KRONIKA :\'IIASTA POZNANIA

Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1933 R.11 Nr2/3

Czas czytania: ok. 2 min.

A p t e kar z e, prowadzący także artykuły spożywcze: Wosiclio, Stimming, Danielewicz i Tohien mieli płacić po 7 tałarów. B a n k i e r z y: v. l(Jug i Friderici z powodu handłu en gros po 10 tal. Ż e I a ź n i a c y : Kayser, Brauclt i Graetz po 5 tal.

\V łaś c i c i e l e f a b ryk: Helling & Stremler (fabryka sukna) 10 tal., prezydent miasta i wł. fahryki wosku, Wacław Natalis, 5 tal., I(]ug od fahryki skór 5 tal.

K u p c Y h a n d l uj ą c v d r z e w e m: Berger, Mtiller, Buschke, Berlach i Pawłowski (handlował tylko komisowo) po 5 tal.

K u p c y d e t a l i c z n i: Forbes & Com p., Treppmacher oraz Taroni z powodu, że obok handlu prowadzą też kantory wekslarskie, płacą po 10 tal., inni: Ackermanll, Heinrich Helling sen., BielefeId, Schmaellicke, Hellning (wdowa), Gottfried Berger, Jacob Pfeiffer, Kempfi (wdowa), Moliński, Wiśniewski, I\:alkowski, Francke, Jaenicke, Horn & Comp., Stanisław Brandt, Ign. HOil'll, Holcke, Pawłow::5ki, Peter Cuny i Ca::5iu::5 po 5 tal., zaś Peter Stremler (za handel jedwabiem, ::5uknem i futrami) 10 tal. \V i n i a r z e : l\Jichał Pawłowski, Anastazy Szabel ski, Grabowski, Kałuba, Iwanowicz, Tuszyński, Teodor Żupański, Konstanty Żupański, Jerzy Żupański, Karl Au, Willant Ferclinand Berlach, Jerzy Lepory, Dziemowski, Soholewski, Jan Lange, Markwicz, Szymon \Vroniecki, Adam Wroniecki, Ignacy Lopiilski po 5 tal. "'). \V odpowiedzi lla to wezwanie postanowili zebrani na posiedzeniu 7 października konfratrzy, obok innych powodów, przedstawić Kamerze, że "skoro dotychczas zaW::5ze jeszcze nie uważa się nas za prowincję pruską i jak dawniej, jako polscy poddani, cła i inne ciężary ponosić jesteśmy zniewoleni, to! też

34) Jak Dl'. \Varschauer w zbiorowej pracy: "Das ./ahr 1793" str. 531 podaje, było na początku pruskich rządów w Poznaniu firm chrześcijańskich, obowiązanych do płacenia porlatku od ksiąg handlowych, 74, żydowskich 271; ale nazwisk nie wymienia. Prawdopodobnie oprócz firm, powyżej podanych członków Bractwa, wlicza i takie. które opł'cały podatek, lecz do Bractwa Kupieckiego nie nałeżały.

Powyższy artykuł jest częścią publikacji Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1933 R.11 Nr2/3 dostępnej w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku. Właścicielem praw jest Wydawnictwo Miejskie w Poznaniu.
Do góry