CMET ARZYSKO TYP( ŁUŻYCKIE\.Oszrjniki tego t'pu s charakteryst'Czne dla okresu H. D. i dość często spotykane 1) (np. ryc. 20). Podobnie gęste, krótkie i skośne są kreseczki na lIaczyniach zdobionych również imitacją ornamentu sznurowego z xlechlilla, w pow. śremskim 2), ze Środ' S), zDębiczka. w pow. średzkim 4), z Kątów, w pow. kośdańskim "), z Okalewa, w pow. wieluńskim 6) itd. Analogij do ornamentyki imitująeej odcisk sznura możnaby przytocz'ć bez liku, zebranie ich przekraczałoby ramc niniejszej prac' i byłoby częściowo także powtórzeniem istniejącego już całego szeregu rozpraw starsz)'C'h i nowszych, zajmujących się tą kwest ją 7). Autorzy tych prac jak G 6 t z e, S c h um a c h e r, 1\ b e ł' g i S u l i m i r s k i w opisie ornamentu naśladującego odcisk sznura nie wspominaj o "radełku". Voss 8) coprawda używa tenninu "Hadverzierullgen", wsadza jed

Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1933 R.11 Nr2/3

Czas czytania: ok. 2 min.

1) w \Vielkopolsce znamy je np. z cment. późllołuż. \V Nadziejcwie, w pow, I"l(lzkim (Alh, Zah. II, ta hl. XXXIII, ryc, 1- -4); z Małej Starołęki, w pow, poznailskim (tamże tah!. XXIII"), z Pałczyna, w pow.

wrzesiilskilll, (drut jest Skl'ęcony tYlko \\ przedniej części naszyjnika, następnie rozklepany na płaską taśmę), T. p, K nr. 240,2, (7.0b. ryc, 20), publikowany już w .\lh. Zab. II, tab L XXXIX 42) mylnie jako pałąk naczynia. P07.atclll w h. Królestwie Polskiem np. w Szadku, pow. kaliski (Wiad, AI'ch. VII, str. 128), na Śląsku, Iertins: \Vegweiser. ryc, 155, 211), w lladen.ii i \\'YI'tembergji (SchUlnacher: Bcitragc Prh. Ztschr, VIII, str, 140), nad środkowym Renem (PI'h. Ztschr.

XI-XII, str, 164, ryc. 14, nr, 1) Hl!, 2) gl', XII 7 inw. 19at: 207, znal. razem z ceramiką grafitowaną inkrustowaną. ") H. l, 229 (Dział Przedh,).

4) hat. 1908: 1153, grób XXVI. nieco więcc,j skośne.

5) Światowit IV, str. 47, ryc. :a, to sarno Kostrzewski: \Vielkopolska II, ryc, at:J. 6) gr. X 1 kat. 19'26: 739. Inne zob. np. Voss: I. c. Stl'. HI1, ryc. 59, 64. Schumachcl': Die Hallstattkultur (Prh. Ztschr. XII, str. 169, ryc. lU) na naczyniach typu Mehren, także tom VIII, str, 140. Pndsct: L c. tab!. III 4. Gottwald: Piedhist. naJezy Urcic, tab!. 19, 20 itl!, 7) l\....)'mieniam najważn.: Undspt: Das f'l'ste \uftrctcrl des Eisens 18::>2, str. a3. - Tischler: Ostpr. Grahhiigel III 1891, str. 4.....: Voss: Keramische Stilarten, ZtSChl'. f. Ethn. 19(X, str, 161. - Kostrzewski: Przyczynki (Przeg!. Arch, I, zesz, 3-4, str. 134). GeHisse mit Riidchcn

Powyższy artykuł jest częścią publikacji Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1933 R.11 Nr2/3 dostępnej w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku. Właścicielem praw jest Wydawnictwo Miejskie w Poznaniu.
Do góry