KRONIKA MIASTA POZNANIA

Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1933 R.11 Nr2/3

Czas czytania: ok. 2 min.

P I' Z e I{ m i o t y m e t a I o w e.

\V przeciwf;tawieniu do bogactwa naczyil w grobach cmentarzyska w Głównej znalazło f;ię mało tylko przedmiotów metalowych i to wyłącznie bronz.owych, żelaznych brak zupełnie. \Vśród bronzów zachodzą jedynie .ozdoby w postaci małyćh.

skromnych pierścionków. .Test ich razem 3 i ułamek taśmy bronz.owej (8 mm dług. i szerokiej), znaleziony w gr. I (ryc. 7). Dwa pierścionki ( z gr. II i III)' wykonane są z wąskiej taśmy bronzowej, która u pierścionka z gr. III w środku jest nieco zagłębiona. Trzeci pierścionek (gr. II) zrobi,ony jest z okrągłego drutu, skręconego dookoła swej osi. Wszystkie trzy pierścionki są otwarte, końce ich zachodzą obok lub na siebie. U dwóch są. nieco zaokrągl,one, ten ze skręconego drutu ma końce prosto ścięte. Oba pierścionki z taśmy bronzowej są nieco pogięte. Rytualne-, celowe pogięcie wykazuje, jak już wyżej wspomniałam, tylko pierściollek z gr. II. Powłokę z jasllo- i ciemno-zielonej patyny mają tylko pierśdonki z grobu II. Dro}lIIe te przedmioty hronzowe znalazły się w urnach wśród kości. Brak żelaza w grobach późnej kultury łużyckiej nas nie zadziwia, jest to częste zjawisko, spotykane także w grobach ŚląSKich, morawskich, czechosłowackich. Również nie znajdujemy brollzów ani żelastwa prawie zupełnie wIliektórych gr.obach popielnicowych nad środkowym Renem itd. 1), a mimo to zaliczamy je do późnego okresu halsztackiego. \V czasach tych nietylko w grobach brak żelaznych przedmiotów, lecz także w osadal"h 2). Przyczyną tego była niezawodnie okoliczność. że ziemie, dalej oddalone od centrum znajomości żelaza, zapoznawały się z nowym metalem nieco później, a po drugie, żelazo jako import, był,o jeszcze bardzo drogie i z powodu tego dostępne tylko małej garstce zamożniejszych ludzi.

1) np. z Hofheim (&chumaeher: HalIstattkultul', str. 132).

2) np. w Niemitzsch, na Dolnych Łużycach (Niederłaus. :\litteiIungen II, str. 47).

Powyższy artykuł jest częścią publikacji Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1933 R.11 Nr2/3 dostępnej w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku. Właścicielem praw jest Wydawnictwo Miejskie w Poznaniu.
Do góry