KRONIKA MIASTA POZNANIAb'ć się miała uczta pogrzebowa. \V dwóch grohach (gr. I i III) koło było przerwane w stronie półn.-wschodniej, w jednym (II) na półn.-zachodniej. - Urn' nakry"'ał- zwrócone dnem do. góry misy. - Spód grobów tworzył biały piasek. Na nim, na jednej płaszcz'źnie. rozmieszczono nacz'nia. Żadne z nieh nie stało na kamieniu i nie hyło także ohwarowane- wzgl. podpartp kamieniami. Nacz'nia nie miał' śladów działania ognia stosu. Przystawki był' rozstawione po całym grobie w dowolnym układzie. Jedne stały, względnie leżał w pobliżu urny, inne w pewnem oddaleniu od niej. W dwóch grobach (I i II, ryc. 4 i 10) dwa nacz'ilka stał' jedno w drugimIl. Ilość naczyń w grobach była różna, w-nosiła przeciętnie, wliczająl' w to urnę i nakrywającą ją misę, 13-16 sztuk. Prócz tego znalazły się w każdym grobie skorupy co.najmniej 2-7 różnych, nieko.mpletnTh naczyń. Koś c i z m a l' ł e g o złożono do urn. W grobie I rozdzielono je na 3 naczynia, to jest na urnę i 2 prz'stawki. należały 'one jednakże do. jednego osobnika. Zwynaj rozdzielania ko.ści je-dnej o.so.by na kilka nacz'il znany jest na cmentarzyskach typu łuż'Ckiego różnego wieku zarówno w \Vielkopolsce. jak na Śląsku 1), na Dolnych Łużycach 2), w Iarchji nad Wkrą 3) itd. Kości h'ł' starannie ocz-szczone od węgli i popiołu i ułożone w porządku anatomicznym. Na wierzchu spoczywały szczątki cZ/,\5zki, co. mimo zgniecienia urny, dało się także stwierdzić w grobie I. Sięgały mniejwięcej do /3 wysokości urn, powyżej wypełniał je biały piasek, znajdujący się w pewnej ilo.ści także- wśród kości. Sądząc z zachowan'Ch kości Po.chowano. w opisan} ch tu grobach osoby dorosłe. \Vśród kości w urnach znalazły się drobne ozdoby bro.nzowe wzgI. ieh fragmenty, a w jednym grobie (III) maleilki ułamek węgła drzewnego.

Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1933 R.11 Nr2/3

Czas czytania: ok. 2 min.

1) Schles. VOl'zcit K. F. V. str. 46.

2) np. iederlaus. Mitteil. I, I:!tl', 3;!.

3) np, Schumann u, :.\Iicck: Dal:! Gl'abcrfeld bei LJli c !'ł)e rg-B ralitz. str. 11.

Powyższy artykuł jest częścią publikacji Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1933 R.11 Nr2/3 dostępnej w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku. Właścicielem praw jest Wydawnictwo Miejskie w Poznaniu.
Do góry