KROIKA MIASTA POZNANIA

Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1933 R.11 Nr2/3

Czas czytania: ok. 2 min.

z leśnictwa Przemęt, w pow. wolszt'ńskim, gdzie m. i. występują także późno-halsztackie grob', w których znaleziono dużą wazę. zdobioną rozetkami i guzkami zamiast uch 1). / Za wspomnianą chrolJ.ologją późnego okresu halsztackiego (H. D.) i to za młodszą jego połową, w cyfrach ok. r. 550-500 przed Chr., przemawiają oprócz wyżej wyliczon'Ch cech także zachodzące t'p- naczyń, jak wazy z przechylonpn na zewnątrz brzegiem, heczułkowate, nie.zgrabne kubki bez uch i lIlała ilość bronzów, znaleziona w grobach nasz'ch. Datowaniu temu nie sprzeciwia się fakt, że żadne znaczyi.

nie jest powleczone węglem graficznym ani dalej brak żelaza, tego rodzaju bowiem zjawiska stwierdzono już kilkakrotnie na cmentarzyskach typu łużyckiego z tychże okresó\\'o k r e ś I e n i e p I' Z Y n a l e ż n o ś c i e t n i e z n e j I u d n o ś c i, p o c h o w a n e j n a c m e n t a r z y s k u P o z n a ń - G łów n a. Pozostaje nam jeszcze odpowiedź na pytanie czyje kości złożono w grobach cmentarz'ka naszego. \Viemy, że była to ludność kultUlT łużyckiej, o której etniczną prz'należność zacięte toczą się spory. Wiele już o tem pisano i zapewne nie wyczerpała się dyskusja nad tą kwest ją. Jedno, narazi e, na podstawie naj nowszych badań prehistorji i pokrewnych jej nauk, jest pewne, że wyklucza się dziś z szeregu przedstawicieli kultury łużrekiej plemiona pragermańskie, a wymienia .się dość często Ilirów. Nam się jednakże wydaje, jak całemu szereg innych prehistoryków, że. byłT to przodkowie dzisiejszych ludów łowiańskieh 2).

III. Z a li. o 11 C z e n i e.

Przy ko(1cu wspomnę o dowodach przetrwania kultury łużyckiej do okresów rzymskich. kwest ja, ktÓJ'ą omawiałam nieco szerzej w pracy mej o kurhanach t'pu siedlemil1skiego na ziemiach polskieh 3). Łąeznikiem międz' owpn kilkusetletnim

1) gr. VIII lU, kat. 1932: 199.

2) 7.0 h, Karpirlska: Kurhany, sh'. 123-133, ') tamże, str, 1:31.

Powyższy artykuł jest częścią publikacji Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1933 R.11 Nr2/3 dostępnej w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku. Właścicielem praw jest Wydawnictwo Miejskie w Poznaniu.
Do góry