KRONIKA MIASTA POZNANIA

Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1933 R.11 Nr2/3

Czas czytania: ok. 1 min.

ROCZNIK Xl

NUMER 2,3.

Jar o, s ł a w L e i t g e b e r.

Z DZIEJÓW HANDLIT I I{TPlECTW A POZNAr';"SKlEGO

CZŚĆ II.

Czasy Prus POłuduiowych War s z a w s k i e g o.

(1793-1S15).

Księstwa

(Ciąg dalszy)

Niemile dotknęło znowu Bractwo Kupieckie rozporządzenie Kamen' w Poznaniu, jakie za pośrednictwem magbtratu otrzymało 3 października 1794 1'., ah' kupc' oznaczony na każdegO! z nkh podatek od paraf' ksiąg kupieckich, t. zw. ParaphenJura, za czas od 11 czerwca 1793 do ostatniego maja 1794 nat'chmiast złożyli do kas' przy król. Kamerze 32). 'Vezwanie magistratu, zachowane w archiwum Korporacji I\:upipckiej 33) pOllaje wykaz członków Bractwa, opodatkowanych od parafy i w'sokość opłat., jaką każdy z nich miał złożyć.

32) Pru'afa księgi handlowej lub innej, zawientjącej ważne dokumenty. aby .Fi zabezpieczyć od fałszerstwa, od wydar'cia. karty itp" polegała na tem, że pr'zedews7.:stkiem stmnnice księgi opatr'ywano Iwlejną numel'acją. a. lu'zez dzilll'IH:, gór'q przy grzbiecie księgi zmbionit, fJl'zeciąg'ano sznlll'" k, ktOl'ego kOIice }lrzytwier'dza.no do pl'zedniej i tylnej kar'ty, Przednia kal'ta obejmowała. poświadczenie firmy, do któl'e,i księga należała 01"a7. ilość stronnic, Jako wanrnek ważnośc par'afy należało jeszcze nalepić kOIlce sznur'ka. na tylnej karcie znaczkiem stemplówym odpowiedniPj war'tości, opatrzonym piec7.ęcią i podpisem Ul'zędow,Vm. 33) Akten, hetr'pffenr! die Paraphrn-Gclder', str'. 1 i dalsze, Arch.

I{orp, SpI'. IV nr, 1.

Powyższy artykuł jest częścią publikacji Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1933 R.11 Nr2/3 dostępnej w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku. Właścicielem praw jest Wydawnictwo Miejskie w Poznaniu.
Do góry