CMENTARZYSKO TYPU U'ŻYCKIEGO

Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1933 R.11 Nr2/3

Czas czytania: ok. 2 min.

Budowa grobów i charakterystyka cment a I' z y ska.

Niestety ilość grobów na wyżej opisanem cmentarzysku nie jest wielka, a z niej wyłączyć należy jeszcze grób IV, jako zniszczony, wybrany wzgł. I'ozkopany w niewiadomym czasie i przez nieznanych n.am znalazców. To co dostarczył, nie. mówi nic .o jego budowie ani o kształcie itp. Możemy więc przy omówieniu cech ogólnyeh wziąć pod uwagę tylko trzy groby. Cmentarzysko w Głównej należy do typu cmentarzysk popielnicowych płaskich z obwarowaniem kamiennem. Poszczególne groby dziś niczem się nie odznaczały na powierzchni. Kształt wszystkich trzech grobów był okrągły, także w wiełu innych szczegółach groby były podobne do siebie, różnica połegała jedynie na zewnętrznym ich wyglądzie i w budowie. Biorąe to pod uwagę rozróżniam, i to z pewnem zastrzeżeniem, o którem będzie mowa poniżej, dwa rodzaje grobów: 1) groby z obwarowaniem bocznem i górnem, 2) groby bez obwarowania górnego.

\Vspólną cechą obu typów był.o koliste ohwarowanie, ułożone, z jednego rzędu kamieni polnych. -- Typ I (gr. I i II) miał oprócz bocznego obwarowania także obwarowanie górne, składające się również tylko z jednej warstwy kamieni. Całość grobu nazewnątrz przedstawiała się jako niskie, lekko kopulaste wywyż..zenie (widoczne na ryc. 9). Typ II (gr. III) nie miał obwarowania górnego. Naczynia przysypane były tylko ziemią.. Czy je kiedyś usunięto, nie dało się stwierdzić. Dość, że śładu obwarowania nie było, grób zaś dobrze z.achowany, nieruszany, uszkodzony jedynie przy wbijaniu kołka (zob. ryc. 13), przemawiał raczej za br.akiem górnej ochrony kamiennej i przez to po_ zwala na wyróżnienie dwóch rOdzajów gr.obów. P.ozatem groby w zasadniczych cechach były do siebie podobne. Wszystkie nałeżały do typu jednostkowych. Naczynia w grobach były pod sam wierzch i nawet nieco ponad najwyższe, przykryte ziemią zmieszaną z piaskiem. Prna stała na peryferji grobu, zamykała przerw.any w jednem miejscu krąg (ryc. 13), jakgdyby właścicielka pośmiertnego mieszkania, gospodyni, na której cześć od

Powyższy artykuł jest częścią publikacji Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1933 R.11 Nr2/3 dostępnej w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku. Właścicielem praw jest Wydawnictwo Miejskie w Poznaniu.
Do góry