KRONIKA MIASTA POZNANIAmiały hyć do tego przymuszOlne; otateczJlie właściciele ich mieli hyć spłaceni, Także krajowi łlOUOWCY liścia tytoniowego winni za słuszną opłatą cały swój sprzęt oddawać wyłącznie Generalnej Admini!'traeji; sprzedaż komu im,emu, czy to w kraju czy też za granicę,. zakazuje się pod konfiskatą oraz uiszczeniem 10 tal. grzywny za każdy funt albo temu odpowiednią karą ci('leną. - Handel detaliczny wyrobami Administracji Tahacznej pozostawia się kupcam, lecz ten, któryby chciał go prowadzić, obowiązany jest wpierw zgłosić się do dyrekeji prowincjonalnej !:owego miasta z prośbą o udzielenie mu upoważnienia do slJrzedaży wyrohów Administracji Tabacznej. OtnY1Eawszy upoważnienie, winien pod przysięgą zohow.iązać się, że zawierzonego mu stempla strzedz będzie i przedłożonyeh mu warunków !',przedaży dotrzyma, mianowicie: 1) Wszelkie gatunki tahaki, jakie sprzedawać zamyśla, zohowiązuje się brać tylko ze składnicy, która mu hędzie wskazaną, a nie z żadnej innej, płacąc je gotówką i to :J4 kurantem, a % monetą zdawkową.. 2) Pod karą 500 talarów i utratą sprzedaży nie poważy się publiczności sprzedawać ani na składzie utrzymywać innych wyrobów tylko te, które należycie opatrzone są pieczęcią, wyciśniętą na laku luh stemplem Królewskiej Gelleralnej Administracji Tabacznej. Z tych powodów winien pilnie haczyć na to. ahy dostarczane mu ze składnicy wyroby tabaczne hyły należycie lakowane lub stemplowane. 3) Nie będzie mieszał jednych gatunków tabaki z drugiemi, lecz zohowiązuje się sprzedawać je hez zmiany lub mieszania, tak jak ze składnicy otrzymał, ani też na uniewinnienie swoje nie hędzie podawał, że to stało się z winy jego ludzi, pod karą konfiskaty tahaki i 10 talarów, o ileby ilość nie wynosiła więcej jak jeden funt; przy większej ilości zapłaci za każdy funt 10 tal., a w razie uznania może nawet hyć ukarany utratą handlowania tabaką wogóle. 4) Pod tą samą karą zohowiązuje się ustanowionej ceny nie podwyższać, lecz sprzedawać w tej samej reuie, w jakiej od

Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1933 R.11 Nr2/3

Czas czytania: ok. 2 min.

Powyższy artykuł jest częścią publikacji Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1933 R.11 Nr2/3 dostępnej w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku. Właścicielem praw jest Wydawnictwo Miejskie w Poznaniu.
Do góry