CME;\;TARZYSKO TYPU ŁUŻYCKIEGO

Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1933 R.11 Nr2/3

Czas czytania: ok. 2 min.

kiej zapożyczyła 1), należ', mając lla myśli i przed sobę, fałszywy ornament sznUl'OW', unikać oznaczenia "radełkowy" i nie nazywać ręcznej roboty maszynowę,. Jeżeli przyjmujemy, że fałsz'wy ornament sznurowy nie powtał przez wykonanie go radełkiem, lecz przez odciśnięcie skośnie karbowanym przedmiotem, to kwest ja pochodzenia tegoż mot'wu zdobniczego wydaje się łatwiejszą do w tłomaczenia. Odkr'cia tego spos.obu zdobienia, moim zdaniem, nie należy szukać u .obcych kultur, lecz przyjąć raczej należy, że dokonała go bogata w artystyczne pomysł ludność kultury łużyckiej. Cóż bowiem łatwiejszego jak stojącym jej do dyspozycji przedmiotem (naszyjnikiem, bransoletą lub spiralą), wykonanym może według obcych, połqdniowych wzorów lub nawet stamtąd imp.ortowanym, odcisnąć ornament w wilgotnej glinie? To tak proste, zwłaszcza że mam' już odpowiednik w używaniu główki wzgl. trzonu szpil do wytwarzania ornamentu. Jeżeli zaś mimo to pragnęliśmy motyw ten wywieść z obc'Ch kultur, włoskiej, halsztackiej, jak pragnie np. Gotze 2), Aberg 3) i inni, to winn' one, choć w jednym przypadku, wyprzedzić zabytki kultury łużyckiej. Tymczasem rzecz się ma wręcz przeciwnie. Znany mi bowiem najstarszy zabytek. zdobiony imitacją ornamentu sznurowego, jest przedstawicielem kultury łużyckiej. Jest to naczynie gliniane z III okI'. Monteliusa (1400-1200 przed Chr.), o dwóch uchach z typowym dla tych czasów ornamentem guzowym. Silnie wystające, stożkowate guzy otacza fałszywy ornament sznurowy, który również w dwóch pionow'ch rzędach rozdziela guzy, a w poziomych ulobi granicę szyjki i brzuśca (ryc. 21). Naczynie to pochodzi z

1) zob, np. Kostrzewski: O wzajemnych stosunkach, str. 16.

Pl'ZCgi. Arch. I, str. 134, przyp. 1S. - ks. Łęga: Przyczynki, str. lS. - Antonicwic7.0wa: ł. c. str. 38, 2) Gotze-Lebus, str. XIV.

3) Abel'g: i. c. II, str. 29. l-'rof, Kostrzewski w Przcgi. Arch. I.

str. 134, przyp, 18 i w \Vielkopolsce II, str. 94 wywodzi "technikę radełkową" z południa, choć, jak już wyżej zaznaczyłam, chodzi tu o fałszywy ornament s7.nurowy.

18J

Powyższy artykuł jest częścią publikacji Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1933 R.11 Nr2/3 dostępnej w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku. Właścicielem praw jest Wydawnictwo Miejskie w Poznaniu.
Do góry