Z DZIEJOW HA:\DLU I !\GPIECT\VA POZ:\I.\NSKIEGO (1793-1815)

Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1933 R.11 Nr2/3

Czas czytania: ok. 4 min.

nośny gatunek tahaki ui !'kładnicy otrzymał i dokładnie stosować "ię do cennika, jaki mu będzie dostarczony. 5) Jeżeli jakOj sprzedawca powinien ze składnicy nie inaczej jak należycie opatrzone pieczęcią lub stemplem gatunki thaki J)rzyjmować, tak samo jet jego obowiązkiem w razie rozdzielał1ia paczki na mniejsze opatrzyć je powierzoną sobie pieczątką pod karą pięciu talarów za każdy raz, koro mu hędzie udowodnionem, że sprzedał tabakę hez pieczęci. 6) Przy sprzedaży publiezności hędzie uważał na to, żehy tahaka tyle ważyła jak ją otrzymał ze składnicy, mianowicie IH"ZY rozdzielaniu na mniejsze ilości sprawiedliwie odważy, inaczej hezwzględnie czeka go kara. Równie może się spodziewać ukarania, gdyby sam tahakę zwilżał lub w takiem miej:,;cu przechowywał, gdziehy nadmierną wilgocią naciągła. 7) Jako sprzedawca tahaki nie tylko sam winien poddać się bez oporu poszukiwaniom i kontroli uprawniO\nych do tego królewskich urzędników tahacznych lub celnych, ale jest jego ohowiązidem kontrahaml7ie wszelkiemi sposohami przeciwdziałać i donieść urzędom. coby o niej wiedział, także wszelkim rozporządzeniom, jakiehy go doszły, czy od zarządu Generalnej Administracji Tahacznej, czy też od Dyrekcji Prowincjonalnej, a- handlu tytoniowego dotyczyły, winien być pOt5łu:,;znym. Oprócz powyższych rozporządzell. i przepisów, dotyczących sprzeda.ży wyrohów tabacznych Generalnej Administracji Tahacznej zasługują jeszcze na wyszczególnienie następujące: IHohy od kogo innego tahaki nabył, a nie od upoważni onego,do sprzedaży kupca, tpn opród konfiskaty zapłaci gotówką pięć talarów za każdy funt. .J eżeli handel ohnośny wogóle jest zakazany - powiada edykt - tOl szczególniej dotyczy to towarów tahacznych i kogo na nim przydybią, ten za karę oprócz konfiskaty całego zapa!:'u, jaki ma, zapłaci osohno za każdy funt 10 talarów lub podlega odpowiedniej karze ciele:,;nej; tej samej karze podpada, czyby to hył żyd czy chrześcijanin, kto od domokrążcy towar tabaczn zakupi.

2'

Ponieważ Administracja Tabaczna wszelkie swe wyroby sprzedaje w opakowaniu zamkniętem i opatrzone pi'l'Zęci1! na .laku lub stemplem z orłem pruskim i wkoło napisem: Królewska Pruska Generalna Adminhotracja Tahaczna (K6nigliche Pl'eussis( he General- Tabacks-Administration), dlatego ten, u którego znajdą się wyroby tabaczne bez takiej pieczęci lnb stempla, b<;,dzie karany konfiskatą i pięciu talarami grzrwny za każd' funt. Ten zaś, ktÓITby się odważ'ł opakowanie, pieczęć, stempel itp. znaki naśladolwać, zapłaci kary 50 tal. gotówką, z czego połowa pl'z'padnie denuncjantowi. lub poniesie odpowiednią karę cieiesną. Podwójnej karze podlegaj ci, ł;:tó]'z' je za granicą dadzą zrobić, ahy je do kraju przenieść lub pod naladowanemi znakami zagraniczne fabrykaty do kraju wprowadzą. Przrbywającym z zagranicy podróżnym PQz\ala się przewieźć z sobą nie więcej, jak jeden funt napoezętej tahaki do palenia luh zażywania. Uehr mieli więcej z sobą, winni odesłać zpowrotem alho za opłatą jednego talara za każdy funt dać do ostemplowania. Jeżeliby kto zataił, że PO\:,;iada ta.bakę luh nie podał rzetelnie, ile jej posiada, a tOI się \\Tdalo, to cały znaleziony przy rewizji zapas podlega konfiskacie, nadto karze 10 talarów gotówką za każdy funt. Mieszkal1cy tutejsi, którzy przywykli do zagranicznreh faIJr'katów, mogą je nadal dla siebie sprolwadzać, jednakże przedtem, zanim tabakę zapiszą, winni postarać się o pozwolenie od Generalnej Administracji lub od Dyrekcji Prowincjonalnej i tabaka pod tej adresem winna być prz'słaną, po odważeniu ostf'mplowaną i za każd' funt jednym talarem opłaco,ną. \Vsz'scy, którzy dla własnej potrzeby mają. jeszcze jaki zapas tabaki. winni o tem najpóźniej do 30 września r. h. Prowincjonalną DTekcję swej miej!'>cowości albo najbliższą składnieę Administracji Tabacznej uwiadomić i dać do ostemplowania.

I{to takif'g'o uwiadomienia zaniedba, hędzie musiał winę sobie przypisać, gdyby po upływie tego terminu tahaka nieostemplowana w jego domu się zllalazła i on z tego powodu do kary 10 tal. za funt był pociągnięty.

Dotychczasowi właściciele fahryk jako też kupc,\ w,\Tolbów tahacznych, jeżeli mają jeszcze zapasy liści tytoniowych lub gotowych wyrobów tabacznych, winni je przed 1 październikiem poda.ć, a gdyby na oddanie tych zapasów GeI,eralnej Administracji do zgody nie doszło, wolnO' im je wysłać za granicę za paszpowtem eksportowym, który bezpłatnie wydany im będzie. Wobec takiego rozporządzenia zehrani 22 wrześllia kOIlfł'atrzy postallowiI.i, aby zapasy swoje według cpn fakturowych bezzwłocznie za zapłatą gotówkową odstawić, jednakże z tym wm'unkiem, że za poniesione koszta frachtu i da, a także jako prowizję od kapitału, ulokowanego w handlu wyrobami tahv('znemi otrzymają nadto wynagrOidzenie w wysokości 10%. (76) Czy i jak przyjęła Administracja Taha,'zna pl'Op07,V("j DraL!\ya Kupieckiego, w Protokólarzu śladu niema, tak samo nie wiadomo jaki rezultat dały wydane akcje. Tymczasem Aelmill,istracja Tahaczna widocznie znaczniej:;,zych korzyśei nie musiała olIrzucać, bo jak głosi puhlicandum de dato lIi czerwca 1798, przesłane Bractwu Kupieckiemu oid magistratu, handel wyrohami tahacznemi znów jak dawniej został wolny za zwykłą opłatą da. (96) Tak przedstawia się w krótkim zarysie cały przehieg wkrzeszonego za panowania Fr. \Vilhelma II. monopolu tahacznego w Prusach 49).

Pomimo tylu różnorodnych czynnoscł, nie pominęły zarządy Bractwa żadnej wydatniejszej sposohności, aby nie przysporzyć mu jakich korzyści. I teraz, gdy po śmierci Fryderyka Wilhelma. II. Ilastępcą po nim został Fryderyk Wilhelm III., starszy Bractwa i przewodniczący wydziału Helling przedkłada zebranym na posiedzeniu 15 grudnia 1797 r., czy nie hyłoby ohowiązkiem wy..,łać do Berlina deputacji z kondolencją i z życzeniami nowemu monarsze,. a zarazem w imieniu kupiectwa polecić handel poznai-łski jego łasce królewskiej. Zehrani uznali wniosek za słuszny i chwalehny, jeduakże dla smutnego danu kasy, (chociaż taka ceremonja hyłaby nie

49) Szczegóły p. Edicte, Patent e, Iandate, Hesc,'ipte uml IIaupt.

vHordnungen im Jahre 17m strony 1307, 13H l od str. 1:12H-13,iU oraz w następnym !'Oczniku str'. 152G-1:J30, .

Powyższy artykuł jest częścią publikacji Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1933 R.11 Nr2/3 dostępnej w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku. Właścicielem praw jest Wydawnictwo Miejskie w Poznaniu.
Do góry