KRONIKA MIESIĘCZNAposiadać może niepospolitą doniosłość dla znajomości historji Miasta.

Kronika Miasta Poznania: miesięcznik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1923.02.23 R.1 Nr2

Czas czytania: ok. 3 min.

Ruch umysłowy, rosnący niemal z dnia na dzień objawia się m. in. w wielkiej liczbie wartościowych wykładów publicznych i na zebraniach zrzeszeń kulturalnych wygłaszanych. Z dotyczących nas bliżej wymieniamy odczyty: p. dr. Andrzeja Wojtków skiego n. t. ..Manifestacjo narodowe w Wielkopolsce przed r. 1863", wygłoszony w "Towarzystwie Miłośników- Historji Ziem Zachodnich'- (ukaże się w "Strażnicy Zachodniej", poezem zareferujemy dokładniej], p. radcy Rucińskiego .,0 barwach miasta Poznania" (w ./Towarzystwie Miłośników miasta Poznania"), prof. dr. Dobrzyckiego n. t. .. U dział ziem zachodnich w polskiej twórczości literackiej" . Z kroniki teatralnej notujemy premjerę "Zmartwychwstania"fantazji dramatycznej ku czci Adama Mickiewicza, pióra K. H. Rostworowskiego, w dniu 8. lutego.

Z RUCHU WYDAWNICZEGO.

Smosarski. Władysław, Temperatura i opady w Wielkopolsce podług obserwacyj wieloletnich. - Z obserwatorjum meteorologicznego Uniwersytetu Poznańskiego. - Poznań 1923, Drukarnia Uniwersytetu.

Gumowski, dr. Marjan, Pieczęcie miast wielkopolskich (,.Samorząd miejski") . Niezabitowski, Edward Lubicz i i.. Przyroda Wielkopolski i Pomorza ("Kurjer Poznańskf'). Czerkawski, Walenty, Wspomnienia weterana szeregowca z r. 1863 ("Dziennik Poznański").

W "Kurjerze Poznańskim" toczył się spór o przekształcenie pi. Wolności (dyr. dr. Rakowicz i. i.).

TOWARZYSTWO MIŁOŚNIKÓW MIASTA POZNANIA.

1) Drugie zebranie miesięczne Towarzystwa Miłośników miasta Poznania odbyło się w Ratuszu dnia 22 lutego 1923. Po odczytaniu komunikatów zarządu, referował p. prezes Ruciński "O barwach miejskich". (Odczyt ten zamieszczono w "Kronice"). W dyskusji zabierali głos pp.: ks. prof. Janicki, dyr. Zalewski, Chybiński i Kreczmer.

KRONIKA MIASTA POZNANIA

Następnie prelegent przedstawił zmiany wewnątrz i zewnątrz Katusza, dokonane celem spolszczenia napisów i emblematów historycznie nieuzasadnionych. W wolnych głosach poruszono sprawę wizytacyj ratusza.

2) Pan wojewoda Adolf Bniński przekazał na cele wydawnicze Towarzystwa mk. 200.000.-, za co i na tern miejscu zarząd Towarzystwa składa mu serdeczne podziękowanie. 3) Za przykładem naszym powstało w Bydgoszczy towarzystwo miłośników miasta. Dowiedzieliśmy się również o zamiarze założenia zrzeszenia analogicznego w Toruniu. 4) W dalszym ciągu wpisani vos t ali do Towarzystwa Miłośników miasta Poznania następujący członkowie: 71) Kalinowski Michał, kupiec; 72) Ostrowski Dezydery, dyrektor gimnazjum; 73) Pilczek Franciszek, właściciel drukarni; 74) Borowicz Maksymiłjan, naczelnik biura; 75) Kirkin Stanisław, architekt; 76) Marcinioc dyr. ogrodnictwa; 77) dr. J eszke Witold, adwokat; 78) Strykowski Kazimierz, sekretarz związkowy; 79) Wicrzbmski A Mieczysław, sekretarz związkowy; 80) Kużaj Kazimierz, kupiec; 81) Jewasiński Władysław, budowniczy; 82) Maniewski Koman, budowniczy; 83) Eckert Leon, budowniczy; 84) Offierski Kazimierz, budowniczy; 85) Liersz Łucjan, budowniczy; 86) ,. Strzecha", cech budowniczych; 87) Mroczkowski Ludwik, kupiec: 88) Donaj Marcin, kupiec i właściciel dóbr - Kościan; 89) Weiss . 'Zygmunt, dyrektor Centrali Rolników; 90) Jachimowkz Adam. kupiec: 91) Walczak Michał, kupiec-zbożowiec; 92) Goldmann, makler giełdowy: 93) Bulczyński Bolesław, aptekarz; 94) Maliski Karol, aptekarz; 95) dr. Głowacki Zygmunt, syndyk i radca: 96) dr. Sławski Jan. radca; 97) Jasiński, radca miejski; 98) Kożniewski, dyrektor elektrowni; 99) Kotowicz, dyrektor wodociągów: 100) dr. Namysł, radca Kuratorjum O. S.: 101) Łukomski Michał: 102) dr. danowicz Józef, lekarz; 103) Retz Hel.; 104) Kreczmcr Feliks; 105) Kreczmer Alojzy, kupiec: 106) Kujawa Stanisław, kupiec: 107) Nowakowski Marjan. budowniczy: 108) Latanowiez: 109; Twardowski Stefan, kupiec; 110) Stachowska; 111) Garstecki Maksymiłjan. budowniczy; 112) Fischbach Stefan, naczelnik kasy; 113) Głowacki Józef, dyr. banku: 114) Kaczmarek Franciszek, kupiec--zbożowiec; 115) Lampe Marjan, prokurent; 116) Pawłowski' Stanisław, dyrektor Patronatu; 117). Hauer Stefan, dyrektor młyna; 118) Rosochowicz Leon. dyrektor Rolnika - Oborniki": 119) Tundak Stanisław, Kupiec-zbożowiec. Wolsztyn: 120) Koszewski

Powyższy artykuł jest częścią publikacji Kronika Miasta Poznania: miesięcznik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1923.02.23 R.1 Nr2 dostępnej w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku. Właścicielem praw jest Wydawnictwo Miejskie w Poznaniu.
Do góry