KHONIKA MIASTA POZANIA

Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1933 R.11 Nr2/3

Czas czytania: ok. 3 min.

Jeżeli" il;cej osób, niezawodow) ch kupców, w'"'pólnip sohie wiuo sprowadzą i żaduej stąd uie ciągną korzyści handlowej, to jest im to dozwoloIlem, ale, jeżeli sprowadzone wilio z kilku beczek lub antałków sil; sldada, to list fl'achtowy willi en być w'stawiOll' na każdą heczkc;' lub alltałek osobilO z podaniem IIazwiska jego odbioro. 47 ).

Hozporządzelliem rządowem z dnia 18 siel'puia 1797 r. podobniB jak w illllych prowincjach pallstwa, mialo b'Ć' także w Prusach Poludnio\V'('h zaprowadzonellI plomhowanie wszelJdch pOlSyłek towarowTh przez urzędy celne 48).

Konfratrzy na zehraniu 12 "rześnia, ll,,"ażając plombowanie wewnątrz kraju za nowe utnldłlienie dla handlu przy wysyłaniu towarów, które zresztą cłu żadnej korzyśri ze sobą nie przplOsi, a kupcom tylko koszta, zmudę i wlręL'zpnie, pustanowili wllieć u rządu o zanie('IJauie tego rozpoIrządzenia. (75) Ale władze pruskie nie hyły skore do ustl;pstw i jak cz'tam- w Protokólarzu (93), w spra.wozdaniu z posip.dzPHia. w dniu 5 czerwca 1798 r., pomimo starall Bractwa, plombowanie w Prusach Poludniow'ch zostało urzędowo zaprowadzone.

KróL \Vyższy Prz:,td Celny lIa Prusy Połuuniowe 7.ażą(lał, ah" kupcy poznallsc- zapłacili zaległą nalpżytość od wagi (\Vagegebiihr) za otrzyma ue śledzie od 1 kwietnia 1793 r. do koill'a maja 1797 r. w kwocie ogól nej 1506 złp. 22 grosze. Wpłział Bractwa 1\:upieddego na takie żądanip pOitanowil na zebraniu dnia 12 września 1797 r. w odpowiedzi zaznaczyć, że śledzie te dawno są pozbyte, więc nie można uwzgll;dnić żądania, które jest spóźlliollem, a potPIlI opłaty o(ł \\Jagi dawniej nigdy nie hyło i kupcy o niej Pł'ZY kalkulacji reny nie wiedzieli. (75)

47) Oryginalny tekst ,'eskryptu podają: Edicte, Mandate, Hes('l'ipte u 11(1 Ilauptn'rordnungen d. .J. 17Ul stl'. !lU!, 48) Plombowanie zasadzalo się na, teru, że olowianp kulki, spla:;;ZCZOlle, z orzplkipl1l wy"ytyrn, pJ'zytwif'rdzano na sznurku do lilie chów, skrzynek itp. na znak. że towar ten jest oclony, podobnie jak dziś jcszczp nadgraniczne ur7.ędy celne przYlepiają karteczki,

Odpowiedź Bractwa widoeznie poskutkowala, 1101, jak notuje Plotokólarz, minister v. Struensee zapatrywania Bractwa I(upieckiego uznal za sluszne i reskryptem z dnia 15 listopada zniósł żądaną przez urząd celny zaległość. (81)

Orl,'dziem królewskiem z dnia 18 czel'\\ ca 1797 r. miał h'ć w calych Prusaeh, tak w dawlI'('h prowilH'jach, jako też na 81ąsku, w Prusach Południowyeh i Nowowschodnkh, z dniem 1 października na 1100\\-0 zaprowadzo,y monopol tahaczny t. zw.

J(rólem;ka Gpneralna Allministracja tallaczna (K6nigliehe GeneraI -Tal Hl(' ks- Ad mi lIi" tra ti o n). Istlliała już dawniej taka Gen. Administracja Tabaczna, lecz skutkiem popełnionydl hlli'dów i nadużyć została przed 10 lat,\' zniesioną, lecz teraz - pisze król w swem orędziu _ gd' pailSh\'o pruskie znacznie zostało powikszone i stosunki z illl,emi krajami znacznym uległy zmianom, widzi potrzebę wznowienia dawniejszej Administracji Tabacznej. tem bardziej, ze przy fahrykacji, jaka się teraz prakt'kuje, coraz wil,'eej O,bcego liscia t'toniowego i wTobó\\' tabacznTh z zagranicy do lIaszego kraju wchodzi i ludność za gorsz' fabrykat drożej płacić musi jak to za dawniejszej Administracji hyło. Funtlusz' do przeprowadzpnia na tak wielkie rozmiary zakrojonego przetbiębiorstwa miały dostarcz'ć 2000 akcyj po 1000 talarów na 1;-) lat, oprol'entowanych po (jolo za gwarancją ł'ządową orędziem z dnia 18 lipca. Główn' zarząd całego przed:,:ięhiorstwa stanowiło pod bezpo::;rednim nadz01'em króla osobne kolegjum w Berlinie, któremu podlegały dyrekcje, ustanowione w głównych miastach prowillcjollaln'cIr: w Bel'linie, MagdeuUl'gu, Szczecinie, Królewcu, 'Vroclawiu, Poznaniu i \Varszawie. Zależne od tych hyły zno.wu w każdej prowincji założone składnit'e zapasów wyro!.1ÓW tabaczn'l'h i magazyny liści tJ-toniow'ch.

Aby jak najprędzej przedsil,'biorstwo uruchomić, ukazał się z dniem 7 sierpnia obszern- ed'kt królewski, którego najdonośniejsze-rozporządzenia stanowił', że wszelkie w kraju istniejące prnvatne fabryki wYl'obów tahacznych i suszarnie przeehotlzą IIa rachune rządu, a, gdyby przystać nie chciały,

Powyższy artykuł jest częścią publikacji Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1933 R.11 Nr2/3 dostępnej w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku. Właścicielem praw jest Wydawnictwo Miejskie w Poznaniu.
Do góry