vandalpn in l\iederschl('siplI. Bprlin 1925. Tackpuberg: Neue schles, Funcie = Ncue schlcsische Fund(' lll'l' fl'uhgermanischen Zeit (Festschrifi ZUI' 1011 - Jahl'feier der Sanger::;chaft "Leopoldina 1';;;22-1922". Breslau HJ22, ' Tischłer: Hiigełgrubi'J' = Ostrpr'!u"sische Grahhtlgel II I (Schl'iften deI' PhysikaIisch-Oekonomisclwn GeseHschaft zu K6nig,.;berg in Pr.

Kbnigsberg, Rocznik 27, 29, 31. 18!:;8-1H!H.

T. P. N. = Towarzystwo Przyjaciół l\auk w Poznaniu.

Undset: D, erste Auftret('u = Das erste Auftl,('tpn des Ei"ens in o!'(łEuropa, Hamburg 1882.

VorgeschtI. .\Itert. Brandenburg = Voss, A: Vorgeschichtliche AItcl'tOmcr aus deI' :\lark Bnmdenburg II. Berlin 1!:;!J0. Voss: Stilarten = Kf'l'ami'Sche StiIarten der Prflvinz Brandenbul'l! und benachbarter Gebiete. (Zeitschrift f(ir Ethnologie). Bl'rlill 1903. Weineck: Niedcrlaus, .\Iitt. = Die Hiigelgl'iibel' der Niel1erlausitz (iederlausitzer :\Iitteilungen I, str. .130). \Vcwn, = wewnątrz.

\\'iadom. Arch, = \Viadomośd Archeologiczne, Organ Pał"1stwowego Grona Konserwatorow Zabytków Przedhistorycznych, ;\V'anszawa.

Wysok, = wysokość.

\Vzgl. = względnie.

Zapiski ArcheoI. = Zapiski Archeologiczne Poznail,.;kic. Poznail.

ZC\"n, = zewnątrz, Ziemia = ZipJllia, dwutygodnik krajoznawczy. ilustrowany. Ol'gan Polsk. Tow. I\l'ajoznawczego. \Val'szawa.

PRZYJClA DO PR\ W.\ .\llEJSJOEGO W POZN.\NIU W LATACH 1571i-HjOO.

l. \V s tęp. .Jednem z hardzo delmwTh zagadnień w historji naszych miast jest stwierdzellie pochodzenia ludności miejskiej w miniol1yeh wiekach. Światło Ila owe stosunki rzucają księgi nadania ohywatelstwa miejskiego. Na podstawie trch spisów, a są one dość dokładne, rozwiązać można nadzwy('zaj ciekawe kwest je. Dają one pozllać, jaki był ruch ludności, jakiego rodzaju i zatrudnienia ludność gal'llęła się pod prawo miejskie, oraz z jakich przyhywała okolic. Literatura do tych spraw się odnosząca ma kilka opracowań 1). \Viadomości dotyczące pochodzenia ludności w Poznaniu są nadzwyczaj uhogie. Inne miata polskie jak J{raków, J{aźmierz pod Krakowem, Lwów mają specjalne księgi przyjęć do obywatelstwa już od końca XIV wieku. Dla Poznania niestety z XV wieku nie posiadamy podobnych ksiąg, prawdopodohnie nie prowadzono ich. Jednak dla lat pięćdziesiątych XV stuleda zachowały się spisy ohywateli z 3 lat, którzy przyjęli t. zw. prawo miejskie. Spisy te obejmują lata: 1443, 1444 i 1445. Są to wszystkie wiadomości dla wieku XV. Z wieku XVI naj

1) St. Kutrzeba: Judność i majątek J\azimieJ'za w koiicu XIV r-,tulecia. Ił. Krak. III, l!JOO r., !;tr. 18:3-;!Ol (omawia księgi przyjęć z lat 1;ti!J-1401). K. Kaczmarczyk: KsięV;i przyjęć do prawa miejkiego w Krakowie 1392-1;)()(), l{rakow 191U. - J. Ptaśnik: -'Iiasta IV Polsce, Rozdzial X pn, Obywatelstwo miejskip, str. 115-128. - J. Ptaśnik: Ohywatelstwo miejskie. Przegląd \\'arszawski, R. I, nr. 2.

Warszawa w-n, str. 145-1(j5. - A. liiIewicz: Przyjęcia do prawa miejskiego we Lwowie w latach 14Of)1H04. (Studja z historji społecznej i gospod, poświęcone l1rof. dr, FI', 13ujakowi). L\\ ów 1931, str. 375-414.

Powyższy artykuł jest częścią publikacji Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1933 R.11 Nr2/3 dostępnej w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku. Właścicielem praw jest Wydawnictwo Miejskie w Poznaniu.
Do góry