KRONIKA MIASTA POZNANIA

Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1933 R.11 Nr2/3

Czas czytania: ok. 4 min.

Z kultury malowanej, spotykane zarówno w głównem tery torjum tejże kultury jak i w \Vielkopolsce l). O I' Ił a Hl e n t p a z n o k c i o w' n a c a ł e j p o w i e ł' z - c h n i n a c z y n i a jest naogół rzadkością. Stosunkowo dość często i wrześnie (IV!V okI'. hronzu) spotykamy go w tej fonnie \\' Wielkopolsre 2), na Śląsku, w Nowej lVIorchji 3), częściej jednakże w późniejsz'ch okresach kultury łużyckiej ł). Zdo!Ji on niet'lko hrzusiec naczrnia, lec7. także talel'ze glillianC' (zwykle z jednej strony'), zewnętrzną stl'OnQ mi.,; ") luh cl.arek 7), pOklTW' naczYI} 8) itd.

1) lip. Poniec, pO\\". gostyiIski II. G. 2HR, Chuj 110, pow. l'awicki (Blume:Kat. str. ;)0. tahl. 10. nr, :360, ta sama także Kostrzewski: \ViclkopoIska II, ryc. 321) itd. 2) np, ł'arnowo, pow, poznałiski (:\Iannus IV, tahl. X 27), \Vicrzchocin, pow, szamotulski, I11J kubku 7. uchem (Dział f'rzPIlh,), \Vilanówicc, l10W. chodzieski na kubku uchatym (Mannus V, tabl. XXVIIł), MiI;dzycllód na kubku z 1 uchem (kat. 1900:243), Laski. pow. kępiriski.

") Schumann-l\Iicck,: Odel'hel'g-Bralitz, tab!. i!-.:! nr. 1(52, str, 73.

ł) np, Środa (Album Zah, III, tahl. XL \'1 22 ) IW kubku bez uch, Nadzieje\\'o, PO\\', śrprłzki (llluIlle: ł\at. tahl. 9, nr. 9n2 i A/hum Zah. II, tah!. XXVII 8, XXXI 6, Uieganowo-Turck. pow, średzki (kat. 19:!:!:21-7), Mechlin, pow. śl'cmski na kubkach i na czarce w kształcie odcinka kuli z zagiętym do wnętr'za, poziomym hl'zegiem, zdohionym rożkami (kat. 1932: 2(6), Grah - Bohaków, pow, jat'ociilski (Dział Przedhist.), Kąty, pow. kościailski (Światowi t łV, str. 48, ryc. 40. 41), Urachlin, pow. śmigicIski, Przemęt, pow, wolsztYliski (kat. 1932: 181). Laski, pow. kępillski (I. c. I'YC. 1, 111'. :3), Oborniki (kat. 19:ili: 508), Wróh!('wo, pow, szamotuiski, kubek o dwóch uchach, Drawsko, pow. czarnkow ski, gr. XXI (kat. 19:31 : 4RO, 551, itrl.), Janówiec, pow. żniiIski (1901:221) itd, Poza \Vielkopolsk1l, np. w h. Królcstwie Polskiem: Okalew, pow. wieluilski. gT. VIII". kat. 1926: 735, Łupice, pow, słupecki (T, P. l'\. inw. Hj2: 82) dalej w ok. Butzow, w pow. \VesthavelIand na kuhku bez uch (Nachrichten Oher deutsche Altel'tulrIsfulHle 1903, zesz, l, str. 8, ryc, n); \\' Czechosłowacji także na kuhku hez uch w Pohorze na clllent. ciałop. typu platenickiego (Pic: I. c.' tahl. XLVII 12) itr!. 5) na licznych cl1lent. późnej kultury luż. w \Vielkopolscc np, Chojno, Bienwtki, !\'arlziejp\\o, l;orszc\\'ice, H1thin. nl'zollek itd ") np. Laski, w pow. kępiiiskim (Ćwirko-(;or1ycki pl K1ll'piilska: I. c. ryc. 1 3).

7) wspolllniana już wyże.i cz:łl'ka kat. 1m2: 2Uli.

") np. ChojlJo. w PO\\. l'awickim (Hlullle Kat. tabl. 20, III'. 2570, str'. 134).

Cmelltarzrsko w GłówIlej, wśród 42 calreh, czt;>śdowo zrekonstruowanrch nacz'i1 i wielu skorup, dostarczyło tylko 1 kubek, pokr'ty na całej powierzchni trm ornamentem (z gr. III 7, ryc. 15), Należy on wpólnie ze sw'm ze.;;połem do późnego Oki>. halsztackiego (H. D.). SposÓb zdohienia naczyń paznokciami wzgI. palcami jest prastarr. ZIIamy go już w ceramice kultury wielkopolskiej 1) i w kulturze ceramiki sZllurowej 2). W tych czasach jedllakże, jak rówllieź później zn:lr:zniej \\. I\UIturze grohń\'v skrz'nkowych, zdobi si ornamentem trm trlko listwy, oznacza się granice szyjki itp. O l' n a m e n t k r z ' żar ó w n o r a m i e. II II e g o zachodzi na cmelltarz'sku w Głównej raz t'lko i to lIa wewnętrznej stronie dna miseczki z gr. I 7 (ryc. 7). Krzyżują si tu pod prost'm kątem dwa plytkie, 4 lUm szerokie żłohki, sięgające do ścian naczynia. Podohllie zdohione jest dno mis', zresztą całkiem analogiczllej do tej z gr. I, pochodzącej z LechIina, w pow. wągrówiel'kim 3), illnej z Lasków, w pow. kępińskim 4), z Zakrzewa a), W pOW. szamotuIskim, z Leśn. Prze męt, w pOW. wolszt'ńskim (kat. 1932:126, 180, 191)) itd" które razem z towarzrszącemi im zah,tkal11i należą częściowo także do późnego okI'. halsztackiego, Poza \Vielkopolską spotykamy motyw ten czsto zarówllo w osadach jak na cmentarzyskach dolno-łużTkich 6), w Brande"hurgji 7), na Śląsku, Pomorzu itd. Kultury grohów ohwarowaH'ch") i skrzynkow'ch II) zapożyczyl go z kultur' lużyckiej.

1) "I'. z osad WP \\'iól'ku i \V Lasku-Luhoniu, \V pow. poznańskim (Dział Przedhist.). 2) np. Iłudki, pow, ohornicki (kat. 19:30: 1Hli).

3) W prywatrwl!l lwsiadafliu p. Banacha, Pozllall-Rolacz, ulica Mazowiecka 1li, 4) Cwirko-Godycki et I\al'piilSka- Ornclllentation, I'YC. 2, nr, G.

a) ZbiOl'y T. P. N, nr. 118. ") np. :\il'llel'laus. l\IiUeiI. ł, str. 118, II str. 8j, tailI. li.

7) l'rh. Zpitschl'ift IV, str, 272, miejsce 4, tahl. 24 1 i str. 30G.

B) HP, Golęcin, pow. poznański, gr. 50 (kat. 1912:74G), l\ostl'ZC\Vski; Golęcin str. liII). !I) np, AHtonil'wiczowa: Groby \V ohslH\\'ie kam, (Udb, z Świato

Powyższy artykuł jest częścią publikacji Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1933 R.11 Nr2/3 dostępnej w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku. Właścicielem praw jest Wydawnictwo Miejskie w Poznaniu.
Do góry