CIETAHZYSKO TYPU UTZYCKIEGOnic kim 1), kuhek uchaty z Dechsel, pow. Landsherg 2), zdobiony prócz tego także tzw. imitacją ornamentu sznurowego. Wyjątkowo pokrywa motyw ten cał' brzusiec nacz'nia, jak np. na l1aczrniu z V/Ttemhergji 3), czasami zdolJi tylko szyjkę ), jednę stronę talerza glinianego") itd. I\:ształt nacz'11 z Glównej i również szczegół- u przytoczonych analogij wskazują na późne fazy okresu halsztackiego. Z póiniejszTh jeszcze czasów i to z końcowych okresów prehistOl'ji znal1l- mot'w ten zdohiąc' całą powierzchnię naczyil np. w Wielkopolsce, z pow. nowotonl'skiego 6). Dość star'm mot'wem zdohnicz'm i ul ubionyn w kulturze lużyckiej jest także tzw. facetowanie powierzc h n i n a c z y ń. Są to poziome, dość szerokie żłohki, pokrywające przeważnie górną część hrzuśca, zdobię brzegi mis, sz'jkę lub nóżkę puharów glinianych, Jak ornament ten powstał i skąd w'szedł powiedzieć uie możlla. Wiemy natomiast, że jego centrum znajduje się na Doln'eh Łużycaeh ,), ku zachodowi sięga do Niemiec zachodnich, lecz i tam początku jego szukać nie należy. Ku wschodowi rozchodzi się daleko. W Muzeum w Moskwie znajduje się gliniana czara na wysokiej nóżce z facetowanrm hrzuścem (z Phaskau), w Leningradzie zaś złote naczynie, pochodząl'e z S'herji, kształtem podoJme do llaszych łużrckich z cylindryczną sz'jkę i facetowan m brzuścem. F'acetowanie powierzchni Ilacz'nia spotykamy już w IV okI'. hronzu 8), a nawet już na przełomie okI'. nI/IV 9). We

Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1933 R.11 Nr2/3

Czas czytania: ok. 2 min.

1) B1u"w: hatalog str. 95, tab!. H, 111'. H70 2) Voss: I. c. str. 1H9, ryc. 57, M) Behl'ens: Bronzezcit Siiddeutschlands, tabl. XIV'.

4) III', Undsct: I. c, tabl. III 7, ") III', Pic: I. c, tab I. XXII "4 na cment. tYlJU śląski{)go Ienik.

") Ja"tr'zębsko Stare i ;\owy Tomyśl (Blunlf: Katalog tab!. 20, nr, 2045, str. 120, lir, 20:37-43, ') (,otze: Bur-g (PI'h. Ztschr, IV, str. 339, przyp.l).

8) np. z cfIlent. IV/V akr, bronzu w \Yilanówcu, w pow, chodzieskim (t\lannus V tabl. XXVI6), lIa misie ze Śląska (SchI. VOI'Z, 1'\. F, VIII tah!. II"), dalej 7. TrepJin-Stadtberg, pow, Lebus (GOt7.c: Lebus str. Ii;),

Powyższy artykuł jest częścią publikacji Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1933 R.11 Nr2/3 dostępnej w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku. Właścicielem praw jest Wydawnictwo Miejskie w Poznaniu.
Do góry