KRONIKA IIASTA POZNANIAi krótsze, umieszczone w nieco bliższych odstępach luh gęscleJ obok siebie, zależnie od przedmiotu, którpn zostały wykonane, Imitacja ornamentu sznurowego zachodzi także na naszem cmentarzysku i to na wazie z grohu 111 2 (ryc. 1Ua). Brózdę oddzielającą tu szyjkę od brzuśca obejmują dwie równoległe, przypominające odcisk cienkiego sznurka linje 1.. delikatnych, krótkich, gęsto obok siebie umieszczonych. skośnTch kreseczek, wykonanych bardzo starannie. \\' kilku miejsrach widzimy skrzywienie się linij i wyprostowanie się - ich nanowo (zob. r'('. 16a-b). Podwajania się linij, przez przechodzenie jednej nad drugą, jednakże stwierdzić nie można z całą pewnością, miejsra bowiem, w któryrh to zdawałoby się zachodzić, są uszkodzone i sklejone. GdTby nawet fakt ten zachodził, to nie świadczyłby on o posługiwaniu się kółkiem zębatem, jak to twierdzili inni badacze przy podobnie zdobionyrh naczyniach 1). Zdarzyć się to może również dobrze prz' wykonaniu ornamentu tego skośnie karbowanym przedmiotem. I t'lko w ten spo.-;óh, zdaniem moim, powstał ornament na wazie naszej, jak również ten na naczyniarh, opisanych w cytowan'ch powyżej pracarh (zob. przypisek 1).

Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1933 R.11 Nr2/3

Czas czytania: ok. 2 min.

Na naczpliu z Głównej odciśnięto, jeszcze w wilgotnej glinie, delikatnie karbowany przedmiot, prawdopodobnie bransoletę lub naszyjnik, wykonany z cienkiego, czworograniastego drutu metalowego, silnie skręcanego dookoła swej osi. Za pasługiwaniem się tak skonstruowanem narzędziem przemawiają zwężające się ku wnętrzu zagłębienia poszczególnych odcisków, co zwłaszcza dobrze w-stępuje na negatywie ornamentu (ryc. 16b). Tam wyraźnie widzimy zwężające się ku górze, ostre grzbiety karbów. Delikatne kreseczki ornamentu wskazują na cienkość drutu naszyjnika, ostrość zaś grzbietów odcisków (na negatywie) mówi a czworograniastym drucie, a gęstość kreseczek świadczy o silnem skręceniu drutu doakała swej osi. Na

1) Kostrzewski: l\Iannus XIII, zesz, 1-2. ks, Lęga: Pr7.yczynki, sIr, 15 itd.

Powyższy artykuł jest częścią publikacji Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1933 R.11 Nr2/3 dostępnej w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku. Właścicielem praw jest Wydawnictwo Miejskie w Poznaniu.
Do góry