Z DZIE.JOW HADLU I I\PPIECT\VA POZXAŃSKIEGO (179;3-1815)

Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1933 R.11 Nr2/3

Czas czytania: ok. 2 min.

spodziewamy się. że od tego nowego podatku hędziem' zwolnieni, tern hardziej, że skutkiem ciągłTh niepokojó,,', jakie w kraju panują, handel zupełnie podupadł". (13). 15 października odezwała się znowu Kamera z przedstawieniem, że parafę wszystkie inne pro,wincje już od r. 171i1i płal'ą i na mocy edyktu z dnia lIi kwietnia roku ubiegłego także tutej!>za prowincja podlega obowiązkowi płaceni8; parafy od ksiąg handlowych, którą kupcy, jeżeli chcą uniknąć przykrości, nieodwołalnip w przeciągu 14 dni uiścić winni, tern hardziej, że u!:>tanowiona wysokość należytości od parafy dla tutejszego miasta jest niższa, jak się to zwykle dzieje, ze względu na smutne warunki miejscowe, które dokładnie b'ły hadane i od wyższej władzy uznane za słuszne 35). Wobec takiegu doniesienia na najbJiższem zebraniu dnia 29 października zapytał starszy Bractwa Fr. BielefeId, jak dalej postąpić? Czy kupcy żądaną, opłatę od paraf;.' mają złoż;.'ć. czy też udać się z zażaleniem i prośbą do. ministra v. Hoyma? Zgromadzeni konfratrzy po:;:tanowili co prędzej wysłać petycję do ministra, a I\:ról. Kamerę uwiadomić o tern, co zaszło (14). Jak opiewają, akta brackie, wysłano w tym celu 30 patdziernika petycję do ministra v. Hoyma z pr7.edstawieniem żądania Król. I\:amery i odmownej odpowiedzi, jaką od niej Bractwo otrzymało. Powołując się w petycji na przyrzeczenia ustne i piśmienne, jakie król pruski przy zajęciu Prus Południowych poezynił, mianowicie: "że wszystko przy starem pozotanie i w używaniu dawnych swobód i praw pod żadnym względem nie będziemy pokrzywdzeni", zapewniało Bractwo o swej wierności i uległości rozkazom królewskim, mniema jednakże, że to odezwanie się i !>łuszne powody nie będą mu za złe poCzytywane. "Skoro bowiem Jego Król. Mość - pisze Bractwo w swej petycji - przyrzekł, że nowych podatków ani innych ciężarów, dotąd nam nieznanych, nie nałoży, a żaden kupiee w całej Wielkopolsce za

35) Akten, betreffend die Paraphell-Gelder. Arch, Korp. ser', IV.

nr. 1l.

Powyższy artykuł jest częścią publikacji Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1933 R.11 Nr2/3 dostępnej w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku. Właścicielem praw jest Wydawnictwo Miejskie w Poznaniu.
Do góry