C\JENT ARZYSKO TYPF ŁUŻYCKIEGO

Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1933 R.11 Nr2/3

Czas czytania: ok. 2 min.

odstępem czasu było tam bogate wyposażenie kurhanów w ceramikę, podobne do grobów kultury łużyckiej, zwłaszcza tych z zach.-po.łud. Wielkopolski, dalej rytualne łamanie i gięcie darów grobowych, wreszcie kształt i o.rnament naczyń 1), przypominające styl kultury łużyckiej. Dziś, do przytoczonych tam przykładów, świadczących o nawiązaniu okresów rZYlllkich do przeszłych czasów, pragnę dodać dalsze dwa, na które natrafiłam podczas badail archeologicznych. Jeden to motyw jedno.rzędowych, wykreskowan'ch trójkątów, zachodzący na cmentarzysku w Poznaniu-Główna w czystej formie (urna z gr. I), w nieco zaś zdegenerowanej formie, jak widzieliśmy wyżej, znany jest z inn'ch cmentarzysk łużyckich 2) i zachodzi również w połączeniu z innpn motywem zdobniczym, jeszcze w okresie rzymskim np. na naczyniu z Arneburg nad Łabą 1). Inny ornament to rzędy wsuwanTch w siebie, skośno zakreskowanrch trójątów, ów, szczególnie w późnym okresie epoki bro.nzu ulubiony ornament kultury łużyckiej. I jego w pospiechu, z niedhało.ścią wykonalla forma przetrwała do. młodszego okI'. rz-nl"kiego. jak to wykazała urna, pocho.dząca z grobu popielnicowego, obsypanego szczątkami stosu, odkrytego na cmelltarzysku w Inowrocławiu (Wielkopolska) 4). O ornamencie kół koncentr)'cznych, ulubionpll motywie okresów rzymskich, którego pierwowzorów, moim zdaniem, szukać należy w kulturze łużyckiej, wspomniałam już powyżej a). Widzimy, że mnożą się na podstawie badail nauki prehistorji dowod- na przetrwanie kultury łużyckiej lIa ziemiaeh naszych do naj młodszych okresów dt.iejów przedhb:torycznych.

I) tamże, str', 132, 2) zob, Kl'Ollika III. Poznania I', XI, str. 26, PI'ZYP. 37-38.

3) Sehuchhardt: Vorgeschicht.e Deut.schlands, str. 252, ryc. 09, 4) KHI'piilska:. Sur leI' nouvcIIes fouiIle"! de repoque romaine faites a Inowrocław, tab!. IV, 2-3 (w rh'uku). ") zob. Kl'Onika m. Poznania, r. XI, str. 3.

Powyższy artykuł jest częścią publikacji Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1933 R.11 Nr2/3 dostępnej w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku. Właścicielem praw jest Wydawnictwo Miejskie w Poznaniu.
Do góry