Z DZIEW"V HANDLU I I{UPIECTWA POZNAN'SI\IEGO (1793-1815)

Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1933 R.11 Nr2/3

Czas czytania: ok. 4 min.

wania. ich przy :-poJ"Ządzaniu lekarstw także do celów gospodarezych i technicznych :-;łużą, wymienia tablica A pOlliżej zamieszczona. 3) \Vszelkie inne w tej talJeli niewymienione surowe śradki lel'znicze mogą oni tylko en gro:-; sprzedawać i to nie niżej jednego funta, natomiast artykuły pod literą B podane tylkO' do 1/ 2 funta, a wyszczególnione pod Iitrą C jeszcze w mniejszych ilościach, tylkO' do jednej uncji, wolno im oddawać. Biały arszenik (kwas arszenikowy) nie walno im sprzedawać mniej jak 10 funtów, zaś trójsiarczanek arsenu (Ra uschgelb-Operment) i actan ołowiu nie mniej jak po 2 funty. -ł.) Co dotyczy przechowania i Rprzedaży trucizn, to podlegają kupcy i drogerzyści tym samym przepisom, co aptekarze i nakazy, jakie co do tego wydane zostały w rozporządzeniu z dnia 10 grudnia 1800 r. winni dokładnie spełniać. 5) Wszelkie inne medical1lenta chemica jako też praeparata, czy one ołJjęte są naszą farmakopeą czy nie, kupcom prowadzić nie wolno i wszelki handel niemi tak en gros jak i en detail jest im zakazany. Nie wolno im zatem sprzedawać trucizny na myszy (Mausepillen) oraz innych śro,dków zabójczych dla rohactwa, niemniej surowych towarów lekarskich, (któremi handel zresztą jest im dozwolony), o ile są sproszkowane. 6) Kupcy i drogerzyści, którzy prowadzą surowe towary lekarskie i trucizny, gdy składnice ich z okazji wizytacji aptek fi7:yk miejscowy luh kto inny, do tego upoważniony, z przyhranym deputatem magistratu rewiduje tak pod względem dobroci towarów aptecznych, których sprzedaż im dozwoloną zastała, jako też z powodu jak najstarallniejszego przechowania i przezOl'llej sprzedaży trucizn, są obowiązani djety wizytatorów opłacić, lecz tylko za jeden dziei}; jeżeli wizytacja dla nieporządków więcej czasu wymagała. wtedy płacą odpowiednio więcej. 7) Jeżelihy, pomimo dokładnie określonych przepisów, pomięd7Y aptekarzem a kupcem lub drogerzystą tego Ramego miasta przyszło do sporu, to, zbadanie jego należy do władzy medycynalnej; jeżeli jednak spór nie da się na dobrej drodze załatwić, w tym razie ma kompetentne I{olegjum -:\ledycynalne wspólnie z Kamerą prowincjonalną się porozumieć, a gdyby tewładze nie miały się zgodzić, wtedy każda z nich ",hilla swej przełożonej wladzy zdać :,:prawozdanie, ah Generalne DT<Jktorjum w Berlinie wspólnie z \Vydziałem l\IedTznym mogło spra wę rozstrzygnąć. 8) Jżeli kupiec łuL drogerzysta w zachowaniu przepisów w'mienionych pod nr. 4 i (j zawinił, to pozostaje przy rozstrzygnięciu władzy llledycynałnej, jednakże winna o tem zawiadomir- Kamerę odnośnej prowincji, ażeby ta, na podstawie rzeczowej znajomości władzy medTplalnej oparty wyrok jak należ' wykonać mogła. 9) Jeżełi kupiec lub drogerzysta wbrew przepisom pod nr. 1. 2. 3. i 5. działał, to pOdlega karze od 5 do 20 talarów na rzecz kasy uLogich miasta, w którem jest osiedlony. \V przekonaniu -- powiada nakoniec regułamin - że rozporządzenia powyższe zapohiegną w przyszłości wszelkim dotychczasowym rozterkom pomiędzy aptekarzami a kupeami i drogerzystami, nakazuje się wszystkim !(ról. Kamerom i Steuerratom, również Collegio Medico & Sanitatis w Poznaniu jako też prowincjonalnym władzOlll 11ledT-lJaln Ill, ah je ściśle zastosowały, a winowajcom wskazywały na c)owiązują.ee ich przepisy regulaminu. Odnośnie do nr. 2 i 3 podaje jeszcze Regulamin pod literą A wykaz towarów lekarskich, które kupcy i dwgerzyści mogą :,.,przedawać tal{ en gros jako też en detail: A!Ull1ell crudul1l. A. romanum. Antimonium crudum.

A:,.phaltum. Baccae JUl,iperi. B. Lauri. B. l\Iyrtillorum :,:icc.

Uezetta. Bisllluthum. Bolus alba. B. annella. B. rubra. Boł'ax Braunstein. Caeao. Cardamomum. Caricae. Caryophyłli. Cas!-oia. Cinnamomea. Cera alLa. C. citrina. Ceł'ussa indus.

(Schieferweis) Cillnamomum. Cineres clavelatti. Cillllaharis CoeciolleHa. CoHa pi.,cium. Colophonium. Cornu cervi raspatum.

Cortex Aurantiorum. CitrL C. Granatorum, Costus albus. Crocus. Cubehae. Flor Carthami. F. Cassiae. F. viridis aeri5. FCllia Lauri, Fructus Aurant. recentes. F. A. immat. siec. F. Cerasol'.

siec. F. Citri recentes. F. Cynosbati sicc. Gallae turcicae. Glacies Marian. Grana Chermes. Gummi arabicum. G. Benzoes. G. Copal. G. Laccae in Laculis. G. L. in granis. G. L. in tabulis. G. la

:,;,tichis. G. Olibani. G. Sandaracae. G. Sanguinis dracon. G. Tragacanthae. Herba Arthemisiae. II. Basilil'i. H. Equiseti major. H. E. minOI'. I-I. Majoranae. H. Origan cretic. H. Salviae. H. Saturegae. H. Thymi. Lapis Haemates. L. Pumicis. Lignum Campechellse. L. Santalum l'ubl'. LithargTum. Maces. l\-lel alhum. iU. commune. l\linium. Nitrum. Nuces mosl'hatae. Oleum Lini. O. Nucum. O. Olivarum. O. Papaveris. O. Terehinthinae.

Ossa Sepiae. Piper album. P. hispaninull. P. longum. P. nigrum.

Pix alba. P. nigra. Radix Alkannae. R. Curcumae. R. Galangao.

R. Hubiae tinctQr. R. Zedoariae. R. Zingiheris. Resina elastica.

R. Pinio Sol ammoniacum. Sapo hispanic. S. venetus. Semen Ammomi. S. Anisi stellat. S. A. vulgar. S. Carvi. S. Coriandri.

S. Cmllini. S. Erucae. S. Foeniculi. S. Lini. S. Psy liii. S. Sinapi.

Sevum. Soda hispan. S. hungarica. Succinum. Succus CitrL Sulphur citrinum. Tartarus l'l'udus. Terebinth cornmune. T. venet. Vitriolum cornmune. V. Cupri. VaniIIe. Viride aeris. Zinnnll.

B. \Vykaz towarów lekarskkh, których kupcom i drogerzy.stom nie wolno sprzedawać niżej pół funta: Acidum Salis. Aqua fOirtis. Balsam pel'UV. Castoreul1l. Mercurius praecip. ruber. l. pr. vivus. Oleum Bergarnottae. O. de Cedro. O. Jasmini. O. Lavendulae. Onicini. O. Vitrioli. Opium.

Opobalsamum. Radix Ipecacuanhae. Sal SUl'cini.

C. W)'kaz towarów lekarskich, których kupl'om i dł"Ogerzystom t'lko do jednej uncji sprzedawać wolno: Ambra gITS. Balsam de i\IeCl'a MOSl'hus. Oleum ess. Cajaputi. O. Caryophyllor. O. Cinnamomi. O. Lign. Rho\dii. O. Macis. O. Mentllae pipeł'it. O. Neroli. O. Nu("um moschat. O. Origan cretic. O. Rosarurn. O, epr. Nucistae.

Dawali "ię we znaki kupcom poznańskim szynkarze i restauratorzy, którzy, ohok piwa lub wódki, prowadzili handel przemYl'aną tabaką do zażywania i palenia ze szkodą dla zawodowego\ kupiectwa, więc na zebraniu brackiem 9 października 1802 r. twhwaliIi konfratrzy zanieść przeciw temu przez syndyka skargę do magistratu (158). Z jakim skutkipm, Protokólarz nie wspomina.

Powyższy artykuł jest częścią publikacji Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1933 R.11 Nr2/3 dostępnej w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku. Właścicielem praw jest Wydawnictwo Miejskie w Poznaniu.
Do góry