KRONIKA MIASTA POZNANIA

Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1933 R.11 Nr2/3

Czas czytania: ok. 3 min.

Literatura i wykaz skróceń.

o _ Aberg: Chronologie = Bronzezeitliche und frilheisen7.eitliche Chl'Ono.

logie I-II. StockhoJm 1930-1931. Akta Arch. Powiat. = Akta Archiwum Powiatowego Działu PI'ZC'CJhistorycznego Muzeum \Vielkopołskiego. PoznaiI. Akta T. P. K = Akta Towarzystwa Pl'zyjaciól Nauk. PoznaiI, Album Zab, = Album Zabytków Przedhistorycznych \Vielkiego Ksit;stwa Pozmulskiego, zebranych w Muzeum Towarzystwa PI'zyjaciól Nauk w Poznaniu. Poznań. AItert. heidn. VOI'Z, = AItertumel' UIIsel'er heidllischen Vorzeit, herausgegeben vom nómisch-Gennanischen ZentralmuseuIll. i\Iainż 1858 i nast.

AItschle"ien = Mitteilungen des Schlesischen Altel'tums - Verein;! Brcslau.

Antoniewicz \\'łodzimicrz: Arch, Polska = Archeologja Polska, \Varsza wa 1928. Antoniewiczowa: Groby". obst. kam. = Groby ciałopalne w obstawie kamiennej w Kowoclwol'ach koło \Yarszawy (od b, ze Światowita XIII), \Val'szawa 1929. Arch. f. Anthrop. = Archiv fOl' Anthropologie, Zeitschrift fOl' Naturgeschichte und Ul'geschichtc des Menschell, Braunschweig. Behrells G.: Bronzczeit SOddeutschlands. l\[ainz 19Ui, Błume: Katalog = AusstelIung im Kaiser Fricdrich-l\Iuscum vOl'- und friihgeschichtlicher AIterWmer aus dem Gcbict der Provinz Posen. Posen 1909.

Busse, H.: [)as Ul'ncnfeld bei \Vilmcrsdorf, Kl'. Ilccskow - Storkow.

(Nachrichten IWO, zesz, l itd.).

Cichoszewska, II.: Cment. Poczernino = Cmentarzysko w Poc7.cl'ninic.

Toruil 19;H.

Ćwirko-Godycki, l\L et A. Kar'piilska: Orllcrnentatioll-Laski = OrHerncntation des potcries funeraires du cimetiere de Laski. Paris 1931. (XV. Congl'es Internat. d'Anthropologic et d'AI'cheołogie Pn'historique Portugal 19:iO) , cervinka: Kultul'a papclnicovych poli na Morave. Brna 1911. Dz, PI'h. l\L \V. = Dział Przedhistoryczny :\Iuzeum \ViPlkapolskiC!w w Poznaniu. Erzepki, Tł.: Kotatki al'cheologiczne (Światowit IV, str. Mi). Warszawa 902. Gottwałd, A.: Mój archcologick y vyzkum. Prastejov. 19;H.

Gotfwałd, A.: Praveka sidligt e H pohf('bigte v Prostejovsku. I'l'Ost e - jov 19"24, Gottwald, A,: Pfedhistaricke nalezy z akali UI'cic. Bl'I1o Hn;).

G6tzc, A.: Burg = Der Schło'Ssberg bei BUI'g im Sprecwald (Pmehist.

Zeitschrift IV, zesz. 3-4). Leipzig 1912,

Gotze, A.: Die vor- und friihgeschichUichen DenkmtHer der Stadt Frankfurt a. O, Berlin 1920.

Gotze, A,: Die VOI'- und friihgeschichtlichen Denkmiilcr dl's Krci"es Lebus, Berlin 1920, t!rub. = grubość, ][, G = Historische Gesellschaft df'r Prodnz Puscn, (Zbiory tegoż towarzystwa znajdują się w Dziale PI'zedhist. lVIuzpum \\'ielkopolskiego w Poznaniu). Hoernes: Urgeschicilte = Crgeschichh' der bilrlenrlcn Kunst in Europa von den AnH\n-en bis um 500 v. Chr. \Vien 1915. llorter, Peter: Griiber dCl' jiingsten lIallstattzeit tlei Mayell, nheinlanrl (Mannus VII, str'. 331). Inw. = Inwentarz zabytków Działu Przedhistol'ycznego Muzeum '''ielkopolskiego w Poznaniu, J ahn, Martin: Chronologie = Zur Chl'Onologie rler "La usitzcr Kultur" auf Gruml neuerer Grabungen in SChlesicn (l\Iannus III El'giinzungsband, str, 2). Leipzig 1923, .Tcntsch, II.: Die Tongefiisse der Niederlausitzcr Griiberfelder, Versuch piner zeiUichen Gl'lIppierung. (Nicderiausitzcl' l\Iitteilungen II, zesz. 1, str. l Hel). Karpiliska, A.: Drogowskaz po Poznaniu. Pozllań 1927.

I\arpiriska, A.: Główna pod Poznaniem w prehistor,ji polskiej (Ilustracja Wiplkopolska 1929, nr, 45). Karpiiiska, A,: Kurhany z okresu rzymskiego w Polsce, ze szczególnem uwzględnieniem typu sicdlcmillskiego, Pozna'" 1926. Karpiiiska, A, et Godycki, M,: Orncmentation des poteries funerairl's du cimetiere cle Laski. Paris 1931. Karpiils-ka, A.: V' prehistorycznym Poznaniu (Kurjcl' Pozllańsld, luty 1929). I\arpiiiska, A,: Wykopaliska przedhistoryczne z Głównej pod Poznaniem (Tygodnik Kościelny, Poznań-Głowna 1929, nr, 32). Karpiilska, A.: Sur le8 nouvelles fouiIles de I'epoquc l'omaine faites' a Inowrocław (Gramie Pologne) pt sur une station de cułturt' megalithique, qui y a etć decouverte. (rtevue Anthropologiqup r. 43. zesz. 4-6). Paris 193; (w druku). ]\at. = Katalog Działu Przedhistorycznego Muzeum \\'ielkopolskieo w Pozn:l.I1iu. Kostrzewski: Riidchcnvel'zlerUllg = Gefasse mit Hiirlchenverzicrun!! au'" Polen (Mannus XIII, zesz. 1-2). Berlin 19:21. Eostr7.ewski, J.: Golęcin = Cmentarzysko z wczesnego i środkowf'g'o okresu lateilskiego \V Golęcinic, w pow. p07.nańskim wschodnim. PoznalI 1926.

Powyższy artykuł jest częścią publikacji Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1933 R.11 Nr2/3 dostępnej w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku. Właścicielem praw jest Wydawnictwo Miejskie w Poznaniu.
Do góry