KRONIKA MIASTA POZNANIA

Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1933 R.11 Nr2/3

Czas czytania: ok. 2 min.

miast notuje podobne wypadki literatura prehistorczna ze Śląska 1). O ile zaś chodzi o analogje do kolistej formy grobów w Głównej i o podobny sposóh rozstawiania naczyń w obręhie koła, nadmienić należy, że to dość częste zjawh,ko na cmentarzyskach typu łużyckiego zarówno w \Vie.Jkopobce, jak na Śląsku, w Dolnej Saksollji 2), na 1\I0ł'awach 3 itd. Najwięcej zbliżoną pod tym względem analogję dostarcz'lo w 'Wielkopolsce cmentarzysko w Nadziejewie, w pow. średzkim '). Tam, wśród różnych form grobów, znalazły się także groby, składające się z jednorzędowego, kolistego ohwarowania kamiennego, w oJJl'ębie którego ustawiono urnę i przystawki (ryt'. 22). Groby te, podobnie jak nasz grób III, nie miał' obwarowania gómego, hyły tylko nakryte ziemią. Odmiana ich to groby, w których podoJmy krąg kamienny otacza kości, złożone luźllo do grobu bez urny, spotykana np. we wspomnianej już Dolnej Saksollji ,,), także w Wielkopolsee i na Śląsku. Gdy rozejrzymy się zkolei w ceramiee cmentarzyska naszego, uderza nas jej naogół jedllolity charakter, harmonizująey z szeregiem późno-łużyc. cmentarzysk \Vielkopolski, zwłaszcza tych z jej połud., wzgl. zach.-poł. części, dalej także z ceramiką śląskich cmentarzysk, dolno-łużyc., morawskich i również tych z okresu późno-halsztackiego w Austrji, w C:wchosłowacji itd. Podobne do naszych wytwornych naczyń, zwlas7.cza wazowatych, występują często wspólnie z ceramiką malowaną, co donej, I tam stała urna na peryferji grobu, inne naczynia wewnątrz kręgu, lecz czy zamykała krąg kamienny tego z powodu zniszczenia obwarowania. w kilku miejscach i takźe w pobliżu urny, z całą Ilcwnością już stwiel'd7.ić nie było można i lila tego tylko warunkowo załiczam je do typu Poznań-Główna. Cmentarzysko w :\Irowinie zbadałam w roku 192t;, (nr. inw. 1928: 582). 1) Schles. Vorzcit N. F. V, str. 4fi.

2) Schuchhardt: Urnenfriecth6fe, str. 134, I'rc. 15:2.

3) cervinka: Kultura pop. poli, str, :23, ryc. 10.

') Akta Tow. Przyj, auk w Poznaniu: Domaradzki ,,\Yykopali ska 7. adziejcwa". Sprawozdanie z d. 14. \'111. lU9 r. zkic grobu na tabl, IV, 1, - Podobny grób z okolic Cieszyna (Czechm;łowacja) pouaje Much: J\unsthist. Atlas, tab!. LXXX. 5) Schuchhardt: Urnenfriedh6fe, str. 134, ryc. 15:2.

Powyższy artykuł jest częścią publikacji Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1933 R.11 Nr2/3 dostępnej w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku. Właścicielem praw jest Wydawnictwo Miejskie w Poznaniu.
Do góry