KRONIKA MIASTA POZNANIA

Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1933 R.11 Nr2/3

Czas czytania: ok. 2 min.

Jakoż re!'kryptem Naddyrekcji Ceł w Berlinie z dnia 22 stycznia 1800 r., przesłanym Dyrekcji Ceł w Poznaniu, prośba Bractwa o, przyznanie 7 1 ".!,tlio za "leccage" zostala odmownie zalatwioną. Nie chcieli dać za wygraną konfratrzy, obecni !la zebraniu brackiem 1 lutego i postanowili udać się jeszcze da ministra fillansów z prośhą i przedstawieniem, że reskrypt niezmierną wył'ządza szkodę kupiectwu poznańskiemu, a wypracowanie wywodu powierz'ć doradcy prawnemu Bractwa. (134) Jaki hył dalszy przebieg sprawy o bonifikatę przy oleJeniu win za Prus Południowych, Protokólarz z tych czasów bliższych wiadomości nie podaje. Alp, jak wiadomo, rzą,d pruski do ulg nie był skory, to też zapewne zabiegi starszych Bractwa I(upieckiego hyły daremne, dając jedynie wystąpieniem swojem JlOIWY dowód troski o dohro współbraci.

Oddawna, jak wiadomo, toczyły się pomiędzy aptekarzami a kupcami kolonjalnymi i drogerzystami spory o sprzedaż różn ch towarów lekarskich. Tak by lo i w tym czasie, więc., aby sporom pomiędzy nimi zapobiec, ukazal się !la rozkaz króla \\ roku 1802 de dato Berlin 19 stycznia regulamin, określający dokładni.'! towary aptekarskie, których sprzedaż dozwala się kupcom i drogcrzvstom 54). Nadto stanowił regulamin szereg przepisów, dotyczę,cych ich spr7edaży, mianowicie: 1) Każdemu zawodowemu (recipirt) kupcowi i dogerzyście wolno w granicach, niżej opisanych, porów no (cumulative) z aptekarzami prowadzić handel wszelkiemi, tak .krajowemi jak zagraniczncmi, surowemi towarami lekarskiemi, których sprzedaż już temz w handlach się pmktykuje lub w przyszłości odhywać się hędzio mogła. Także wo,lno im sprzedawać wszelkie płody i produl<ta fabrykowane, których do sporządzania lekar!'tw się używa. 2) Artykuły aptekarskie, których sprzedaż dozwoloną, jest kupcom i drogerzystom i to en gros i en detaiJ, bo oprócz uży

54) Sammlung dcl' Edicte, Mandate, Verordnungen d. J. lS02 str, 750-758.

Powyższy artykuł jest częścią publikacji Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1933 R.11 Nr2/3 dostępnej w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku. Właścicielem praw jest Wydawnictwo Miejskie w Poznaniu.
Do góry