KRONIKA MIASTA POZNANIA

Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1933 R.11 Nr2/3

Czas czytania: ok. 2 min.

Kostrzewski, J.: O wzajemnych stosunkach = O wzajemnych stosunkach kultury "łużyckiej" i kultury grobów skrzynkowych. PoznaJ} 1925. (Slavia occidentaIis t. III-IV, ::;tr. 241-281). Kostrzewski, J.: P07.naJ) w czasach przedhi<;torycznych (Księga Pamiątkowa 111, Poznania, maj 19'29). Kostrzewski, .1,: Przyczynki = Przyczynki do poznania kultury grobów skrzynkowych wczesnej epoki żelaznej. (Przegląd _\rcheologiczny I, zesz. :3-4, str. 112). Kostrzewski, .1,: \Vielkopołska II = \Vielkopobka w czasach przedhistorycznych II. PoznaJ) 192;t Kostr'zewski: Zabytki przedhistoryczne Prus \Vschodnich, PoznaJ) 19:1L Krajewska, Janina: Kietułisko D. = Zabytki z cmentarzyska popielnicowego w KietuIisku Dolnem, w pow. opatowskim. (Światowit XIII, str. 69). Warszawa 1929. Księga Pamiątkowa m, Poznania W29.

La Baume, \V.: Gesichtsurnen und Hausurnen (Odb. z Al'chiv filI' Anthl'op. N. F. XXUI, zesz. 1).

Lienau, :\1. :\1.: Ein bemerkenswcrtcs Grab der Periode "GOI'it7. II" in \Viesenau (Landkreis Gub'Cn). :\'Iannus VI. Ergii.nzungsbanll.

Leipzig 19'28.

LillllenschIllidt: AltCl't. = Altel'tUmer unserer heidnischen VOJ'zeit V.

l\Iainz ]911. Łęga ks, \Yładysław: Przyczynki = Przyczynki do poznania kuItul'y "łużyckiej" na. Pomorzu. ToruJ) 1926.

:\'Iallnus = Zeitschrift filI' Vorgeschichte, herausgegebcn von G. ]\08sinna. \Viirzłmrg. l\Iertin, Paul: Liegnitz = Die neuen vorgeschichtlichcn Fundp im Kl'eise Liegnitz uml ihre Bedeutung filI' die Vorgeschichh' Schlesiens. (Odb. z :\1iUeilungen des Geschichts- und Ałtf'rtumsVereins fUr clie StacU und das Fiirstentum Licgnitz, tom X), Liegnitz 19:!6.

l\[el'tins, O::;kar: \Vegweiser = \Vegweiser dUl'ch die Vorge8chichtC' Schlcsiens. Breslau 1906.

m, i. = między inncmi. :\Jontelius, O.: La civilisation primitive en Italie ueJJUis I'intl'oduction des metaux. 8tockholm 1895. Much: J\unsthistorischel' Atlas. Wien 1889.

Muz. Kaliskie = :\'Iuzeum Kałi::;kie. Kalisz.

Mw, = :\Iniejwięcej.

Nachrichten = Xachrichten iiber deutsche Altertumsfunde. Erganzungsband fUr Anthropologie. Berlin. Naśs, Ann. = Nassauer Annalen.

Naue, .Tulius: Beitriige Bayprns V = Die lIiigelgl'iiber mit dem Fiirstengrabe bei Pull ach (Miinchen), str. 249.

Powyższy artykuł jest częścią publikacji Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1933 R.11 Nr2/3 dostępnej w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku. Właścicielem praw jest Wydawnictwo Miejskie w Poznaniu.
Do góry